Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13)

3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan ödeme icmal veya listelerini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek giderler toplamını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il Müdürlüklerini,

ı) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından oluşturulan birimi,

i) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

j) Program: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

k) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipmanı için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayınlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama makine ve ekipmanı için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,

l) Referans Fiyat Farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

m) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

n) Tedarikçi: Program kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

o) Toplam Mal Alım Tutarı: Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

ö) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

p) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,

r) Veri tabanı: Genel Müdürlüğün hazırlattığı ve bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelin veri girişlerini yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, program için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük:

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) İl müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Banka’ya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü:

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b) Başvuru sahipleri tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi:

a) Başvuru hazırlama döneminde, başvuru sahiplerinin başvurularını hazırlaması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları ve bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajı en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 30 gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla başvuru sahibi bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. 2013 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. 2013 yılından daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2015 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(8) Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(3) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırımcılara, aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(5) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(8) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

Program kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2014 yılından önceki bireysel sulama makine ve ekipmanının alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri;

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Kuyu ruhsatı/Yer altı suyu kullanım izni”,

c) Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına ruhsatlandırılmış kuyular için yapılan başvurular kabul edilmez,

ç) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez,

d) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen dosya teslim alma/dosya iade belgesi iki nüsha olarak düzenlenir ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel uygulama rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanının su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi başvuru sahibinin alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanının hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listeleri başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvurusu için güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

(3) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda; hibe desteği verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının son gününden itibaren 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında 5 gün süresince yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri yardımıyla başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, referans fiyat farkı tutarı ve sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı miktarı belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanının hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı, bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı ile başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi 10 gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarını ve sözleşme ekindeki projeye esas malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipman için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanının hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde örneği yer alan mal teslim tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Mal alımına ilişkin satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin, ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2015 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ve ekipmanının mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 14/5/2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/16)

17 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29003

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/16)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, hayvancılık alanında kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmenin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alanüzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 12/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

g) İcmal – A: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalleçok yıllık yem bitkileri taksitlendirme icmalini,

ğ) İcmal – B: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çok yıllık yem bitkileri taksitlendirme ilçe icmalini,

h) İcmal – C: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan çok yıllık yem bitkileri taksitlendirme il icmalini,

ı) İcmal – 1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalle icmalini,

i) İcmal – 2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe icmalini,

j) İcmal – 3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,

k) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

l) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

m) İl/ilçe Tahkim Komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan komisyonu,

ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 5  (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılanödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Uygulama

MADDE 6  (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Destekleme ödemesinden, ÇKS’ye kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum), ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunanüniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-11) il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

c) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2014 tarihinde başlar ve 15/11/2014 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojikkoşullarına göre belirler.

ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1) Müracaat Formu (Ek-1).

2) ÇKS Belgesi.

d) Destekleme şekli ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört yıl, korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.

3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatıüzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip eden yılda kabul edilir.

4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

5) Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

6) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilereködemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.

8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylıkontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

12) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklıtek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

13) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

14) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

15) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilinekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

1) 1 Ocak-15 Kasım 2014 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır, İcmal – A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8) aynı tarihte hazırlanır.

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal – A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8) ilçe merkezinde, köy/mahalle muhtarlığının İcmal – A ve İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş  günü süreyle tutanaklı olarak askıyaçıkarılır. Tutanak muhtar ve/veya azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresince yapılmış itirazlar beş  günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal – B (Ek-6) ve İcmal-2 (Ek-9) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal – C (Ek-7) ve İcmal-3 (Ek-10) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Yetki, denetim ve sorunların çözümü

MADDE 7  (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafındançözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 8  (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

a) 6 ncı madde de belirtilen hükümlere uymayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler,

d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,

e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapanlar,

f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parsellerüzerinde ekiliş yapanlar,

g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar,

ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,

h) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,

ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigortaödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,

yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9  (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasındaödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılanödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 10  (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11  (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2012/48), 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/22)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/22)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 1. a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projesine bağlı olarak illerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,
 2. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
 3. c) Anaç manda: 1/1/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Anaç sığır: 1/1/2013 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

 1. d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
 2. e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
 3. f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 4. g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

 1. h) Damızlık koyun-keçi ıslah bilgi sistemi (DAKBİS): Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında yer alan kayıtlı yetiştiricilerin projeye kayıtlı koyun ve keçi türü hayvanlarının sahada tutulan verim kayıtlarının kaydedildiği veri tabanını,

ı) Doğu Anadolu Projesi (DAP) illeri: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini,

 1. i) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini,
 2. j) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
 3. k) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan pedigrili yetiştiricilik yapılan işletme sürüleri,
 4. l) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,
 5. m) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)
 6. n) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
 7. o) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini,

ö) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

 1. p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
 2. r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, veri tabanından alınan imzalı ve onaylı belgeyi,
 3. s) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ş) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

 1. t) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 2. u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

ü) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

 1. v) Karar: 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
 2. y) Kasaplık güç: Sürü içerisinde, kesime gönderilecek hayvan sayısının, sürüdeki toplam hayvan sayısına oranıdır. Bu oran küçükbaş hayvancılıkta, sürüdeki hayvan sayısının %40 ını geçemez,
 3. z) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,
 4. aa) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvan, sattığı kırmızı et ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından ortak tutulan kayıt sistemini,
 5. bb) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)
 6. cc) Konya Ovası Projesi (KOP) illeri: Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerini,

çç) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının Koyun-keçi kayıt sisteminden aktarılarak kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

 1. dd) Koyun-keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların kayıt altına alındığı veri tabanını,
 2. ee) Küçükbaş hayvan:Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,
 3. ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
 4. gg) Mastır plan: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

ğğ) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

 1. hh) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilenimzalı ve onaylı belgeyi,

ıı) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

 1. ii) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,
 2. jj) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,
 3. kk) Proje lideri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından alt projelerde görevlendirilen personeli,
 4. ll) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,
 5. mm) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,
 6. nn) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,
 7. oo) Seçim komisyonu: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

öö) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

 1. pp) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 2. rr) Soğutulmuş çiğ süt:Sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ sütü,
 3. ss) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

şş) Soykütüğü-önsoykütüğü sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

 1. tt) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştiriciler adına birlik ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,
 2. uu) Sürü Yöneticisi:MEB ve Bakanlığımız birimlerinin düzenlemiş olduğu 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

üü) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları, Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

 1. vv) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin Bankanın teknik donanım (kart, okutucu cihaz, vb.) desteği ile merkezi bir veri tabanında anlık, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince ortak tutulan kayıt sistemini,
 2. yy) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,
 3. zz) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

aaa) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

bbb) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

ccc) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,

ççç) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda belirtilen mesleki kuruluşu,

ddd) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

eee) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

fff) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

ggg)Yetiştirici birlikteliği: Proje lideri önderliğinde ıslah amaçlı bir araya gelen yetiştiricileri,

ğğğ)Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

hhh)Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

ııı) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır ve manda yetiştiriciliği desteklemeleri

MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2014 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır. Anaç manda yetiştiriciliği yapan, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlikler, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 2. b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birlik aracılığıyla, bulunmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder. Birlik olan illerde, üye olmayanların müracaat işlemleri de birlikçe yürütülür. Birlikler bu işlem karşılığı bir ücret alamaz, kesinti yapamaz.
 3. c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

 1. a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi,
 2. b) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi istenir. Birlik aracılığı ile başvurular için, birliğe başvurusu bulunan yetiştiricilerin listesi ve merkez birliğine üyelik belgesi.

(4) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

 1. a) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına 31/12/2014 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
 2. b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
 3. c) Anaç sığırlar, 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2014 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandaların ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmalıdır.

 1. d) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunanlar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli yapılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belirlenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.
 2. e) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2014 tarihine kadar Türkvet veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.
 3. f) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.
 4. g) Soykütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne 1/10/2014 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2014 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne 1/10/2014 tarihinden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soykütüğü farkı ödenmez.

ğ) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2014 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 1. a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
 2. b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 3. c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2015 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2015 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Türkvet veri tabanının 31/12/2014 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2014 ve 15/1/2015 tarihli verilerinden yararlanılarak, Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2015 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
 3. c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanlarının 31/12/2014 ve 15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2015 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2015 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.
 3. c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 27/2/2015 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

 1. d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alarak, bu Tebliğde belirtilen sürede Banka üzerinden üyelerine öder.

(8) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(9) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz. GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan anaç sığırlar soykütüğü ilavesi hariç, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;

 1. a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.
 2. b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.
 3. c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

 1. d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
 2. e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.
 3. f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 4. g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

 1. h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

 1. i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.
 2. j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2015 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2015 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2015 tarihli verilerinden, 25/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. b) 15/2/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.
 3. c) 1/7/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2015 Temmuz ayının ilk haftası tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

 1. d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.
 2. e) 1/8/2015 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri tabanından yayınlanır.

(6) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Besilik materyal üretim (anaç sığır) desteklemesi

MADDE 7– (1) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan, yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise önsoykütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Yetiştiriciler, bu desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Bu Tebliğin 5 inci maddesindeki anaç sığır desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir. Önsoykütüğüne kayıtlı yetiştirici/üretici örgütü üyesi olmayan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine bu destekleme için 1/11/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

 1. a) Bu desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2014 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
 2. b) Anaç sığırlar, 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2013 ile 31/12/2013 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı Besilik Materyal Üretim Desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. Kombine ve etçi ırklar ile melezleri kendi ırkı ile, sütçü ırkların melezleri ile doğum tarihi 1/1/2009 ve öncesi olan saf sütçü ırklar ve yerli ırklar da kombine veya etçi ırklar ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası bulunan işletmelerdeki tabii tohumlama kayıtları, diğer şartları da sağlaması ve e-ıslaha kaydedilmiş olması şartıyla bu desteklemede kullanılır.
 3. c) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2014 tarihi itibariyle aynı işletmede kayıtlı ve yaşıyor olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmalıdır.

ç) İşletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

 1. d) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2014 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

(4) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 1. a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.
 2. b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(5) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Türkvet veri tabanının 31/12/2014 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2014 ve 15/1/2015 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2015 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.
 3. c) İcmal-2’ler, e-ıslah veri tabanının 31/12/2014 ve 15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(6) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve büyükbaş koruma desteği alan anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Tabii tohumlama boğası kullanma izni verilen işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere Besilik Materyal Üretim (anaç sığır) Destekleme ödemesi yapılmaz.

Besilik materyal üretim (buzağı) desteklemesi

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanacak olanlar;

 1. a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kombine, etçi ırk ve bunların melezi sığırların, aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya Bakanlıktan izin almış kombine veya etçi ırk tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.
 2. b) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların, kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya Bakanlıktan izin almış kombine veya etçi ırk tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.
 3. c) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı sütçü ırkların melezleri ile doğum tarihi 1/1/2009 ve öncesi olan saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2014 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

 1. d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.
 2. e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.
 3. f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 4. g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme, buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

 1. h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmiş olmalıdır.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

 1. i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.
 2. j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki buzağı desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2015 tarihli verilerinden, 25/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. b) 15/2/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) 1/7/2015 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2015 Temmuz ayının ilk haftası Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah’tan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) 1/8/2015 tarihli verilerden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

 1. d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.
 2. e) 1/8/2015 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde büyükbaş koruma desteği alan buzağılar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(6) Tabii tohumlama boğası kullanma izni verilen işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (buzağı) destekleme ödemesi yapılmaz.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 9 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerini güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2014 – 28/11/2014 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe verir.
 2. b) Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 28/11/2014 tarihine kadar KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.
 3. c) Gerektiğinde başvurular Bakanlıkça 15/12/2014 tarihine kadar uzatılabilir. Bu sürede birlikler, 28/11/2014 tarihli KKKS’deki işletme ve hayvan bilgileri değişmemek şartıyla sadece üyelerine ait eksik evrakı tamamlar.

ç) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. No vb.) doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

 1. d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2014-28/11/2014 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.
 2. e) Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 28/11/2014 tarihli verilere göre; 16/1/2015 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde,CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
 3. f) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

 1. a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
 2. b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

 1. a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.
 2. b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2013 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 1. a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini yapar.
 2. b) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 28/11/2014 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 28/11/2014 tarihisonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

c)16/1/2015 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

 1. d) Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan İcmal-1 (Askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

 1. a) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak İcmal-1(Askı İcmali)’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.
 2. b) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
 3. c) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

 1. a) KKBS’den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde de il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
 2. b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;

 1. a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesi ile, il dışı nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırtırlar.
 2. b) Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
 3. c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

 1. d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.
 2. e) Göçer yetiştiricilerin, 28/11/2014 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;

 1. a) Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 28/11/2014 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.
 2. b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından birlikler sorumludur.
 3. c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

 1. d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.
 2. e) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 10 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan üreticilere, ürettiği tiftiğin kilogramı başına destekleme primi ödenir.

(2) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin tiftik alımındaki görevleri ve yapacakları işlemler;

 1. a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar.
 2. b) Tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.
 3. c) İl ve/veya ilçe müdürlüklerince bildirilen üreticilerin ürününü satın alır.

ç) Yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen tiftik ürününün tamamını, birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

 1. d) Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için, üreticinin açık kimliğini belirten müstahsil makbuzu düzenlenir ve bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; tiftik keçisi sayısı, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, TC kimlik numarası/vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile destek ödemesi tutarları gösterilir. Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.
 2. e) Müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak alım bordrolarına (Ek-1) geçirilir.

(3) Müracaat yeri ve şekli;

 1. a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, kooperatifler ve/veya birliğe dilekçe (Ek-2) ile müracaat ederler.
 2. b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-3) ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya birliğe bildirir.

(4) Ödeme icmallerinin hazırlanması;

 1. a) Kooperatifler ve/veya birlik aracılığı ile ödenecek desteklemeye esas olan icmaller ile üreticinin hesabına ödenecek alım bordrosu icmalleri ayrı ayrı Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından hazırlanır.
 2. b) Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tiftik Desteklemeleri Hak Ediş Belgesini (Ek-4) düzenler. Hayvan sahibi, hayvan sayısı ve tiftik üretim miktarı ile ilgili bilgileri içeren alım bordrosu ile birlikte hakediş belgesini 2014 Temmuz ayı sonuna kadar il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğünce desteklemeye esas tiftik miktarı ile tiftik keçisi sayısı yönünden kontrolleri yapılan listeler, onaylanarak 2014 Ağustos ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) Bakanlık, icmallerde bildirilen destekleme tutarını, üreticiye ödenmek üzere tiftik alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya birliğin Bankadaki hesabına gönderir.

ç) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme ödemelerini hak sahiplerine yedi gün içerisinde müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

MADDE 11 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına altyapısı kurulan yerlerde anlık olarak, alt yapısı kurulmamış yerlerde aylık olarak kaydettiren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
 2. b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura,veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.
 3. c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2014 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren beş gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

 1. a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi,
 2. b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,
 3. c) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı e-faturalar,

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

 1. a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/e-faturalarda,süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.
 2. b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.
 3. c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu birlikleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

 1. a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.
 2. b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
 3. c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

 1. a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.
 2. b) Elektronik ortamda alınan e-faturalarefatura.gov.trinternet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. e-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü SKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.
 3. c) İnceleme sonrasında fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

 1. a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
 2. b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
 3. c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

 1. a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
 2. b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listelerinin en az % 20’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen icmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, icmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan icmal-2 listeleri SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

 1. a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.
 2. b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez. Süt işletme tesislerindeki soğutma tanklarından, SKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.
 3. c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların uyumlu olması zorunludur.

