26 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30166

TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/32)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 1. a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen projeleri,
 2. b) Anaç koyun ve keçi :1/9/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,
 3. c) Anaç manda: 1/1/2016 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Ana arı nakliye kafesi: Çiftleşmiş ana arıların naklinde ve kolonilere kabul ettirilmelerinde kullanılan üzerinde HAYGEM tarafından verilen kod numarası, yetiştiricinin adı, soyadı veya ticaret unvanının yer aldığı taşıma kafesini,

 1. d) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,
 2. e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,
 3. f) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
 4. g) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ğ) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

 1. h) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ı) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

 1. i) Çiğ süt alım satım sözleşmesi: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeyi,
 2. j) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık birimlerinin düzenlemiş olduğu 104 veya 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,
 3. k) Damızlık ana arı ve ana arı üretim izni: Damızlık ana arı ve ana arı üretimi yapacak işletmelere verilen belgeyi,
 4. l) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenecek olan gebe ve gebe olmayan dişi sığırı,
 5. m) Düve desteği hibe sözleşmesi: İl müdürlüğü ile hibe almaya hak kazanan yetiştirici arasında imzalanan sözleşmeyi,
 6. n) E-Islah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,
 7. o) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

ö) Enstitü: TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerini,

 1. p) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını,
 2. r) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

s) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır

Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

ş) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

 1. t) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,
 2. u) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ü) İKS: İpekböcekçiliği Kayıt Sistemini,

 1. v) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 2. y) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,
 3. z) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,
 4. aa) İşletme tescil belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,
 5. bb) İzole bölge: Artvin ili Camili ilçesi ve Ardahan ili Posof ilçesinde saf olarak tespit edilerek tescili yapılmış Kafkas arısı (Apis mellifera caucasica)’nın koruma altında bulunduğu bölgeyi,
 6. cc) Karar: 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

çç) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

 1. dd) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,
 2. ee) Küpe: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,
 3. ff) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,
 4. gg) Manda Islah Sistemi (MIS): Manda türünde Soykütüğü ve Önsoykütüğü kayıtlarının yer aldığı, Bakanlık ve Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak yürütülen kayıt sistemini,

ğğ) Mastır Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

 1. hh) Nakil belgesi: Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen imzalı belgeyi,

ıı) Onaylı süt çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

 1. ii) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,
 2. jj) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen kişiyi,
 3. kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,
 4. ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,
 5. mm) Resmî Veteriner Hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,
 6. nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,
 7. oo) Serbest Veteriner Hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

 1. pp) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,
 2. rr) Soğutulmuş çiğ süt: Süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ inek sütünü,
 3. ss) Soykütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

şş) Soykütüğü Önsoykütüğü Sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-Islah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

 1. tt) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilciliği ile Enstitü arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat/taahhütname vermiş yetiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,
 2. uu) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

üü) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

 1. vv) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,
 2. yy) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,
 3. zz) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

aaa)