 1. d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
 2. e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.
 3. f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları zamanında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.
 4. g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

 1. h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Anlık SKS ile ilgili çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından talimatla belirlenir.

 1. i) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.
 2. j) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri, haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.
 3. k) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler SKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

Islah amaçlı süt içeriğinin tespiti, desteklemesi

MADDE 12 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine 31/12/2014 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan, soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2014 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Anaç sığır desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir. Anaç sığır desteklemesi başvurusu bulunmayan işletmeler, 1/12/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2014 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, son buzağılaması 1/6/2014 tarihi ve öncesinde olanlarda en az üç, sonra olanlarda en az 2 olmak üzere süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2015 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Analizlerde; yağ ve protein için % 2,5-5,5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, Bakanlık il kontrol laboratuarlarında, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında kurulan cihazlarda yapılmalıdır.

(7) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, on-line olarak e-ıslah veri tabanına aktarılmış olmalıdır.

(8) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

(9) 2014 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(10) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye ödenir.

(11) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(12) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2015 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak 2015 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

(13) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2015 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(14) E-ıslah veri tabanının 15/2/2015 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(15) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2015 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 13 – (1) Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 9/6/2014-25/7/2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

 1. a) Dilekçe (Ek-5)
 2. b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin Türkvet’e kayıtlı olduğu ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 9/6/2014-17/10/2014 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-6) düzenler. Dilekçede (Ek-5) beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 12/9/2014’tür. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 26/9/2014 tarihine kadar gönderir.

(7) İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Arılı Kovan Hak Ediş İcmali (Ek-7) kontrol amacı ve askı için ilgili ilçe müdürlüklerine en geç 31/10/2014 tarihine kadar gönderilir.

(8) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri 3/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ve bilgi amaçlı olarak birliklerde, tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınır. Askı süresi bitiminde 17/11/2014-21/11/2014 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-7’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmalleri 28/11/2014 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (Ek-8)’nin onaylı bir sureti 5/12/2014 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

MADDE 14 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

 1. a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.
 2. b) 2014 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2014 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-9) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.
 3. c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 30/1/2015 tarihine kadar kaydedilir.

 1. d) ÖKS’den alınan İcmal-1 listeleri 2/2/2015-13/2/2015 tarihleri arasında on iş günü süre ile tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
 2. e) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-1) (Ek-10)’u onaylayarak 20/2/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.
 3. f) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak Bombus Arısı Desteklemesi (İcmal-2) (Ek-11) listeleri onaylanarak 27/2/2015 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.
 4. g) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz.

ğ) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir. Üretici ve/veya bayi için bu Tebliğin 24 üncü maddesinde yer alan cezai hükümler uygulanır.

 1. h) Aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satım işlemleri için destekleme ödemesi yapılmaz.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 15 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

 1. a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.
 2. b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.
 3. c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-12) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

 1. d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-13) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.
 2. e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.
 3. f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

 1. a) Ürününü Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.
 2. b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.
 3. c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için Ürün Alım Bordrosu (Ek-14) düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

 1. d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-15) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.
 2. e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya işletmelere ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.
 3. f) Kooperatif veya işletmeler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri ve/veya tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmeler yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi

MADDE 16 – (1) Kesim tarihi itibariyle, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı, en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

 1. a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.
 2. b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.
 3. c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

 1. d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2015’tir.

(3) Üreticiden istenecek belgeler;

 1. a) Dilekçe,
 2. b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;

1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzunun aslı,

2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzunun aslı veya il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi.

 1. c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

 1. d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet veri tabanından düşümünü gösteren belge,
 2. e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli.

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

 1. a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan dilekçe,
 2. b) KES veri tabanından alınan İcmal-1,
 3. c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.

(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;

 1. a) Destekleme için yapılan aylık müracaatlar 15 iş gününde il/ilçe müdürlüğü/kırmızı et üretici birliklerince sisteme girilir.
 2. b) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzu veya kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzunun aslı esas alınır. Fatura ve/veya müstahsil makbuzu veya kesimhane kesim ücreti faturası, alındı makbuzu ekinde, kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kg olarak karkas ağırlığı, üreticinin adı ve soyadı, telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu, kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu uyumlu olmalıdır.
 3. c) Kesimhanelerle ilgili bilgilerinin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

ç) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

 1. a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
 2. b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.
 3. c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

 1. a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler ve hayvan pasaportu aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.
 2. b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir.
 3. c) Karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibariyle geriye dönük 90 günlük besi süresini Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’teki işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Destekleme şartlarını taşıyan kurbanlık hayvanlarda, geçici kurban satış yerinde geçen sürede 90 günlük besi süresine dahil edilir.

5) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin değişik geçici birinci maddesi gereği küpelenen ve kayıt edilen hayvanlarda kesim tarihi ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

 1. d) Eksik ve hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.
 2. e) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

 1. a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
 2. b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve yetiştirici/üretici birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.
 3. c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

 1. a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
 2. b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’ten alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça Bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

 1. a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmaller ve desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.
 2. b) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.
 3. c) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

Sürü yöneticisi istihdam desteği

MADDE 17 – (1) Sürü yöneticisi istihdamı desteği, 500 ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Müracaat şartları;

 1. a) İşletmede, sürü yöneticisi çalışmalıdır.
 2. b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme en az 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürü ya da kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığına sahip olmalıdır.
 3. c) Sürü yöneticisine ait SGK primlerinin yıl içerisinde kesintisiz olarak en az 5 ay yatırılmış olması gereklidir.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

 1. a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi itibari ile başlar ve 31/12/2014 tarihinde sona erer.
 2. b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-16),
 3. c) İşletme Sahibinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ç) En az 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürü ya da sürüde kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığını gösteren KKKS’den alınmış güncel kulak numarası listesi,

 1. d) Sürü yöneticisi aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden akrabası veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname (Ek-17) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. e) İşletmede sürü yöneticisi istihdam ediliyor ise, istihdam edilen kişiye ait sürü yöneticisi sertifika/kurs katılım belgesinin ve iş sözleşmesinin (Ek-18) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. f) Sürü yöneticisine ait SGK primlerinin yıl içerisinde kesintisiz olarak en az 5 ay yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi.
 4. g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin yatırıldığına dair belgenin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 31/12/2014 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir işletmesi için müracaat şartlarını taşımalıdır.

 1. h) 18 yaşından küçük olanlar ve emekliler sürü yöneticisi olarak değerlendirilmez.

ı) Sürüdeki küçükbaş hayvan sayısında meydana gelecek eksilmeler kasaplık güç oranını geçemez. Kasaplık güç oranı düşüldükten sonra sürüde kalacak anaç koyun-keçiler başka bir işletmeye devredilerek aynı konuda desteklemeden faydalanamaz.

(4)  İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 1. a) İşletmenin KKKS’ne göre beyan etmiş olduğu en az 500 küçükbaş hayvan varlığı ya da sürüde kasaplık güç oranı düşüldükten sonra kalan anaç koyun-keçi varlığı yerinde tespit edilerek tutanağa (Ek-19) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.
 2. b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü tespit işlemleri, sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-19) işletmenin kayıtlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönderilir.
 3. c) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını KKKS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hayvanların tespitleri yapılmaz.

 1. d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 1. a) 31/12/2014 tarihine kadar eksik belgelerin tamamlanmaması halinde belgelerin tamamlanması için 15/1/2015 tarihine kadar ek süre verilir. 15/1/2015 tarihine kadar belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme müracaatlarının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.
 2. b) İşletmenin sahip olduğu küçükbaş hayvan varlığı KKKS üzerinden kontrol edilerek, kasaplık güç oranı düşüldükten sonra sürüde kalan küçükbaş hayvanların işletmede bulunduğu teyit edilir.
 3. c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili hazırlanan icmaller (Ek-20) 26/1/2015- 13/2/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılır. 16/2/2015 – 23/2/2015 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilir.

ç) Kesinleşen ilçe icmalleri (Ek-20) 27/2/2015 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

 1. d)İl müdürlükleri,  İl Sürü Yöneticisi Destekleme İcmalini (Ek-22)  hazırlar. Hazırlanan  bu icmal (Ek-22), İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-21) ve excel formatında kaydedilmiş CD ile en geç 13/3/2015 tarihine kadar  HAYGEM’e gönderir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 18 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) Sığır tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulamasıyapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve SuÜrünleri Şube Müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların  kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 2. b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde, kesim sonrasısığır tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 3. c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığıtespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafıveya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; Resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 1. d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaşhayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsümüdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 2. e) Afrika at vebasıve sığır vebasıhastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce Afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 3. f) Kuşgribi hastalığında; hastalıktanşüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 4. g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitümüdürlüğünce kuduz hastalığıtespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir.  Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

 1. h)Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığıve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, kuşgribi hastalıklarınedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.
 2. b)Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansalürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.
 3. c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatasıtanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

 1. d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatasıtanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

 1. a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.
 2. b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların, aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde, bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hayvanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşılamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-23) iki nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 19 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

 1. a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-24)
 2. b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
 3. c)Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

 1. d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
 2. e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
 3. f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.
 4. g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

 1. h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2014 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2014 tarihi itibarıyla iki nüsha ek hak ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2014 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

 1. i) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-25) ne göre yapılır. Hastalıktan ariişletmedesteğiödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

 1. a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-26) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.
 2. b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-27) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları

MADDE 20 – (1)  Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner hekimleri odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.
 2. b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.
 3. c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır.

 1. d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner hekimleri odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.
 2. e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekimleri odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.
 3. f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.
 4. g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET kayıt sistemine, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını KKKS kayıt sistemine uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

 1. h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, veteriner hekimleri odaları Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-28) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, serbest veteriner hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir serbest veteriner hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-29) ve veteriner hekimleri odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-30) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-31) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-32) ile birlikte GKGM’ne gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce,  gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

 1. i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik V.K.E.M.) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.
 2. j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.
 3. k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 21 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.
 2. b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi: Hayvan ırklarının yerinde korunması amacıyla daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için; başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaatlar 2014 Haziran ayı sonuna kadar yapılır. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.
 3. c) Desteklenen ırklar ve sayıları: Yerli koyun ırklarımızdan;Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları, keçi ırklarımızdan; Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Osmanlı (Gürcü), Kaçkar, İspir ve Hatay (Halep) keçileri, sığır ırklarımızdan; Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır. Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı için koloni başına, destekleme ödemesi yapılır. Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda; her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli sığır ırkları için 1.500 başı, Anadolu Mandası için 500 başı ve bütün sığır ve manda ırklardaki toplam hayvan sayısı 9.500 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.
Irk İl
Boz Sığır Irkı Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
Yerli Kara Sığırı Ankara, Çankırı, Konya, Karaman
Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı Hatay, Şanlıurfa
Zavot Sığırı Ardahan, Kars
Anadolu Mandası Balıkesir, Manisa,
Kıvırcık Koyunu Kırklareli, Balıkesir
Sakız Koyunu İzmir,
Gökçeada Koyunu Çanakkale
Karagül Koyunu Tokat
Çine Çaparı Koyunu Aydın
Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum
Norduz Koyunu Van
Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya
Tuj Koyunu Ardahan, Kars
Karakaçan Koyunu Çanakkale, İzmir, Balıkesir
Kilis Keçisi Kilis, Hatay
Honamlı Keçisi Konya, Antalya, Burdur
Ankara Keçisi Ankara, Konya
Abaza Keçisi Artvin
Kaçkar Keçisi Artvin, Rize
Osmanlı (Gürcü) Keçisi Kars, Ardahan
Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler) Siirt
Hatay (Halep) Keçisi Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa
İspir Keçisi Rize, Erzurum
Kafkas Arısı Ardahan, Artvin.

 

ç) Yerinde koruma esasları; destekleme, (c) bendinde geçen illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 10 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih sebebidir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir. Koruma sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacaktır. Belirtilen sayıda ve erkek dişi oranlarında hayvan bir yetiştiricinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir, ırka ait hayvanlar köy sürüsü olarak kabul edilebilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vajinal sıvap ve benzeri örneklerin alınarak laboratuvar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

 1. d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;

1) Enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici birliği arasında iki yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye/yetiştirici birliğine ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun, kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder. Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

2) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde proje liderinin hakedişe esas olacak şekilde düzenlediği yetiştirici listesi il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek hazırlanan Hakediş Formu, elektronik ortamda ve yazı ile İl Müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. İncelenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

 1. e) İstenen belgeler:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Başvuru Dilekçesi (Ek-33),

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Destekleme Hakediş Formu (Ek-34),

3) Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar için İkamet İlmühaberi.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) Desteklemeden yararlanacaklar; Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı olan, kimliklendirilmiş ve verim kayıtları DAKBİS’de bulunan hayvanları yetiştirmek suretiyle ıslah amaçlı hayvansal üretimle iştigal eden yetiştiriciler, desteklemeden yararlanır. Yetiştiricilerin birliğe üye olması tercih sebebidir.
 2. b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi;

1) Daha önceki yıllarda projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar için başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaatlar yıl boyu yapılır ve proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir.

2) Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici birlikleri/birlikteliklerinin uygulama esasları doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projelerin sözleşmesi Ocak 2015 tarihinde imzalanarak aynı yıl destekleme kapsamına alınır.

 

 1. c) Desteklenen  iller, ırklar ve sayıları;
Irk İl Hayvan sayısı (Baş)
Akkaraman Koyunu Aksaray, Ankara, Bingöl, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Yozgat 157.500
Şavak Akkaraman Koyunu Elazığ, Erzincan, Tunceli 44.100
Ankara Keçisi (Renkli Tiftik verenler dahil) Ankara, Siirt 31.500
Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar 6.300
Eşme Koyunu Uşak 6.300
Güney Karaman Koyunu (Kara Koyun) Mersin 12.600
Hemşin Koyunu Ardahan, Artvin 18.900
Honamlı Keçisi Antalya, Burdur, Konya 18.900
İvesi Koyunu Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa 63.000
Kangal Akkaraman Koyunu Sivas 50.400
Karacabey Merinosu Koyunu Balıkesir, Bursa, Kocaeli 25.200
Karayaka Koyunu Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat 50.400
Karakaş Koyunu Diyarbakır 6.300
Karya Koyunu Aydın, Denizli 18.900
Kıl Keçisi Adıyaman, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Yozgat 163.800
Kıvırcık Koyunu Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kırklareli, Manisa, Yalova 56.700
Kilis Keçisi Gaziantep, Kilis 25.200
Koçeri Koyunu Batman 6.300
Morkaraman Koyunu Ağrı, Bingöl, Erzurum, Elazığ 50.400
Orta Anadolu Merinosu Koyunu Ankara, Eskişehir, Karaman, Konya 37.800
Ramlıç Koyunu Afyonkarahisar, Eskişehir 18.900
Pırlak Koyunu Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak 37.800
Pırıt Koyunu Isparta 6.300
Sakız Koyunu Çanakkale, İzmir 18.900
Zom Koyunu Diyarbakır 12.600
Türk Saanen Keçisi Çanakkale 6.300
Tahirova Koyunu Çanakkale 6.300
TOPLAM 957.600
Anadolu Mandası İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın 25.000

 

ç) Geliştirme esasları;

1) Verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır.

2) Yetiştirici ve Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan projelerde proje uygulama esasları çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

3) Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvan materyali desteklemeden yararlanır. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur.

4) Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlar, Kilis ve Türk Saaneni ırkı keçiler için en az 40 baş, diğer ırklar için ise en az 80 baş ve üzeri olacaktır. Proje sürülerinde suni tohumlama vb. uygulamaları yapmak üzere gerekli organizasyon alt yapısını kuran, brusella ve tüberkülozdan ari koç/teke kullanan ve TAGEM tarafından uygun görülen işletmelerde bu sayı sınırı aranmaz.

5) Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası ırkında, her ilde uygulamaya konulacak proje, en az 900 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Alt projelerde toplam hayvan sayısı 25.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda, damızlıkta kullanılan manda boğası ve 15/8/2014 tarihi itibariyle (15/8/2014 dahil) bir yaşını dolduran ve damızlık seçimi yapmak üzere ayrılan manda yavrularına yapılır. Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yetiştirici/üretici örgütlerine tüzel kişilik olarak üye olunması halinde, ortak sayısına bakılmaksızın  tek işletme olarak kabul edilir. Yetiştirici/üretici örgütlerinden birine üye olan gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

 1. d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;

1) Destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri ile il/ilçe müdürlüğü arasında Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları ekinde yer alan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmediği tutanakla tespit edilen yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmaz. Yetiştirici Birlikleri/Birliktelikleri sözleşme ile ilgili konularda Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları çerçevesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

2) Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde, proje liderinin hakedişe esas olacak şekilde düzenlediği yetiştirici listesi il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek hazırlanan Hakediş Formu, elektronik ortamda ve yazı ile İl Müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. İncelenen hakediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

 1. e) İstenecek belgeler;

1) Hayvan Genetik Kaynakları Geliştirme Başvuru Dilekçesi (Ek-35),

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Elit Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-36),

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban Sürü Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-37),

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında Anadolu Mandası Yetiştiricileri Destekleme Hakediş Formu (Ek-38).

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 22 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgütü yönetim kurulu sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, destekleme ödemelerinden Genel Kurul Kararı ve üyelerinin yılı için yazılı muvafakatları olmadan kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

Yetki ve denetim

MADDE 24 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Ödemeye esas icmaller HAYGEM’e gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5 e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararına dair bir karine olması durumunda, söz konusu destek kaleminin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere dayalı olarak, ödeme yapılır.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin desteklemeden yararlanamamasına sebep olan örgütler, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 25 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(2) Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kendi kuruluş Kanununa göre dikey örgütlenmesini tamamlayamamış hayvancılık konusunda faaliyet yürüten kooperatiflerin ortakları, ortağı olduğu kooperatifin, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde aynı Kanun kapsamında kurulmuş merkez birliğine üye olan kooperatif birliğine ortak olması durumunda; çiğ süt desteğinden yararlandırılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 26 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Desteklemeden men cezası il/ilçe müdürlüğü teklifi ile mülki idare onayıyla uygulanır.

(7) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 7 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce başlatılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici örgütleri yazılı olarak uyarıldıktan sonra ihmalin devamı durumunda; yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince adli işlem başlatılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 27 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/5/2013 tarihli ve 28657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/29) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39)

26 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30166

TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/32)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 1. a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,
 2. b) Anaç koyun ve keçi :1/9/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
 3. c) Anaç manda: 1/1/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Ana arı nakliye kafesi: Çiftleşmiş ana arıların naklinde ve kolonilere kabul ettirilmelerinde kullanılan üzerinde HAYGEM tarafından verilen kod numarası, yetiştiricinin adı, soyadı veya ticaret unvanının yer aldığı taşıma kafesini,

 1. d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
 2. e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
 3. f) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
 4. g) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ğ) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

 1. h) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ı) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

 1. i) Çiğ süt alım satım sözleşmesi: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeyi,
 2. j) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık birimlerinin düzenlemiş olduğu 104 veya 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,
 3. k) Damızlık ana arı ve ana arı üretim izni: Damızlık ana arı ve ana arı üretimi yapacak işletmelere verilen belgeyi,
 4. l) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek olan gebe ve gebe olmayan dişi sığırı,
 5. m) Düve desteği hibe sözleşmesi: İl müdürlüğü ile hibe almaya hak kazanan yetiştirici arasında imzalanan sözleşmeyi,
 6. n) E-Islah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
 7. o) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

ö) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini,

 1. p) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını,
 2. r) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

s) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır

Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

ş) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

 1. t) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,
 2. u) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ü) İKS: İpekböcekçiliği Kayıt Sistemini,

 1. v) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 2. y) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 3. z) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
 4. aa) İşletme tescil belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,
 5. bb) İzole bölge: Artvin ili Camili ilçesi ve Ardahan ili Posof ilçesinde saf olarak tespit edilerek tescili yapılmış Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica)’nın koruma altında bulunduğu bölgeyi,
 6. cc) Karar: 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

çç) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

 1. dd) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,
 2. ee) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,
 3. ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
 4. gg) Manda Islah Sistemi (MIS): Manda türünde Soykütüğü ve Önsoykütüğü kayıtlarının yer aldığı, Bakanlık ve Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak yürütülen kayıt sistemini,

ğğ) Mastır Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

 1. hh) Nakil belgesi: Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen imzalı belgeyi,

ıı) Onaylı süt çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

 1. ii) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,
 2. jj) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen kişiyi,
 3. kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,
 4. ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,
 5. mm) Resmî Veteriner Hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,
 6. nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,
 7. oo) Serbest Veteriner Hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

 1. pp) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,
 2. rr) Soğutulmuş çiğ süt: Süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ inek sütünü,
 3. ss) Soykütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

şş) Soykütüğü Önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-Islah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

 1. tt) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilciliği ile Enstitü arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat/taahhütname vermiş yetiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,
 2. uu) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

üü) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

 1. vv) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
 2. yy) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,
 3. zz) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

aaa)Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları ve hayvan hastalık tazminat desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin tutulduğu sistemi,

bbb) Veteriner Sağlık Raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ccc) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan işletmelerde korunmasını,

ççç) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakatı/taahütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ddd) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

eee) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

fff) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ggg) Yetiştirici Bölgesi:  Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığı ile ödenir.

Buzağı desteklemesi

MADDE 5 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar için uygulanacak şart ve kurallar şunlardır;

 1. a) Buzağıların, TÜRKVET ve E-Islah’a kayıtlı olmaları ile 2017 yılı içerisinde doğmakla birlikte her iki veri tabanında anne ve doğum tarihlerinin aynı olması şartı aranır.
 2. b) Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz. Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri (en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan), il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüz yirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır. Entansif süt işletmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder, yerinde yapılan tespit sonrası, şartları sağlayan işletmelerin listesi, il müdürlüklerince askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanması öncesi HAYGEM’e bildirilir.
 3. c) İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve E-Islah’tan alınır. TÜRKVET veya E-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı tespit edilenler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

ç) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm buzağıların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan buzağılar için desteklemede geçerli olacaktır.

 1. d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 2. e) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılır.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, E-Islah’ta buzağı başvuru dosyasında

kayıtlı işletme sahibine yapılır.

 1. g) Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ğ) Soy kütüğü buzağı desteğinden yararlanacak olanların buzağılarının E-Islah’ta kayıtlı analardan; embriyo transferi sonucu veya saf kültür ırkı veya melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk veya melezi buzağıların ise herhangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Saf Etçi ırk buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

 1. h) Soy kütüğü buzağı ve döl kontrolü ilave desteğinde; embriyo transferi veya suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin E-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

ı) Soy kütüğü buzağı desteklemesinden yararlanacak işletmeler; 1/10/2017 tarihinden önce E-Islah’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı durumda, bu desteklemeye müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmış, 2017 yılı itibariyle soy kütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymuş olmalıdır. Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soy kütüğü buzağı desteklemesi ödenmeyip, buzağı desteği ödenir. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve bu birliğin üyesi olan il birlikleri sorumlu olup bunlar, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından dolayı oluşabilecek haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. E-Islah kayıtlarında, destekleme için yeterli süt ölçümü olmayan işletmeler hariç, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve/veya il birliklerinin denetimleri sonucu, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmayan işletme veya iller, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yazılı olarak 15/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e bildirilir. Birinci dönemde ön soy kütüğü işletmesi olarak destekleme alan işletmelerin sonraki dönemde soy kütüğüne geçmesi durumunda; birinci dönemde aldığı desteklere ilave ödeme yapılmaz.

 1. i) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 2. j) Yetiştiriciler, işletme bilgileri ile buzağılarının desteklemeye esas kayıtlarının 1/8/2018 tarihine kadar TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihten sonra söz konusu kayıtlara itiraz edilemez. Güncelleme başvuruları, en geç 15/7/2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

(2) Buzağı desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla, herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye değilse şahsen il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Yetiştirici/üretici örgütüne üye olduğu halde şahsi başvuru yapılmışsa başvuru geçersizdir.
 2. b) Buzağı desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemeye bir defa başvuru yapmak yeterlidir. İlk destekleme başvurusu 1/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1/11/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Her iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018 – 1/6/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Başvurular, başvuru tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.
 3. c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar, yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklikler tamamlanmaz ise başvuru geçersiz sayılır.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır;

 1. a) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.
 2. b) Destekleme ile ilgili buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, başvuru ve benzeri verilerin E-Islah ve TÜRKVET kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılması sağlanır.
 3. c) Desteklemeye başvuran yetiştiricinin birinci dönem için 15/10/2017, ikinci dönem için 15/1/2018 ve üçüncü dönem için 1/7/2018 tarihine kadar E-Islah veri tabanında tanımlanması sağlanır. Askı dönemindeki itirazların veya yanlışlıkların düzeltilebilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için gerektiğinde bu süreler Bakanlıkça en fazla bir ay uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi yapılmasına esas çalışmalar şunlardır;

 1. a) 1/1/2017 –1/4/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/10/2017 tarihli verilerinden, 20/10/2017 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için desteklemeye esas İcmal-1 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer dönemlerinde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. b) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/11/2017 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 10/12/2017 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.
 3. c) 1/1/2017 –1/9/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/1/2018 tarihli verilerinden, 25/1/2018 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-3 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-3’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer döneminde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/2/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/3/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

 1. d) 2/7/2018 tarihli E-Islah ve TÜRKVET kayıtlarından 2018 yılının Temmuz ayının ilk haftası, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2 ve İcmal-4’teki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-5 (askı listesi) HAYGEM tarafından E-Islah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islahtan alınan listeler, 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-5’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. e) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 1/8/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’tan yayınlanan İcmal-6’lar ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-6 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-6’lar il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2018 yılı Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.
 3. f) İcmaller, E-Islah ve TÜRKVET’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. TÜRKVET ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

(5) 1/8/2018 tarihinden sonra E-Islaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.

(7) Yetiştirici Bölgesi olan illerde buzağılara ilave destek ödenir.

(8) Soy kütüğü ve döl kontrolü desteği hariç olmak üzere, hastalıklardan âri işletme desteği alan işletmeler ile 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Anaç manda desteklemesi

MADDE 6 – (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyan yetiştiriciler, birliğe üye olmaları koşuluyla birlikler aracılığıyla, bu birliklere üye olma şartlarını taşımayan veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurmaları halinde anaç manda desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

 1. a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları TÜRKVET’e 31/12/2017 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
 2. b) TÜRKVET’te, anaç mandaların desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2017 tarihinden önce olmalıdır.
 3. c) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında diğer ildeki işletmesine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(3) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinde aranacak şartlar;

 1. a) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı ve bilgileri TÜRKVET kayıtları ile uyumlu olmalıdır.
 2. b) İşletmede 2017 yılında en az 3 kez süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

(4) Anaç manda desteklemesi başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar;

 1. a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar ve birliğe üye olanlar il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.
 2. b) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine başvurur.
 3. c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5)  Anaç manda desteklemesinde istenecek belgeler;

 1. a) Birlik olmayan illerdeki yetiştiricilere veya birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,
 2. b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi.

(6)  Anaç manda desteklemeleri ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükler;

 1. a) Anaç mandaların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.
 2. b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 3. c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü anaç manda desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü faaliyetleri yürütme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatı olan yetiştiriciler için,  TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.
 2. b) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.
 3. c) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçelerin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak olan işletmelerin süt ölçüm verileri HAYGEM tarafından hazırlanarak liste halinde MIS’ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince anaç manda destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü manda destekleme icmali hazırlanır.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Malak desteklemesi

MADDE 7 – (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla birlikler aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan yetiştiriciler malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinin şartları;

 1. a) Çoklu doğumlar dâhil 2017 yılı doğumlu, TÜRKVET’e kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) kalan her malak için, malağın doğduğu işletmenin sahibine bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 2. b) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm malakların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan malaklar için desteklemede geçerli olacaktır.

(3) Soy kütüğü malak desteklemesinin şartları;

 1. a) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan malakların, ana ve baba bilgileri MIS’ta yer almalıdır.
 2. b) Doğum tarihi TÜRKVET ve MIS’ta aynı olmalıdır.
 3. c) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı olmalıdır.

(4) Müracaat yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar:

 1. a) Malak desteklemesi 2017 yılında iki dönem halinde yapılacak olup, yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
 2. b) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, birlik olan illerde soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine müracaat ederler.
 3. c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5) Malak desteklemesinde istenecek belgeler;

 1. a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,
 2. b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(6) Sorumluluk ve yükümlülükler;

 1. a) Malakların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılması, programlı aşıların yaptırılmasından yetiştiriciler,
 2. b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar,
 3. c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü malak desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü yürüme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödeme veya yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Birinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, 31/12/2017 TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

3) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

4) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

 1. b) İkinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Birinci dönem ödeme icmalinde yer almayan malaklar için TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince 2/7/2018 tarihinde İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 16/7/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 30/7/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

2) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/8/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesine yönelik veriler (ana ve baba) HAYGEM  tarafından hazırlanarak liste halinde MIS’ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince malak destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü destekleme icmali hazırlanır.

(9) Yetiştirici Bölgesi olan illerde malaklara ilave destek ödenir.

(10) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

MADDE 8 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Anaç koyun ve keçi desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, TÜRKVET’te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının küpe numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 24/11/2017 tarihine kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verir.
 2. b) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 24/11/2017 tarihine kadar TÜRKVET ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.
 3. c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce TÜRKVET’te kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası ve benzeri işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 24/11/2017 tarihine kadar yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin başvurusuyla uyumlu olup olmadığını TÜRKVET ve KKBS’den kontrol ederek TÜRKVET’ten KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

 1. d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılmış olan 24/11/2017 tarihli verilere göre; 16/1/2018 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır ve KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
 2. e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, göçer hayvancılık yapanlar hariç olmak üzere işletmelerinin bulunduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı başvurur.

(3) Başvurularda il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

 1. a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinin üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi gibi bilgilerin kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
 2. b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun ve keçilerde aranacak şartlar şunlardır:

 1. a) Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz
 2. b) Anaç koyun ve keçiler 1/9/2016 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
 3. c) Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçilerine (Ankara keçisi) ilave destek verilir ve TÜRKVET kayıtları esas alınır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini, küpelerini dikkate alarak yapar.
 2. b) Destekleme ödemeleri, anaç koyun ve keçinin 24/11/2017 tarihinde TÜRKVET ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların, 24/11/2017 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.
 3. c) 16/1/2018 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları İcmal listelerine aktarır ve listeler yayımlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

 1. d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından teslim edilmiş olan müracaat listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

 1. a) Bu Tebliğde yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan İcmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.
 3. c) Askı süresinde İcmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak İcmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve bu Tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.
 2. e) KKBS’den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip 5 (beş) gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
 3. f) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından 7 (yedi) gün içinde KKBS’den kontrol edilip İcmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve 7 (yedi) gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(7) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri şunlardır:

 1. a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise Veteriner Sağlık Raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırırlar.
 2. b) Hazırlanan tespit tutanakları, tutanağı hazırlayan il müdürlüğünce işletmenin kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir.
 3. c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde, hayvanlarını Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

 1. d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.
 2. e) Göçer yetiştiricilerin 24/11/2017 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde TÜRKVET’te hayvan sahibinin değişmesi halinde bu yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

(8) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Desteklemeye esas bilgilerde TÜRKVET kayıtları esas olup, bu sistemde ölüm, kesim, satış ve benzeri hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 24/11/2017 tarihinden sonra TÜRKVET’e kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.
 2. b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri sorumludur.
 3. c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

 1. d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.
 2. e) Çanakkale İli Gökçeada İlçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesinin başvuru yeri, şekli ve İcmale esas tablonun düzenlenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Üreticiler, Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine ait geçici alım yeri veya merkezine dilekçe ve TÜRKVET kayıt sisteminden alınan işletme tescil belgesi ile müracaat ederler.
 2. b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi, kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.
 3. c) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, ekinde dilekçe, işletme tescil belgesi ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı İcmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde tutanak ile teslim eder.

(3) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödemeye ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) İl/ilçe müdürlükleri İcmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.
 2. b) İl/ilçe müdürlüklerince, başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ve işletme kontrolünde tespit edilen tiftik keçisi sayısının, TKS’ deki kayıtlı bilgilerle uyumluluğu kontrol edilir.
 3. c) TKS veri tabanından alınan İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Askı süresinde İcmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.
 2. e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
 3. f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan İcmal-2 listesini alır ve İcmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan İcmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.
 2. b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla belirledikleri ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
 3. c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmale esas tablo örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

 1. d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
 2. e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

Çiğ süt desteklemesi

MADDE 10 – (1) Çiğ süt desteklemesi; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.

(3) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır.

(4) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini, BSKS’ye kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmaz.

(5) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; BSKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise bu yetiştirici/üretici örgütüne,  BSKS’ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
 2. b) Satılan çiğ süte ait fatura/E-Fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüneteslim edilir.
 3. c) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri kendilerine teslim edilen belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2017 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(6) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:

 1. a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.
 2. b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.
 3. c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.

 1. d) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(7) Veri girişi yapacak yetiştirici/üretici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:

 1. a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.
 2. b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları. e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.
 3. c) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(8) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak ESK’ya satan üreticilerden;

 1. a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.
 2. b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.
 3. c) Üretici örgütünün süt tozu üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt tozuna çevrilmesine ilişkin fatura.

ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ya sattığı süt tozu faturası,

istenir.

(9) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

 1. a) Aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/E-Faturalarda, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunması gerekir.
 2. b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.
 3. c) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üretici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de tanımlanır.

(10) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.
 2. b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin İcmal-1’e esas tabloları, yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
 3. c) BSKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

(11) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.
 2. b) Elektronik ortamda alınan E-Faturalar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan E-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan E-Fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.
 3. c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile İcmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(12) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2 listeleri şeklinde alınır.
 2. b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
 3. c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(13) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
 2. b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri BSKS veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(14) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak BSKS veri tabanına girişi sağlanır.
 2. b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları BSKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, BSKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.
 3. c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün, yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50 (yüzde elli)’den fazla paya sahip oldukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılır.

 1. d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
 2. e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri BSKS üzerinden yayınlanır.
 3. f) İl/ilçe müdürlükleri ve yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Başvuruları zamanında sisteme girmeyen üretici/yetiştirici örgütünün veri giriş yetkileri il müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda iptal edilir.
 4. g) BSKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, üretici/yetiştirici örgütleri personelinin şifre tahsisi ise il müdürlüklerince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık, taşra teşkilatı ve üretici/yetiştirici örgütleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

 1. h) Çiğ sütün, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü olarak değerlendirilebilmesi için fatura/müstahsil makbuzlarının üretici örgütü tarafından düzenlenmiş olması esastır.

ı) Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

 1. i) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde destek dışı bırakılan işletmeler listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.
 2. j) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan kooperatif üst/bölge birlikleri, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca BSKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.
 3. k) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

(15) Süt kalitesinin desteklenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Süt kalitesi desteği; 2017 yılı çiğ süt desteklemesi alan, 31/12/2017 tarihinde E-Islah’ta kayıtlı, en az 10 baş saf ırk ineğe (etçi ırklar hariç) sahip, bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az 10 baş saf ırk inek kaydı bulunan, E-Islah’a 1/10/2017 tarihinden önce kaydedilmiş işletmelere yapılır.
 2. b) İşletme inek varlığında; işletmenin 29/12/2017 tarihinde TÜRKVET ve E-Islah’ta aynı işletmede kayıtlı ve canlı olan inekler esas alınır.
 3. c) Desteklenecek işletmelerde, 2017 yılında en az 2 (iki) defa geçerli analiz yapılmış olmalıdır.

ç) Analizler, işletmedeki her bir inekten alınan süt numunelerinden yapılır. Süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) sonuçları 15/1/2018 tarihine kadar E-Islah’a kaydedilmiş olmalıdır. Numune alımı ve numunenin nakli esnasında olası numune bozulmaları nedeniyle analizlerde; yağ ve protein için % 2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak kabul edilir. Geçerli analizlerden işletme ortalaması hesaplanır. İşletme ortalaması; yağ oranında % 3,2 protein oranında % 3,0’ün üzerinde ve somatik hücre sayısı en fazla 400.000 hücre/ml olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılır.

 1. d) İşletmenin 29/12/2017 tarihindeki inek varlığının en az 3/4’ünde ve bunların da geçerli en az bir analizi yapılmış olmalıdır.
 2. e) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.
 3. f) Destekleme amaçlı süt analizleri; Bakanlık, Bakanlıktan izinli veya Bakanlık-yetiştirici/üretici örgütlerinin ortaklaşa yürüttükleri projeler kapsamında kurulan laboratuvarlarda, süresi içinde kalibrasyonu yaptırılmış, Uluslar Arası Hayvan Kayıt Komitesi (International Committee for Animal Recording (ICAR)) onaylı cihazlarda yapılır.
 4. g) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, online olarak E-Islah veri tabanına aktarılmış olmalıdır. Analiz yapılacak cihazların, Bakanlıktan izin ve ICAR onayının kontrolü il müdürlüklerinin, E-Islahla olan bağlantısından yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütlerinin Merkez Birlikleri sorumludur.

ğ) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

 1. h) Süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının E-Islah’a kaydından, yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/ üretici örgütleri ile bunların merkez birlikleri sorumludur.

ı) Süt kalite desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ön soy kütüğüne kayıtlı olan yetiştiriciler için ise üyesi olduğu süt üreticileri birliği veya kooperatifler bölge veya il üst birlikleri, üyeleri adına 1/11/2017–29/12/2017 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

2) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

 1. i) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

1) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

2) E-Islah veri tabanında, başvurusu olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2018 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların E-Islah’a tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça en fazla bir ay süreyle uzatılabilir.

 1. j) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

1) E-Islah üzerinden, 15/1/2018 tarihli E-Islah verilerine dayalı olarak 2018 yılı Ocak ayının ikinci yarısında, 2017 yılında süt analizi yapılan işletmeleri belirten askı listeleri (İcmal-1) yayımlanır, yayımı takiben il/ilçe müdürlüklerinde 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme tarihiyle saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütleri temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç askı listelerindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek E-Islah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2018 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. 29/12/2017 tarihindeki işletme inek mevcudu ile ilgili itirazlarda, yetiştiriciden kaynaklanmayan durumlarda, hak ediş öncesinde HAYGEM’e bildirilir.

2) 2017 yılı çiğ süt üretiminin desteklenmesi çalışmalarının tamamlanmasını takiben; bu destekleme kapsamında askı listesinde destekleme alır görünen işletmelerin, 2017 yılında çiğ süt desteklemesi kapsamında ödeme yapılan toplam süt miktarı (tüm dönemlerin toplamı), BSKS’den alınarak ödeme hesaplanır ve HAYGEM tarafından hazırlanan İcmal-2’ler E-Islah veri tabanından yayımlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere İcmal -2’lerin yayımlanmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

 1. k) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.
 2. l) 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

 1. a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,
 2. b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve konaklanan adrese gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 6/10/2017 tarihine kadar arılıkta inceleyerek örneği AKS’de yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ilin dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 22/9/2017’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/10/2017 tarihine kadar gönderir.

(7) AKS kayıtlarına göre il/ilçe müdürlüğünce düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri, (İcmal-1), 23/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.

(8) Askı süresi bitiminden sonra 30/10/2017-3/11/2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (İcmal-2) 13/11/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (İcmal-3)’nin onaylı bir sureti 24/11/2017 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(11) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projesi kapsamında, desteklemeden yararlandırılan kovanlar, bu desteklemeden yararlanamaz.

(12) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi

MADDE 12 –  (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, damızlık ana arı ve ana arı adedince destekleme ödemesi bu maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Kafkas arısı, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde, diğer ana arılar da, uyumlu oldukları coğrafi bölgeler dışında desteklenmez.

(3) Desteklemeden faydalanmak isteyenler, arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 20/10/2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur:

 1. a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,
 2. b) Almış olduğu damızlık ana ve/veya ana arılara ait fatura,
 3. c) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa Arı Konaklama Belgesi ve konaklanan adresine gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(4) Bakanlığımızca üretim izni verilen, aktif üretim yaptığını beyan eden, damızlık ana arı ve ana arı yetiştiriciliği talimatnamelerine göre kontrolü yapılarak Arıcılık Kayıt Sisteminde destekleme amaçlı aktif hale getirilmiş işletmelerden satın alınan damızlık ana ve ana arılar bu kapsamda desteklenecektir.

(5) Bakanlıkça izole bölgede ana arı üretim izni verilmiş ve internet sitesinde yayınlanmış, ürettiği ana arıların damızlık olarak kullanılabileceği belirtilen ana arı işletmelerinin ürettiği ana arılar, damızlık ana arı olarak desteklenecektir.

(6) Bakanlık tarafından 2016 yılı sonu itibariyle üretim izni verilen damızlık ana ve ana arı üretim işletmelerinin mevcut üretim kapasiteleri desteklemeye esas kabul edilecektir.

(7) Faturalandırma ve tespit tutanağı düzenleme tarihleri bölgelere göre, ana arı ve damızlık ana arı üretim sezonu içerisinde olmak üzere, desteklemeye esas ana arıların 1/4/2017-20/10/2017 tarihleri arasında üretilerek faturalı satışının yapılmış olması gerekmektedir.

(8) Arıcılar, AKS’de kayıtlı aktif kovanlarının en fazla yarısı kadar damızlık ana ve ana arı için desteklemeden yararlandırılacaktır. Bu rakam 200 adedi geçemez.

(9) Kesilecek faturada, ana işletme numarası, satış tarihi, satın alınan ana arı sayısı, ana arıyı alan arıcının adı soyadı, birliğe kayıtlı olduğu il bilgilerinin bulunması zorunludur.

(10) Desteklemeye esas fatura Bakanlıktan üretim izni almış olan işletme tarafından kesilmiş olmalıdır. Bayi olarak nitelendirilen aracılar tarafından kesilen faturalar kabul edilmeyecektir.

(11) Damızlık ana arı desteklemesinden faydalanan arıcı/işletme aynı zamanda ana arı desteklemesinden de faydalanabilir.

(12) Damızlık ana arı üzerinde numara ile yetiştirildiği yılın rengi, ana arıların üzerinde ise yetiştirildiği yılın rengi ve ana arı nakliye kafesleri üzerinde işletme numarası bulunmalıdır.

(13) Destek talebinde bulunan üreticilerin tespitleri 31/10/2017 tarihine kadar yapılır.

(14) Damızlık ana ve ana arı üreticileri satışını yaptıkları arılar için kesilen fatura bilgilerini AKS’de ilgili bölüme kaydetmek zorundadır.

(15) İl/ilçe müdürlüğü teknik personelince; destek talebinde bulunan üreticilerin işletmelerinde, boş ana arı nakliye kafeslerinin ve kovana verilmiş ana arının kovanda görülmesi yoluyla kontrolü yapılarak, örneği AKS’de yer alan Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağı düzenlenir. Dilekçede destek talebi yapılan ana arı sayısı, tespit tutanağı ile belirlenen ve AKS’de kayıtlı aktif kovan sayısı ile uyumlu olmalıdır.

(16) İl/ilçe müdürlüğünce, destekleme talebinde bulunanların Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağındaki bilgiler, AKS’de ilgili bölüme 1/12/2017 tarihine kadar kaydedilir.

(17) AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı hak ediş icmalleri (İcmal-1), 4/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.

(18) Askı süresi bitiminden sonra 18/12/2017 tarihinden itibaren yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(19) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan damızlık ana arı ve ana arı ilçe icmalleri (İcmal-2) 29/12/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(20) İl müdürlüğünce AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı il icmali (İcmal-3) onaylı bir sureti 5/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(21) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan damızlık ana arı ve ana arı üreticilerinin Bakanlıkça verilmiş üretim izinleri iptal edilir.

(22) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yaş koza üretiminin artırılması için üreticilere ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları şunlardır:

 1. a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.
 2. b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.
 3. c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, İKS üzerinden tohum dağıtım listelerini düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

 1. d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini İKS üzerinden düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.
 2. e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.
 3. f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan üreticilere yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları şunlardır:

 1. a) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya işletmenin bulunduğu il ile sınırlı olmak şartı ile faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalanır.
 2. b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.
 3. c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için İKS üzerinden Ürün Alım Bordrosu düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

 1. d) İl/ilçe müdürlüğü İKS üzerinden Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi düzenler ve ekinde Ürün Alım Bordrosu olmak üzere HAYGEM’e gönderir.
 2. e) HAYGEM ürün alım bordrosunda bildirilen yaş koza destekleme tutarını hak sahiplerine ödenmek üzere Bankaya aktarır.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri veya tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmeler, ipekböceği yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve asgari 10 (on) yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

(5) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri İKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Çoban istihdam desteği

MADDE 14 – (1) Çoban İstihdam Desteği 250 (ikiyüzelli) ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Desteklemeye ilişkin başvuru şartları şunlardır:

 1. a) İşletmede çoban çalışıyor olmalıdır.
 2. b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme, başvuru zamanında TÜRKVET’te yapılan kontrollerde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.
 3. c) Çobana ait 2017 yılı SGK primleri, SGK tescili olan işletme üzerinden kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile işletme sahibi ya da çoban tarafından yatırılmış olmalıdır.

ç) SGK prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar, SGK primlerini 30 (otuz) gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Başvurular (evrak bazında) işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle başlar ve 29/12/2017 tarihinde sona erer.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

 1. a) İşletme sahibinin dilekçesi,
 2. b) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. c) En az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait TÜRKVET’ten alınmış güncel küpe numarası listesi,

ç) Çoban; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasının il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

 1. d) İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmesinin il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. e) 2017 yılı sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 3. f) 2017 yılı SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.
 4. g) Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması halinde de başvuru kabul edilecektir. Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından 19/1/2018 tarihine kadar tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdır.

 1. h) Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formattaki belgeler HİBS’te yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

(5) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) İşletmenin, TÜRKVET’ten alınan 24/11/2017 tarihli yedek üzerinden yapılan incelemesinde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığı ve çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tespit işlemi müracaat gününden itibaren 14 (on dört) günde yapılır.
 2. b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahipleri, destekleme başvurularını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar. Ayrıca, çoban ve sürü tespit işlemleri için de sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, tespit tutanağını işletmenin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne tespitin yapıldığı günü takip eden ilk iş gününde gönderir.
 3. c) Hayvanların kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri, kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını TÜRKVET üzerinden kontrol edecek ve 24/11/2017 tarihinde alınan TÜRKVET yedeği üzerinden de en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığını teyit ederek destekleme ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirecektir.

ç) İl/ilçe müdürlüklerince alınan başvuruların HİBS içinde bulunan “Çoban İstihdam Desteği Modülü”ne kayıtları TÜRKVET’ten 24/11/2017 tarihinde yedek alınmasını müteakiben ilk iş gününden itibaren başlar. Başvurulara ait veri girişi, 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar modül içinde “Başvuru Yap” sekmesinden T.C Kimlik No/Vergi No girilerek yapılacaktır. Kayıt işlemi yapılan müracaatlardan belgeleri tam olan işletmelerin “onay” işlemi, yine veri girişi yapan yetkili görevli tarafından en geç 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilecektir.

 1. d) Eksik belgesi olduğu halde müracaatı kabul edilen ve modüle kaydı yapılan başvuruların “onay”ı ise eksik belgelerin tamamlanacağı son tarih olan 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar verilecektir.
 2. e) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen hayvanların tespitleri yapılmaz.
 3. f) Desteklemeye esas bilgilerde, TÜRKVET kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(6) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) 29/12/2017 tarihine kadar eksik belgelerin tamamlanmaması halinde eksik belgelerin tamamlanması için 19/1/2018 tarihine kadar ek süre verilir. 19/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar eksik belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme başvurularının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.
 2. b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı 24/11/2017 tarihli TÜRKVET yedeği üzerinden kontrol edilir ve en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığı teyit edilir.
 3. c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili Çoban İstihdam Desteği Modülünden 20/1/2018–4/2/2018 tarihleri arasında alınan icmaller 5/2/2018 -16/2/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılır. İtirazlar, 19/2/2018-2/3/2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilir. İtiraz döneminde HİBS içinde yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde onay kaldırma ve onay verme işlemleri yapılabilecektir.

ç) İlçe müdürlüklerince, Çoban İstihdam Desteği Modülü’nde kesinleşen ve onaylanan  “İlçe Çoban İstihdam Desteği Hak Ediş İcmali” 23/3/2018 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

 1. d) İl müdürlükleri, 24/11/2017 tarihi itibariyle alınan yedek TÜRKVET verileri üzerinden işletmelerin anaç koyun keçi varlıklarını veri tabanından tekrar kontrol ederek doğruluğunu teyit eder. Çoban İstihdam Desteği Modülünden alınan “İl Çoban Desteği İcmali” ile “İl Çoban Desteği Hakediş İcmali”ni onaylayarak en geç 13/4/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.

Düve alım desteği

MADDE 15- (1) Düve alım desteği Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanır. TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilir. Destek kapsamına girecek olan düvelerin teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Başvuruların alınması, yeri ve zamanı:

 1. a) Başvuruların işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, yetiştiriciler tarafından bizzat yapılması şarttır. Farklı il/ilçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise, ikamet ettiği yerdeki il/ilçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.
 2. b) Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayınlanacak talimatla belirlenir.
 3. c) Başvuru süresi 30 (otuz) gündür. Son günün hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk mesai günü başvurular sona erer.

ç) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya Bakanlık yetkilidir.

 1. d) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) Başvuru yapacak yetiştiricilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
 2. b) TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olmak,
 3. c) İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısının uyumlu olması,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

(4) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Başvuru dilekçesi,
 2. b) Başvuru formu,
 3. c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,

 1. d) Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 2. e) Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
 3. f) Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Talimat ekinde, HAYGEM’in  internet sitesinde ve tarim.gov.tr/adresinde  yayınlanacaktır.

(5) Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri ve görevleri şunlardır:

 1. a) İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimi (İDYB): İl müdürlüğünde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az 5 (beş) kişilik birimi oluşturur. Tebliğ kapsamında uygulama takvimindeki süreler dahilinde başvuruların alınması, sisteme dahil edilmesi, icmallerin sistemden çekilmesi, askı işlemleri, itirazların yerinde değerlendirilmesi ve yerinde tespit işlemlerini yaparak hazırlanan kesin sonuçları İl Destekleme Değerlendirme Komisyonuna (İDDK) tutanakla teslim eder.
 2. b) İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu (İDDK): Valilik Makamının Oluru ile İl Müdürü başkanlığında, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az 5 (beş) kişilik komisyonu oluşturur. İl/ilçe bazında hibe miktarlarını ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü ve benzeri gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesi, planlanmasını yapar. İDYB tarafından karara bağlanamayan itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. İDYB tarafından teslim edilen icmaller değerlendirilip onaylanır. Hibeye hak kazanan nihai listeler HAYGEM’e gönderilir. Destek kapsamında HAYGEM tarafından verilen görevleri yapar.
 3. c) İl müdürlüğüdesteklemenin idari, mali, çevresel uygulamalar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama talimatları kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını ve koordinasyonunu sağlar; İDDK tarafından uygun bulunan başvuruları ve hak sahiplerinin hak edişlerini HAYGEM’e gönderir.

ç) Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonu (MDDK): Bakan Onayı ile Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve konu uzmanlarından oluşan en az 5 (beş) kişiden oluşur. Desteklemeye esas düve alım bedelinin belirlenmesinde MDDK yetkilidir. İllerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylar. İllere ayrılacak olan hibe miktarlarını; ilçeler bazında ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesine müteakip para aktarımını sağlar. Destek uygulama takvimini belirler. Uygulama takvimi Talimatla belirlenir.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi:

 1. a) Müracaat sahibine ait başvuru formundaki bilgiler uygulama takviminde belirlenen süre içinde İDYB tarafından  tarim.gov.tr/adresinden sisteme yüklenir.
 2. b) İDYB tarafından tarim.gov.tr/adresine yüklenen bilgiler dahilinde puanlama ve sıralama oluşur. Puan sıralamasına uygun askı icmalleri millihayvancilik.tarim.gov.tr/adresinden alınır.
 3. c) İDDK tarafından İDYB’den teslim alınan kesin sonuçlar (İcmal-1) uygulama takviminde belirtilen süre içerisinde değerlendirilip onaylanır.

ç) İDDK’nın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

(7) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler:

 1. a) İl/ilçe müdürlüklerince, sisteme yüklenen bilgiler dahilinde puanlama sonucu oluşan askı icmalleri (İcmal-1) sistemden alınır. Sistemden alınan icmaller (İcmal-1) askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki (İcmal-1) bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitiminde yapılacak itirazlar İDYB tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar İDDK tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 2. b) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki İcmal-1 bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.
 3. c) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, İDYB tarafından değerlendirilir. İDDK tarafından, İDYB kararlarına yapılan itirazlar ya da İDDK’ya intikal eden şikâyet ve/veya ihbarlar değerlendirilir. İDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu kesindir.

ç) Askı süresince İcmal-1’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il değerlendirme komisyonlarına intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların İDDK marifeti ile çözümlendikten sonra, MDDK’ya gönderilir.

 1. d) MDDK, illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip asil ve yedek listeleri onaylar ve il müdürlüğüne bildirir.

(8) Düve desteği hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Taahhütname,
 2. b) Hayvancılık işletmesi kapasite raporu.

(9) MDDK tarafından onaylanarak kesinleşmiş listelerde yer alan hak sahibi yetiştiriciler ile düve desteği hibe sözleşmesi imzalanır. Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Yerinde tespit sonucunda bilgilerinde bu Tebliğe aykırılık tespit edilen kişilerin yerine yedek listedeki kişiler ilk sıradan itibaren değerlendirilir.

(10) Hibe ödeme talebi, ödemeler, geri ödeme ve yaptırımlar:

 1. a) Düve desteği hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yetiştirici düve alımlarını gerçekleştirir. Yetiştirici, müracaatta bildirmiş olduğu işletmesine düvelerin fiili olarak girmesi ve TÜRKVET’e kaydedilmesinden sonra hibe ödeme taleplerini il/ilçe müdürlüğüne yapar.
 2. b) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 3. c) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), hibeye esas ödeme icmallerini İDDK’ya sunar.

ç) İDDK ödeme icmal listelerini onaylar. Onaylanan listeleri il müdürlüğü aylık olarak her ayın yirmi beşine kadar HAYGEM’e gönderir.

 1. d) HAYGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp ödenmek üzere bankaya gönderir.

(11) Hibe desteği ödemeleri:

 1. a) Hibe ödemesi, hak sahibi yetiştiricinin T.C. Kimlik No/Vergi No’su ile uyumlu olarak Banka aracılığı ile Türk Lirası olarak yapılır.
 2. b) Düve alımları, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Temin ve dağıtımla ilgili diğer hususlar HAYGEM tarafından belirlenir. Düvelerin TİGEM ve TKK’dan satın alınması ve yetiştiricinin muvafakati halinde hibe ödemeleri yetiştirici adına, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifi hesabına aktarılır.

(12) Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(13) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(14) Destekleme kaynaklarından karşılanmayacak giderler:

 1. a) Hibe sözleşmesinde yer almayan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.
 2. b) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
 3. c) Hibeye esas toplam tutarın, Bakanlıkça belirlenmiş üst sınırını aşan kısmı yetiştirici tarafından karşılanır.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 16 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda Sığır Tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve Sığır Tüberkülozu tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvanlar için belirlenen ve T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası Sığır Tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 3. c) Sığır Brusellozu Hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce bakteriyolojik olarak Sığır Brusellozu Hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; Resmi Veteriner Hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. d) Koyun Keçi Brusellozu Hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce bakteriyolojik olarak Koyun Keçi Brusellozu Hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. e) Afrika At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce Afrika At Vebası veya Sığır Vebası Hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

f) Kuş Gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. g) Kuduz hastalığında, Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce Kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile Kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ğ) Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. h) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Ruam, Sığır Vebası, Afrika At Vebası, Kuş Gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. b) Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Sığır Brusellozu, Koyun ve Keçi Brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 3. c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

 1. d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi tanzim edilir.

(4) Bakanlığımız bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarını değerlendirerek, birinci fıkrada belirtilen tazminatlı hayvan hastalıklarına ilave herhangi bir ihbarı mecburi hayvan hastalığını Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile tazminat kapsamına alınması halinde hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

(5) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Kıymet Takdir Komisyon Kararı çerçevesinde, ilgili sistemden Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) üç nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da Kıymet Takdir Komisyon Kararı ile birlikte il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(6) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(7) Resmî kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya Resmi Veteriner Hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Atık desteği

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Bakanlıkça belirlenen ve Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.
 2. b) Atık desteği ödenebilmesi için, atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınmış ve aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ile aşılamanın üzerinden 72 saat geçmemesi ve atığın Resmi Veteriner Hekim tarafından görülmesi gerekir.
 3. c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda Resmi Veteriner Hekim tarafından atık görülür, sadece atık oluştuğuna dair (aşı uygulaması sonrasında oluştuğu ibaresi yazılmadan) tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.

ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır. Alınan numune ilgili Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz hastalığı tespit edildiğinde atık yapan hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır, bruselloz hastalığı tespit edilmez ise atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Atık Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-2) üç nüsha olarak tanzim edilir, (Ek-2)’nin bir nüshası GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(3) Atık desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince hayvan sahibine doğrudan yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 18 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beşyüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak üzere başvuran işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı (Ek-3) düzenlenir.
 2. b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
 3. c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap ve LSD aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

 1. d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
 2. e) İşletmede bulunan sığırlar, 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
 3. f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların (e) bendinde mezkur yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gerekir.
 4. g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için (e) bendindeki yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz.

 1. h) Destekleme ödemesine esas Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-4) üç nüsha olarak hazırlanır  ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, Tüberkülin Teamül Cetvelleri ve bruselloz laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2017 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31/12/2017 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden alınan iki nüsha Ek Hak Ediş Belgesi (Ek-5) tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı bu fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

 1. i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2017 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2017 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden alınan iki nüsha Ek Hak Ediş Belgesi (Ek-5) tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir.
 2. j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi (Ek-4 ve Ek-5)’e göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince hayvan sahibine doğrudan yapılır.
 3. k) Ariliğin sürdürülebilmesi için en fazla bir yıl aralıkla test yapılması gerektiğinden, bir önceki yılbaşında yapılan testin süresinin geçirilmemesi için ari işletmede aynı yıl içerisinde testlerin tekrarlanması durumu ile karşı karşıya gelinmektedir. Destekleme ödemeleri de her ari işletmeye yılda bir kez yapıldığından, aynı yıl içerisinde yapılan testlerle sertifikalandırılan işletmeler için destekleme ödemesi yapılamamaktadır. Bu durumdaki işletmeler, yıl içerisinde yeni bir test yapılarak sertifikalandırılır ve destekleme ödenmez. Böylece yılbaşında yapılan test tarihi değişeceğinden, bu test tarihinden 1 (bir) yıl sonra yapılacak sertifikalandırma ile destekleme ödenir.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

 1. a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-6) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.
 2. b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-7) üç nüsha olarak hazırlanır ve birer nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir. (Ek-7) ve Onaylı Süt Çiftliği Sertifikaları ayda bir defa olmak üzere her ayın ilk haftası GKGM’de olacak şekilde kargo ya da acele posta servisi ile toplu olarak gönderilir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

MADDE 19 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle Resmi Veteriner Hekim ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile Veteriner Hekim Odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.
 2. b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden Veteriner Hekimler yararlanır.
 3. c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan Veteriner Hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları ve 3 ay ve üzeri yaştaki sığır cinsi hayvanlara uygulanan Sığırların Nodüler Ekzantemine karşı koruyucu aşılar destekleme kapsamındadır.

 1. d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Desteklemeler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.
 2. e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekim Odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti; araç, benzin, sarf malzemesi ve benzeri tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.
 3. f) Büyükbaş şap/brusella/Sığırların Nodüler Ekzantemi ve küçükbaş şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları program dâhilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.
 4. g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını uygulamadan sonraki 10 (on) gün içerisinde kayıt sistemine işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine başvuracaktır.

 1. h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için; Veteriner Hekim Odası, Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-8) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, Serbest Veteriner Hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir Serbest Veteriner Hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-9) ve Veteriner Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-10) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekim Odası adına Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-11) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-12) ile birlikte GKGM’ye gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Destekleme ödemesi KDV dâhil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce Veteriner Hekim Odalarınca Maliye Bakanlığının ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri aktarılmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

 1. i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili Enstitü Müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.
 2. j) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

(2) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri yararlanır.
 2. b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan Veteriner Hekimler yararlanamaz.
 3. c) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak küpelenen ve kayıt altına alınan sığır ve mandalar ile koyun ve keçiler küpe uygulama desteklemesi kapsamındadır.

ç) İl müdürlüğü, ilin tamamında veya ilçe bazında sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Bölge Veteriner Hekim Odaları veya hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri ile sözleşme yapabilir.

 1. d) Bakanlık tarafından izin verilmesi durumunda, il müdürlüğü, koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla küpeleme yetki devri yapabilir.
 2. e) İlçe bazında ilin bir bölümünün Bölge Veteriner Hekimler Odası, diğer bölümünün hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici ve üretici birlikleri tarafından alınması, diğer bölümünde küpeleme ve kayıt işlemlerinin il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılması durumunda da küpeleme ve kayıt işlemleri devredilebilecektir.
 3. f) İl müdürlükleri tarafından, kimliklendiricilere hayvan kayıt sisteminde kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilir. Her kimliklendirici uyguladığı küpeyi sisteme kendisi kayıt eder.
 4. g) Veteriner Hekim Odaları ve yetiştirici/üretici örgütlerinin uygulayacağı küpe ve uygulama ücretinin miktarı sözleşmede belirtilir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen küpe ve uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

ğ) Küpe uygulama desteği, küpelenen ve veri tabanına kaydedilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.

 1. h) İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında küpelenen hayvanların veri tabanına kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ı) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, küpeleme yetki devri yapılan Veteriner Hekim Odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Küpe Uygulama Desteklemesi Müracaat Formu (Ek-13) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, …Veteriner Hekim Odası/…Birliğinin Düzenlediği Küpe Uygulama İcmal Formu (Ek-14) bulunmalıdır.

 1. i) Destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekim Odası veya hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri adına tek bir Küpe Uygulama Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-15) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir. Küpe Uygulama Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-15), Küpe Uygulama Desteği İçin İl Müdürlüğünce Düzenlenen İcmal Formu (Ek-16) ve sözleşmenin onaylı bir nüshası GKGM’ye gönderilir.
 2. j) Destekleme ödemeleri gerçek ya da tüzel kişilere yapılabilir. Destekleme ödemesinden doğan tüm vergilerin ödenmesi destekleme ödemesini alan gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğundadır. Küpe uygulama desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.
 3. k) Veteriner Hekim Odaları ve hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri tarafından temin edilen küpeler kalite ve mevzuata uygunluk yönünden il müdürlükleri tarafından kontrol edilecektir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 20 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (TÜRKVET, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.
 2. b) Koruma desteklemesinden ilk defa yararlanmak için müracaat edecekler, bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur. Daha önceki yıllardan projede olup sözleşmesi olanlar, bittiği tarih itibariyle yenilemek için başvurur. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

Irk İl Toplam Desteklenecek

Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

Boz Sığır Irkı Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 2.000
Boz Sığır Irkı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 500
Yerli Kara Sığırı Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman 2.000
Yerli Kara Sığırı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman 500
Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye 2.000
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin 1.000
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı Hatay, Şanlıurfa, Mersin 2.000
Zavot Sığırı Ardahan, Kars 1.500
Sakız Koyunu İzmir 500
Kıvırcık Koyunu Kırklareli 1.000
Gökçeada Koyunu Çanakkale 1.000
Karagül Koyunu Tokat 1.000
Çine Çaparı Koyunu Aydın 500
Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum 1.000
Norduz Koyunu Van 1.000
Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya 1.000
Tuj Koyunu Ardahan, Kars 500
Karakaçan Koyunu Balıkesir 500
Kilis Keçisi Kilis, Hatay 1.000
Honamlı Keçisi Antalya, Isparta, Konya 1.000
Abaza Keçisi Artvin 500
Kaçkar Keçisi Artvin 500
Osmanlı (Gürcü) Keçisi Ardahan 500
Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt 1.000
Halep Keçisi Gaziantep, Hatay 1.000
Norduz Keçisi Van 500
İspir Keçisi Rize, Erzurum 500
Mahalli Keçisi Diyarbakır 1.000
Kafkas Arısı Ardahan, Artvin 10.000

ç) Yerinde koruma esasları şunlardır:

1)  Doğal yetiştirme ortamında koruma; (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son 1 (bir) yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulmaması ve sözleşme şartlarının

sağlanması halinde, kültür ırklarının yetiştirildiği işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı, yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar için ödenir. Bu işletmelerden korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işletmede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına düşüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üzerinden bir sonraki yıl için sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

 1. d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin hususlar şunlardır:

1) Enstitü Müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici temsilcisi arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; sözleşmede yer alan mücbir sebepler hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, mevcut hayvan/kovan sayısı kadar icmal hazırlanır. Destekleme sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitüye devredilebilir.

2) Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek en geç 13/10/2017 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (TÜRKVET, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali, en geç 08/12/2017 tarihine kadar yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.

 1. e) Ekler şunlardır:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-17).

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-18).

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-19).

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Yeni başlatılacak alt projeler için, başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin hususlar şunlardır:

1) Yetiştirici temsilcisinin proje uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu, il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen alt projeler yayımlanır.

2) Proje Uygulama Esasları Talimatında belirtilen süreç başlatılır; Projeye girmek isteyen yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Proje liderince belirlenen, il müdürlüğünce yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde kontrolü yapılan (İl/ilçe müdürlükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür, işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu teyit eder) hayvanlara ait seçim tutanağı proje lideri ve il müdürlüğünce imzalanarak 31/10/2017 tarihine kadar onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanmasından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

3) Projeye ilk kez dahil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 (kırk) baş, diğer ırklar için ise 100 (yüz) baştır.

4) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje, 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırklara ait alt projelerde 5.000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana tamamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması ve seçilen işletmelerdeki hayvanların büyük çoğunluğunun da projeye dahil edilmesi esastır.

5) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dahil en az 800 (sekizyüz) baş anaç hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar en kısa sürede, proje kapsamındaki hayvanlardan tamamlanır.

6) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

 1. b) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Irk ve Proje Sayısı İl ve Proje Sayısı Hayvan sayısı (Baş)
Akkaraman Koyunu (32) Aksaray   (2), Ankara  (1), Bingöl   (1) , Çankırı (3), Çorum  (2), Kayseri (3), Karaman  (2), Kırıkkale  (1), Kırşehir  (2), Konya  (3), Malatya  (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1),Yozgat (3) 201.600
Şavak Akkaraman Koyunu (9) Elazığ (4), Erzincan  (4), Tunceli (1) 56.700
Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1) 37.800
Dağlıç Koyunu  (1) Afyonkarahisar (1) 6.300
Eşme Koyunu  (1) Uşak (1) 6.300
Güney Karaman Koyunu  (3) (Karakoyun) Mersin (3) 18.900
Hemşin Koyunu (4) Artvin (4) 25.200
Honamlı Keçisi  (3) Antalya (2), Burdur (1) 18.900
İvesi Koyunu (11) Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (3) 69.300
Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas (8) 50.400
Karacabey Merinosu Koyunu (5) Balıkesir  (1), Bursa (1), Edirne (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1) 31.500
Karayaka Koyunu (7) Ordu  (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2) 44.100
Karakaş Koyunu   (3) Diyarbakır  (3) 18.900
Karya Koyunu  (3) Aydın (1), Denizli  (2) 18.900
Kıl Keçisi (27) Adana (2), Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale  (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman  (1), Konya (1), Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Yozgat (1) 170.100
Kıvırcık Koyunu (10) Aydın (1), Balıkesir  (1), Bilecik (1), Bursa  (2), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1) 63.000
Kilis Keçisi (4) Gaziantep  (2), Kilis (2) 25.200
Koçeri Koyunu  (2) Batman (2) 12.600
Maltız Keçisi  (2) İzmir (1), Kırklareli (1) 12.600
Morkaraman Koyunu (10) Ağrı  (2), Bingöl (4), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1) 63.000
Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara  (2), Eskişehir  (2), Karaman  (2), Konya (1) 44.100
Ramlıç Koyunu  (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2) 18.900
Pırlak Koyunu (7) Afyonkarahisar  (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya  (2), Uşak (1) 44.100
Pırıt Koyunu (2) Isparta  (2) 12.600
Sakız Koyunu  (3) Çanakkale (1), İzmir  (2) 18.900
Şam Keçisi (1) Hatay (1) 6.300
Zom Koyunu  (2) Diyarbakır (2) 12.600
Türk Saanen Keçisi (3) Çanakkale (2), İzmir (1) 18.900
Tahirova Koyunu  (1) Çanakkale (1) 6.300
TOPLAM 1.134.000
Anadolu Mandası (18) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat 30.000
 1. c) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında destekleme ödemeleri: Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanların proje gereği alınan verileri,  talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından istenen formatta gönderilmesi zorunludur.

1) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteği:

– Yavrularda; 2017 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan kuzu/oğlak başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaralan), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. Ancak ırklara ve bölgelere göre 2017 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri 2018 yılına sarkan hayvanlar için 2017 yılı bütçesinden ödeme yapılır.

– Koyun/Keçilere; devam eden projelerde, 2017 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç koyun/keçiler, 2017 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç koyun/keçiler için ödeme yapılır.

– Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için kurulca belirlenen tarihe kadar Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

– İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında kontrol eder. Hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

2) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği:

Projeye dahil sürülerde proje liderinin belirlediği koç/teke dışında erkek materyal bulundurulmaz. Bir işletmedeki hayvanların tamamı proje kapsamında olmasa bile, proje lideri projedeki hayvanlar arasından bir sonraki yıl kullanılmak üzere yeterli sayıda koç/teke adayı ayırır. Takip eden yılda bu şekilde seçilen koç/teke dışında erkek hayvan materyali kullanılmaz.

– Proje lideri koç/teke katımından önce damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

–  Projeli işletmelerde yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde ödenir.

– Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50 (yüzde elli)’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak işletme ihtiyacı için ayrılanlara ödenir.

–  Yukarıda yer alan desteklemeler, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte hazırlanır.

– Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan koç/tekeler için ödeme yapılır. Bu kapsamda; bir işletme için desteklenecek hayvan miktarı, işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için, elit sürülerde % 20 (yüzde yirmi)’sini, en az 5 (beş) yıllık bir proje dönemini tamamlamış taban sürülerde ise  % 10 (yüzde on)’unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır. Bu kapsamda, 1/11/2017 tarihine kadar il müdürlüklerine müracaatı yapılan hayvanlar için ödeme yapılır.

3) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç mandalara (damızlık dişi/erkek) ve 2017 yılı içerisinde bir yaşını dolduran  (doğum, altı ay ve bir yaş verileri alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda (düve/tosun) için ödenir. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 (beş yüz) baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Ekler şunlardır:

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-20).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-21).

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme Müracaat Formu (Ek-22).

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl İcmali (Ek-23).

5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-24).

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-25).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 21 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

Hizmet Bedeline Konu Destek Oran (%)
Koyun- Keçi Desteğinde %8’i il birliklerine, bu bedelin içinden %10’u Merkez Birliğine
Buzağı/Malak/Manda Desteğinde %3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez Birliğine,
Arıcılık Desteğinde %5’i il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden % 60’ı Merkez Birliğine
Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine,
Süt Primi ve Buzağı/Malak/Manda Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i Merkez Birliğine,

(2) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili Birlik/Yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, Birlik/Yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir.  Bu projelerden ayrıca, bu Tebliğin 21 nci maddesi birinci fıkrasındaki hizmet bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu olmaz.

(2) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(3) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder. Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dosya bedeli alınır.

(4) ESK tarafından gerçekleştirilen süt tozu alım satımı neticesindeki fark, icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmaller ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nın hesabına aktarılır.

Yetki ve denetim

MADDE 23 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak duyurur.

(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ve bu Tebliğin uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Genel Müdürlük genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ile ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(3) Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Çiğ süt desteklemesi için il müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Diğer desteklemeler için ise askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmaller ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az %5 (yüzde beş)’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, ilgili desteğin tamamı incelendikten sonra İcmal gönderilir.

(4) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hak ediş ödemesinden doğrudan sorumludur.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 24 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7//1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 26 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No: 2014/43 )

26 Ekim 2014 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29157

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/43)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Alternatif enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisini,
 2. b) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,
 3. c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Elektronik ağ: www.tarim.gov.tr’yi,

 1. d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
 3. f) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
 4. g) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

 1. h) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan hibe başvurularını değerlendiren komisyonu,

ı) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulamasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,

 1. i) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim edilen iş gerçekleşme raporunu,
 2. j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %80’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı,
 3. k) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren projeyi,
 4. l) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularına ait değerlendirme raporlarını, bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonu,
 5. m) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,
 6. n) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,
 7. o) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,

ö) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,

 1. p) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,
 2. r) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesislerini,
 3. s) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,

ş) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,

 1. t) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
 2. u) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

ü) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

 1. v) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak makine,ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,
 2. y) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük yürütür. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

(3) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) Program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, izlenmesini, sekreteryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl Proje Değerlendirme Komisyonu;

 1. a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahiplerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm yatırım tekliflerinin nihai puanlarını tespit eder, değerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.
 2. b) Başvuruların, Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur.

(2) İl proje yürütme birimi;

 1. a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.
 2. b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.
 3. c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilemez. İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz.

ç) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi yapılan bilgi ve belgelerle, sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygunluğunu inceler. İnceleme sonucunu bir rapora bağlar ve hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili il müdürüne sunar.

 1. d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı, genelgeler ve uygulama talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi

Yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

 1. a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
 2. b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
 3. c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

 1. d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
 2. e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
 3. f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

(7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.

(8) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kapasite artırımı teknoloji yenilemeye ve (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.

(10) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde; yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane,Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise; bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinligübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Yatırım süresi

MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

(3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.

(4) Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 1. a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
 2. b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,

ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Kimler başvuramaz

MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler başvuramaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;

 1. a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
 2. b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
 3. c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

 1. d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
 2. e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
 3. f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,
 4. g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

(4) Proje toplam tutarının; yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

 1. a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
 2. b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
 3. c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderlerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

gerekir.

Gider kalemleri

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;

 1. a) İnşaat işleri alım giderlerine,
 2. b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılmalı ve proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı uygulama sürecinde artırılamaz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

İnşaat işleri alım giderleri

MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %20’sini aşamaz.

(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz.

Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

MADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

(2) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.

(3) Tamamlama ile kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir.

(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

(6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

(7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

(8) Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

(9) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:

 1. a) Her türlü borçlanma giderleri.
 2. b) Faizler.
 3. c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.

ç) Kira giderleri.

 1. d) Kur farkı giderleri.
 2. e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
 3. f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
 4. g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.

ğ) Bankacılık giderleri.

 1. h) Denetim giderleri.

ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.

 1. i) İkinci el mal alım giderleri.
 2. j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
 3. k) Makine tamir ve parça alım giderleri.

(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar

MADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarınadahil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kaynaklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Başvuruları

Başvuru süresi

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

(2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

(3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.

(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı www.tarim.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Başvuru şekli

MADDE 23 – (1) Proje başvuruları;

 1. a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
 2. b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 3. c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır.

(3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.

(4) Elektronik ağ, başvuru girişine kapatıldıktan sonra başvuru dosyasına belge ilave edilemez, hiçbir belgede düzeltme yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi

İl proje değerlendirme komisyonu

MADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Başvuruların, tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme komisyonu en az beş temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(4) Değerlendirme; son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda belirlenen kriterleregöre elektronik ağ üzerinden değerlendirilmeye başlanır.

(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç otuz gün içerisinde tamamlar ve komisyonun görevi sona erer.

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 25 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvurularını ek-1’de yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz ve içeriğinin uygun olması yönünden inceler.

(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ekleri, 26 ncı maddede açıklanan, başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından değerlendirmeye alınır.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi ek-2’de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde elektronik ağ üzerinde düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır.

Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibikriterleri göz önüne alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön değerlendirmekriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve ek-4’te yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

 1. a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
 2. b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları,

dikkate alınır.

(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

(4) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

İl proje değerlendirme raporu

MADDE 29 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön değerlendirme kriterlerindenaltmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmışbeş ve üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının %60’ı ve genel değerlendirme puanının %40’ı toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Nihai puanların eşit olması halinde evrak kayıt tarih ve numarasına göre daha önce yapılan başvuru tercih edilir. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince elektronik ağ üzerinden yapılan başvurular Bakanlığın uygun gördüğü süre boyunca muhafaza edilir.

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 30 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:

 1. a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
 2. b) Başvuru sahibinin ve ortaklarının tebliğde belirtilen şartlara sahip olmaması.
 3. c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.

ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında tamamlama, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.

 1. d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması.
 2. e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması.
 3. f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması.
 4. g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.

ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yerinin uyumsuz olması.

 1. h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması.

ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üzerinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması.

 1. i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi tarafından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerh hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması.
 2. j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması.
 3. k) Başvurunun elektronik ağ üzerinden yapılmamış olması.
 4. l) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre eksik veya uygun hazırlanmaması.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi

Nihai değerlendirme kararı

MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır.

 1. a) Komisyonca; Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak illerin katsayısı hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uygulama illerinin dışında kalan illerin katsayısı ayrıca üç ile çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur. Bu nihai katsayılara göre de illerin yaklaşık bütçesi belirlenir.
 2. b) İlin bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan tüm başvurular yatırım programına alınır.
 3. c) Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak, o il için belirlenen bütçe kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki birinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkanları dahilinde aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.

ç) İllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.

(2) Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

(3) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 32 – (1) Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları www.tarim.gov.tr web sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

(2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.

Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması

MADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

 1. a) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir.
 2. b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir.

(3) Hibe sözleşmesi öncesi yatırım yeri değişikliği de dahil başvuruya esas projede yapılacak değişikliklerin onaylanması il müdürlüğünün yetkisindedir.

(4) Yapılacak değişiklikler projenin konusunda, amacında ve niteliğinde bir değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasına neden olamaz.

Hibe sözleşmesi

MADDE 34 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir.

(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(3) Başvuru sahipleri hibe sözleşmesi aşamasında elektronik ağ üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile bu Tebliğin 33 üncü maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunacaktır. Sunulan bilgi ve belgeler imzalı/paraflı olacaktır.

(4) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/5/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.

(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.

(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

Hibe sözleşmelerinde teminat alınması

MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında süresiz limitdahilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının % 5’ini il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının teyidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az olmamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir.

(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatırımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi

MADDE 36 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il müdürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi

MADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyi hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dahilinde süresi içerisinde uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapılır. Gerek duyulması halinde il proje yürütme birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanları da görev alabilir.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.

(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Proje uygulamalarının Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.

(6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işlemini başlatır.

Satın alma ve uygulama sözleşmeleri

MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipmanve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar, ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.

(4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, ihalenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı yatırımcıya iade edilir.

(5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatırımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulunmaması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.

(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler.

Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler.

(2) İl Müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; onbeş gün içerisinde mevzuat, hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onayladıktan sonra bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ay sonunda o aya ait hakediş bilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme tutarı da hibeye esas proje tutarının % 20’sinden az olamaz.

Ödemeler

MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri tabanına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe yatırımcının hesabına aktarılır.

(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmiş olması gereklidir.

(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü tarafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri incelenmek üzere ister.

(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A Sıra No:2) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşamasında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Proje hesapları

MADDE 43 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları düzenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.

Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

MADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir mücbir sebep, kamulaştırma, imar plan değişikliği ve yasal mevzuat değişikliği söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında mevzuata uygun olarak değiştirilebilir.

(2) Proje değişiklikleri satın alma öncesinde ve sonrasında teknik gereklilik hallerinde yapılabilir. Satın alma işleminden sonra yapılacak değişiklikler için Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınır. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artışı öngöremez.

(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra mücbir sebep, kamulaştırma, imar plan değişikliği ve yasal mevzuat değişikliği olmadıkça yatırım yeri değiştirilemez ve değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içeremez. Projenin konusu ve amacı ise hiç bir şekilde değiştirilemez. Yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.

Bütçe içi değişiklikler

MADDE 45 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden önce bir kez yapılabilir.

(2) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla % 20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.

(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti

MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde değiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Cezai Hükümler

Denetim

MADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Cezai hükümler

MADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer desteklerden yararlanma

MADDE 50 – (1) Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamaz.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanır. Bu yayımlar Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler. Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.

Sektörel bazda proje konularına göre il önceliklerinin yayımlanması

MADDE 52 – (1) İllerin bu Tebliğ ekinde yer alan sektörel bazdaki proje konularına ait öncelik sıralamaları tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde www.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)

12 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29353

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak illerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Anaç manda: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Anaç sığır: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) Damızlık koyun-keçi ıslah bilgi sistemi (DAKBİS): Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında yer alan kayıtlı yetiştiricilerin projeye kayıtlı koyun ve keçi türü hayvanlarının sahada tutulan verim kayıtlarının kaydedildiği veri tabanını,

ı) Doğu Anadolu Projesi (DAP) illeri: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini,

i) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini,

j) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

k) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan pedigrili yetiştiricilik yapılan işletme sürüleri,

l) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

m) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

n) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

o) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini,

ö) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

s) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ş) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

t) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

ü) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,

v) Karar: 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

y) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

z) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvanın ve sattığı karkasın kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve besilik erkek sığır desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,

aa) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental),

bb) Konya Ovası Projesi (KOP) illeri: Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerini,

cc) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının Koyun-keçi kayıt sisteminden aktarılarak kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

çç) Koyun keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

dd) Küçükbaş hayvan: Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,

ee) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

ff) Mastır plan: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

gg) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen imzalı belgeyi,

ğğ) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

hh) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ıı) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

ii) Proje lideri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen projelerin yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

jj) Proje tabii tohumlama boğası: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, il müdürlüklerince dağıtımı yapılan etçi veya kombine ırk tabii tohumlama boğalarını,

kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

mm) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

oo) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

pp) Soğutulmuş çiğ süt: Sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ sütü,

rr) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

ss) Soy kütüğü-ön soy kütüğü sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

şş) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştirici birliği ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

tt) Sözleşmeli besicilik: Yetiştirici/üretici ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmesi arasında imzalanan, sözleşme kapsamında yapılan besicilik faaliyetini,

uu) Sürü Yöneticisi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız birimlerinin düzenlemiş olduğu 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

üü) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları, Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

vv) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

yy) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

zz) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

aaa) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

bbb) Tiftik kayıt sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,

ccc) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

ççç) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ddd) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

eee) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

fff) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerinin yazılı muvafakatı ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ggg) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

ğğğ) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

hhh) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2015 tarihi itibarıyla en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi.

(4) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Desteklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soy kütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soy kütüğü bölümüne 1/10/2015 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2015 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2015 tarihinden sonra üye olanlara soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy kütüğü farkı ödenmez.

f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2016 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı personelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı yapılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(8) Anaç sığır soy kütüğü ilavesi desteği hariç, hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2016 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri tabanından yayınlanır.

(6) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Besilik materyal üretim (anaç sığır) desteklemesi

MADDE 7 – (1) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan, yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise ön soy kütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Yetiştiriciler, bu desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesindeki anaç sığır desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir. Ön soy kütüğüne kayıtlı yetiştirici/üretici örgütü üyesi olmayan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine bu destekleme için 1/11/2015- 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

a) Bu desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama ya da Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası veya proje tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç sığır veya besilik materyal anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı Besilik Materyal Üretim (anaç sığır) Desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. Kombine ve etçi ırklar kendi ırkıyla, melezler ile doğum tarihi 1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırklar ve yerli ırklar da kombine veya etçi ırklar ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası veya proje tabii tohumlama boğası bulunan işletmelerdeki tabii tohumlama kayıtları, diğer şartları da sağlaması ve e-ıslaha kaydedilmiş olması şartıyla bu desteklemede kullanılır.

c) Anaç sığırlar, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Desteklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

ç) İşletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

d) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(4) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(5) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı personelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı yapılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(6) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve büyükbaş koruma desteği alan anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. Proje tabii tohumlama boğası dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (anaç sığır) destekleme ödemesi yapılmaz.

Besilik materyal üretim (buzağı) desteklemesi

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kombine ve etçi ırk sığırların, aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya aynı ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların, kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya kombine veya etçi ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

c) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı melezler ile doğum tarihi 1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya kombine veya etçi ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme, buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmiş olmalıdır.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki buzağı desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Aksı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah’tan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde büyükbaş koruma desteği alan buzağılar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(6) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (buzağı) destekleme ödemesi yapılmaz.

Islah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesi

MADDE 9 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine 31/12/2015 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan, soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2015 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Anaç sığır desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir. Anaç sığır desteklemesi alamadığı için anaç sığır desteklemesi başvurusu bulunmayan hastalıklardan ari işletmeler, 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2015 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, son buzağılaması 1/7/2015 tarihi ve öncesinde olanlarda en az üç, sonra olanlarda en az 2 olmak üzere süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Analizlerde; yağ ve protein için % 2,5-5,5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında kurulan cihazlarda yapılmalıdır.

(7) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, on-line olarak e-ıslah veri tabanına aktarılmış olmalıdır.

(8) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

(9) 2015 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(10) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye ödenir.

(11) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(12) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2016 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak 2016 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

(13) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(14) E-ıslah veri tabanının 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(15) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

Anaç manda yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 10 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(4) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları Türkvet veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç mandaların Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır.

c) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunanlar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli yapılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belirlenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

ç) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet’te güncellenmesinden ve belirtilen zaman aralıklarında başvuru yapmaktan sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini sağlar.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(6) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

(8) Halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Malak desteklemesi

MADDE 11 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Tüm malaklar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

b) Her malak için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

c) Çoklu doğumlarda doğan her malak için destekleme ödemesi yapılır.

ç) Türkvet’e kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan malaklar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan malaklar için destekleme ödemesi yapılır.

d) Malakların zamanında küpeletilmesi, Türkvet’e kaydettirilmesi ve destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.

(3) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Malak desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(4) İstenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini sağlar.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(6) Malak destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Malak desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 12 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2015 – 27/11/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe verir.

b) Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 27/11/2015 tarihine kadar KKKS ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. kimlik numarası vb.) doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2015-27/11/2015 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını KKKS ve KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

d) Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 27/11/2015 tarihli verilere göre; 16/1/2016 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini kulak küpelerini dikkate alarak yapar.

b) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 27/11/2015 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 27/11/2015 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

c) 16/1/2016 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

d) Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

a) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak icmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

b) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip beş gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından yedi gün içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve yedi gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;

a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırtırlar.

b) Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

e) Göçer yetiştiricilerin, 27/11/2015 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;

a) Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 27/11/2015 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından birlikler sorumludur.

c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.

e) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Ürettiği tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, Tiftikbirlik ve/veya kooperatiflere dilekçe ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Tiftikbirliğe bildirir.

(3) İcmale esas tablonun düzenlenmesi;

a) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, ekinde dilekçe ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine 15/7/2015 tarihine kadar tutanak ile teslim eder.

(4) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödeme;

a) İl/ilçe müdürlükleri icmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.

b) İl/ilçe müdürlüklerince, TKS veri tabanına kaydedilen başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ile sistemdeki tiftik keçisi sayısının uyumluluğu kontrol edilir. Uyumsuz miktarlar listeden çıkartılır.

c) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.

e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır ve icmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan icmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

(5) Diğer hususlar;

a) Tiftikbirlik, kooperatiflerinin bulunmadığı üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla Tiftikbirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri TKS üzerinden yayınlanır.

d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

MADDE 14 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2015 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi,

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri,

c) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,

ç) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı e-faturalar,

d) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/e-faturalarda, süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu birlikleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-faturalar www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. e-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü SKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.

c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listelerinin en az % 20’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen icmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, icmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan icmal-2 listeleri SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, SKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’den fazla paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılacaktır.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.

f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları zamanında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve taşra teşkilatı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve bağlı üretici birlikleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

i) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri, haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.

j) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler SKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 15 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/6/2015-10/7/2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),

b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 1/6/2015-9/10/2015 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 4/9/2015’tir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 2/10/2015 tarihine kadar gönderir.

(7) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri (icmal-1) (Ek-3), il/ilçe müdürlüğü tarafından alınarak 19/10/2015-30/10/2015 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri, muhtarlıklar marifetiyle askıya çıkarılır. Ayrıca icmal-1 bilgi ve kontrol amaçlı olarak birliklere gönderilir. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.

(8) Askı süresi bitiminde 2/11/2015-6/11/2015 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (icmal-2) (Ek-4) 13/11/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali’nin (icmal-3) (Ek-5) onaylı bir sureti 20/11/2015 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

MADDE 16 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2014 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2015 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-6) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

ç) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

d) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 29/1/2016 tarihine kadar kaydedilir.

e) ÖKS’den alınan icmal-1 (Ek-7) listeleri 1/2/2016-12/2/2016 tarihlerinde tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

f) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Destekleme İcmali’ni (icmal-2) (Ek-8) onaylayarak 19/2/2016 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

g) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak Bombus Arısı Destekleme İcmali (icmal-3) (Ek-9) onaylanarak 29/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

ğ) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Ancak birden fazla serası bulunan üreticinin, her bir serasındaki dekar başına kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

h) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 17 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-10) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-11) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) Ürününü Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.

c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için Ürün Alım Bordrosu (Ek-12) düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-13) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya işletmelere ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatif veya işletmeler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri ve/veya tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmeler yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi

MADDE 18 – (1) Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.

b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2016’dır.

(3) Üreticiden istenecek belgeler;

a) Dilekçe,

b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;

1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,

2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,

c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,

f) Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan dilekçe,

b) KES veri tabanından alınan icmal-1,

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.

(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;

a) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş ve ekinde kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunan fatura, müstahsil makbuzu, kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu belgelerinden biri esas alınır. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kilogram olarak karkas ağırlığı, üreticinin T.C./vergi kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu, kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu uyumlu olmalıdır. Sözleşmeli besicilikte, fatura/müstahsil makbuzu taraflar arasında düzenlenmiş olmalıdır.

b) Kesimhanelerle ilgili bilgilerin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler, hayvan pasaportu ve eğer yapılmışsa besi sözleşmesi aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir.

c) Kesimi yapılan sığırlar en az 12 aylık yaşı tamamlamış ve karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’te kayıtlı işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Hayvan pazarları ile, geçici kurban satış yerlerinde geçen süreler 90 günlük besi süresine dahil edilir.

d) Eksik veya hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

e) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, gerekli kontroller yapılarak, il/ilçe müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’ten alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince KES’ten alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmaller ve desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

b) Sözleşmeli ve sözleşmesiz her iki şekilde üretim yapanlarda;

1) 600 baş sınırının, ilk icmal döneminde kesilen toplam hayvan sayısı ile aşıldığı durumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarının hesabında, sözleşmeli kapsamda kesilen hayvan sayısına öncelik tanınır.

2) 600 baş sınırının sonraki icmal dönem veya dönemlerinde kesilen toplam hayvan sayısı ile aşıldığı durumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarı, önceki icmal dönemi/dönemlerinde kesilen toplam hayvan sayısına sözleşmeli kapsamda kesilen hayvanların öncelikli olarak eklenmesi ile hesaplanır.

c) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

ç) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

d) Sunulan tüm belgelerin, aslının veya dip koçanının il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri de kabul edilir.

Sürü yöneticisi istihdam desteği

MADDE 19 – (1) Sürü yöneticisi istihdam desteği 300 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Müracaat şartları;

a) İşletmede sürü yöneticisi çalışıyor olmalıdır.

b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme müracaat zamanında en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.

c) İşletme istihdam ettiği sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerini kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırmış olmalıdır.

ç) SGK pirim ödemesini isteğe bağlı sigortalı olarak yapanlar, SGK primlerini ayın 30 günü üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen sürü yöneticiliği yapmayanlar ile muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler sürü yöneticisi olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi itibari ile başlar ve 31/12/2015 tarihinde sona erer,

b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-14),

c) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) En az 300 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait KKKS’den veya KKBS’den alınmış güncel kulak numarası listesi,

d) Sürü yöneticisi; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname (Ek-15) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) İstihdam edilen sürü yöneticisine ait sertifika/kurs katılım belgesinin ve sözleşmesinin (Ek-16) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerinin (5510 sayılı Kanunun 4/a veya 4/b sigorta kapsamında) kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,

g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi’nin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 15/1/2016 tarihine kadar tamamlanmalıdır,

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir işletmesi için ayrıca müracaat şartlarını taşımalıdır.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletmenin KKKS’ne ve/veya KKBS’ne göre beyan etmiş olduğu en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığı ve sürü yöneticisinin fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa (Ek-17) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü yöneticisi ve sürü tespit işlemleri, sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-17) işletmenin kayıtlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönderilir.

c) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını KKKS ve/veya KKBS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hayvanların tespitleri yapılmaz.

d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS ve/veya KKBS kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) 31/12/2015 tarihine kadar da eksik belgelerin tamamlanmaması halinde belgelerin tamamlanması için 15/1/2016 tarihine kadar ek süre verilir. 15/1/2016 tarihine kadar belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme müracaatlarının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.

b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı KKBS üzerinden kontrol edilir, ayrıca anaç koyun keçi desteklemesine müracaatı olmuş ve bu desteği de hak eden işletmelerin anaç küçükbaş hayvan varlığı kontrol edilerek en az 300 baş anaç koyun keçi varlığı teyit edilir.

c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili hazırlanan icmaller (Ek-18) 25/1/2016-12/2/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılır. 15/2/2016–22/2/2016 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilir.

ç) İlçe Müdürlüklerince, kesinleşen İlçe Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-18) 29/2/2016 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

d) İl müdürlükleri, İl Sürü Yöneticisi Destekleme İcmalini (Ek-20) hazırlar, KKBS üzerinden İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali’nde (Ek-19) yer alan işletmelerin anaç koyun-keçi varlıkları kontrol edilerek doğruluğu teyit edildikten sonra bu icmal (Ek-20) ile İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-19) ve icmallerin (Ek-19, Ek-20) excel formatında kaydedilmiş olarak içinde bulunduğu CD’yi en geç 18/3/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 20 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvanlar için belirlenen ve Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce Afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların, aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde, bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hayvanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşılamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-21) iki nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 21 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-22)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2015 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek hak ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2015 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesine (Ek-23) göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-24) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.

b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-25) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları

MADDE 22 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner hekimleri odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner hekimleri odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekimleri odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET’e, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını KKKS’ye uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekimleri Odası Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-26) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, serbest veteriner hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir serbest veteriner hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-27) ve veteriner hekimleri odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-28) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-29) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-30) ile birlikte GKGM’ne gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Destekleme ödemesi KDV dahil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce Veteriner Hekimleri Odalarınca Maliye Bakanlığı ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri aktarılmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.

j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 23 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (Türkvet, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi: Projeye katılmak isteyen yetiştiriciler Temmuz ayı sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından belirlenen taahhütnameyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

Irk

İl

Toplam Desteklenecek

Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

Boz Sığır Irkı Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

1.500

Boz Sığır Irkı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

500

Yerli Kara Sığırı Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

1.500

Yerli Kara Sığırı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

500

Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin

1.500

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin

1.500

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı Hatay, Şanlıurfa, Mersin

1.500

Zavot Sığırı Ardahan, Kars

1.500

Anadolu Mandası Balıkesir, Manisa,

500

Kıvırcık Koyunu Kırklareli, Balıkesir

1.000

Sakız Koyunu İzmir,

1.000

Gökçeada Koyunu Çanakkale

1.000

Karagül Koyunu Tokat

1.000

Çine Çaparı Koyunu Aydın

1.000

Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum

1.000

Norduz Koyunu Van

1.000

Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya

1.000

Tuj Koyunu Ardahan, Kars

1.000

Karakaçan Koyunu Çanakkale, İzmir, Balıkesir

1.000

Kilis Keçisi Kilis, Hatay

1.000

Honamlı Keçisi Konya, Antalya, Burdur, Isparta

1.000

Ankara Keçisi Ankara, Konya

1.000

Abaza Keçisi Artvin

1.000

Kaçkar Keçisi Artvin, Rize

1.000

Osmanlı (Gürcü) Keçisi Kars, Ardahan

1.000

Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt

1.000

Halep Keçisi Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa

1.000

İspir Keçisi Rize, Erzurum

1.000

Kafkas Arısı Ardahan, Artvin.

10.000

ç) Yerinde koruma esasları; destekleme, (c) bendinde geçen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmelerde uygulanacaktır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 10 km uzakta olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi hayvan sayısı ise 56 baştan az olamaz. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

Koruma sürüsünde, ayıklama dışında ıslaha yönelik hiçbir uygulama yapılamaz ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan sayısını sözleşmede belirtilen sayının altına düşüremez, sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı eksilen hayvan sayısı proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Yetiştiricinin hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üzerinden sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

Pedigrili koruma desteği; koruma sürülerinde ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, 1 yaş ağırlığına ilişkin verileri kayıt altına alınan Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar için ödenir.

d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;

Enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici birliği arasında bir yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun, kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanların 1 (bir) yaşı aşkın erkek materyalini işletmesinde bulundurmayacağını taahhüt eder. Desteklenecek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalığı, tutukluluğu, arılarda kış kayıpları, yabani hayvan saldırılarından kaynaklanan kayıplar hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-31).

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-32).

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-33).

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Desteklemeden yararlanacaklar; Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödenir. Bu hayvanların proje gereği olan kayıtlarının küçükbaş hayvanlarda DAKBİS’e girilmesi zorunludur.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşme;

1) Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.

2) Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

3) Projeye dahil olacak her bir yetiştirici sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 baş, diğer ırklar için ise 80 baştır.

4) Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulması hedeflenir. Anadolu mandasında ise, her alt proje, manda boğası dahil en az 800 baş hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz.

c) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları;

 

Irk ve Proje Sayısı

İl ve Proje Sayısı

Hayvan sayısı (Baş)

Akkaraman Koyunu (33) Aksaray   (2), Ankara  (1), Bingöl   (2) , Çankırı (3), Çorum  (2), Kayseri (3), Karaman  (2), Kars (1), Kırıkkale  (2), Kırşehir  (2), Konya  (3), Malatya  (2), Osmaniye (1), Niğde (4), Yozgat (3),

207.900

Şavak Akkaraman Koyunu (7) Elazığ (4), Erzincan  (2), Tunceli (1)

44.100

Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1)

37.800

Dağlıç Koyunu  (1) Afyonkarahisar (1)

6.300

Eşme Koyunu  (1) Uşak (1)

6.300

Güney Karaman Koyunu  (3) (Kara Koyun) Mersin (3)

18.900

Hemşin Koyunu (4) Ardahan (1), Artvin (3)

25.200

Honamlı Keçisi  (3) Antalya (1), Burdur (1), Konya (1)

18.900

İvesi Koyunu (10) Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (2)

63.000

Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas(8)

50.400

Karacabey Merinosu Koyunu (6) Balıkesir  (2), Bursa (1), Edirne (1), Kocaeli (1), Tekirdağ (1)

37.800

Karayaka Koyunu (9) Amasya  (2), Giresun (1), Ordu  (2), Samsun (1), Sinop (1), Tokat  (2)

56.700

Karakaş Koyunu   (2) Diyarbakır  (2)

12.600

Karya Koyunu  (3) Aydın (1), Denizli  (2)

18.900

Kıl Keçisi (29) Adana (1), Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Bitlis (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale  (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Karaman  (2), Konya  (2), Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Rize (1), Tokat (1), Yozgat (1)

182.700

Kıvırcık Koyunu (11) Aydın (1), Balıkesir  (2), Bilecik (1), Bursa  (2), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (1), Uşak (1), Yalova (1),

69.300

Kilis Keçisi (5) Gaziantep  (2), Kilis (3)

31.500

Koçeri Koyunu  (1) Batman (1)

6.300

Maltız Keçisi  (1) İzmir (1)

6.300

Morkaraman Koyunu (12) Ağrı  (2), Bingöl(5), Erzurum (3), Elazığ (1), Iğdır (1)

75.600

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara  (2), Eskişehir  (2), Karaman  (2), Konya (1)

44.100

Ramlıç Koyunu  (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2)

18.900

Pırlak Koyunu (7) Afyonkarahisar  (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya  (2), Uşak (1),

44.100

Pırıt Koyunu (2) Isparta  (2)

12.600

Sakız Koyunu  (3) Çanakkale (1), İzmir  (2)

18.900

Zom Koyunu  (3) Diyarbakır (3)

18.900

Türk Saanen Keçisi (2) Çanakkale (1), İzmir (1)

12.600

Tahirova Koyunu  (1) Çanakkale (1)

6.300

TOPLAM

1.152.900

Anadolu Mandası (19)

İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ

28.000

 

ç) Destekler;

1) Yavru desteği:

Verim ve doğum kaydı tutulan sürülerde; doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan yavru başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Proje gereği verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Irklara ve bölgelere göre doğumların bir sonraki yıla sarkması durumunda verilerin alınması tamamlandıktan sonra 2015 yılı bütçesinden ödenir.

Projeye 2015 yılı içinde girecek işletmelerde projeye giren anaçlardan doğmuş ve halen işletmede bulunan yavru başına taban sürü yavru desteği ödenir.

2) Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği:

a) Projeli işletmelerde 25 anaç materyale 1 damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde yavru desteği ile birlikte ödenir (Ek-36).

b) Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak kendi ihtiyacı için ayrılanlara ödenir. Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan hayvanlar için yapılacak ödemeler, müracaatların 31 Aralık 2015 tarihine kadar il müdürlüklerine yapılması halinde ödenir (Ek-37).

Bu kapsamda; desteklenecek hayvan miktarı, proje lideri tarafından damızlık değerine göre sıralanmış damızlık erkek materyalden işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için elit sürülerde %20’sini, taban sürülerde %10’unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.

3) Manda desteği; Anadolu Mandası ırkında, proje gerekliliklerinin yerine getirmek koşuluyla anaç manda, manda boğası ve 15/8/2015 tarihi itibariyle bir yaşını dolduran ve tüm tartımları alınan manda yavruları için yapılır. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olmalıdır.

d) Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlükleri tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet, KKKS, DAKBİS) ulusal küpe bazında kontrol edilerek hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler;

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-34).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme Müracaat Formu (Ek-35).

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-36).

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl İcmali (Ek-37).

5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-38).

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-39).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 24 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, desteklemelerin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, 5 iş günü içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgüt yönetimi sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üyelerinin hesabı hariç başka bir hesaba aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, Genel Kurul Kararı ve üyelerinin her bir ödeme için yazılı muvafakatları olmadan destekleme ödemelerinden kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

(7) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, (ölüm, vatandaşlıktan çıkarılma) desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(8) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder. Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dosya bedeli alınır.

Yetki ve denetim

MADDE 26 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak gerekli duyuruları yapar.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmaller ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, ilgili desteğin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Tüzel kişilik hesaplarında haciz/temlik işlemi bulunan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden ödeme yapılmaz.

(5) Mutat denetimler hariç olmak üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiştirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte gönderir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 27 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 28 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 5 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki işlem il müdürlüğünce başlatılır ve sonucu ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 29 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 30 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/13)

3 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29344

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN

ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/13)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayni Katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için yapılan başvuruyu,

d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan ödeme icmal veya listelerini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) Hibeye Esas Mal Alım Tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe sözleşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek giderler toplamını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il Müdürlüklerini,

ı) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il müdürlüğü tarafından oluşturulan birimi,

i) Mal alımları: Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını,

j) Program: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

k) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipmanı için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayınlanan fiyatı veya bu listede yer almayan bireysel sulama makine ve ekipmanı için il müdürlükleri tarafından belirlenen fiyatı,

l) Referans Fiyat Farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

m) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

n) Tedarikçi: Program kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

o) Toplam Mal Alım Tutarı: Program kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

ö) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel Müdürlük tarafından hazırlanan rehberi,

p) Uygulama sözleşmesi: Program kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile tedarikçi arasında yapılacak akdi,

r) Veri tabanı: Genel Müdürlüğün hazırlattığı ve bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelin veri girişlerini yapılabildiği internet ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, program için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük:

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) İl müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Banka’ya gönderir.

ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü:

a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

b) Başvuru sahipleri tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde, güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi:

a) Başvuru hazırlama döneminde, başvuru sahiplerinin başvurularını hazırlaması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.

b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları inceleyerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları ve bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularına ilişkin alımı yapılan malzemelerin tarlada montajı en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanının tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç 30 gün içerisinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla başvuru sahibi bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere sadece birisi ve tek bir parsel için başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

(3) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler. 2013 yılı dahil son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve Kadastro Müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir. 2013 yılından daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) 2015 yılı dahil son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(8) Tüzel kişilikler, kuruluş ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program Kapsamında Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve

Hibe Desteği Verilecek Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Program kaynaklarından karşılanacak uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin bireysel sulama makine ve ekipman alımı giderleri, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(3) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(4) Yatırımcılara, aşağıda yer alan sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır.

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(5) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(8) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

Program kaynaklarından karşılanmayacak mal alım giderleri

MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2014 yılından önceki bireysel sulama makine ve ekipmanının alım giderleri,

j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,

k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve Yatırımcıların Tedarikçilerden Temin Edeceği Teknik Belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,

l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama makine ve ekipman giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri;

a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”,

b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Kuyu ruhsatı/Yer altı suyu kullanım izni”,

c) Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına ruhsatlı kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan ve arazinin eski sahiplerinin adına ruhsatlandırılmış kuyular için yapılan başvurular kabul edilmez,

ç) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez,

d) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Rehberinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

MADDE 14 – (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde son başvuru tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen dosya teslim alma/dosya iade belgesi iki nüsha olarak düzenlenir ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlendirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer alan belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı güncel uygulama rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanının su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumlarından görevlendirilebilir. Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi başvuru sahibinin alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanının hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz. Referans fiyat listeleri başvuru süresinin bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvurusu için güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

(3) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değerlendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

(2) Uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda; hibe desteği verilecek başvuru sayısı, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu puanlama sonuçlarına göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi 5 günü geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasının son gününden itibaren 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında 5 gün süresince yayınlanır, bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri yardımıyla başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, referans fiyat farkı tutarı ve sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı miktarı belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst limitleri ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanının hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Taraflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi durumunda hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 21 – (1) Yatırımcı, bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı ile başvuruya ait proje unsurları değiştirilemez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması gerektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi 10 gün içerisinde değişiklik talebini inceler, değişikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarını ve sözleşme ekindeki projeye esas malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipman için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanının hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuru yaptığı parselde montajının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde örneği yer alan mal teslim tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bireysel sulama makine ve ekipmanının başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını düzenler.

(4) Mal alımına ilişkin satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin, ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olmak üzere; ödemeye esas yatırımcı listesi iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi, Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2015 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Banka’ya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makine ve ekipmanının mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 28 – (1) 14/5/2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.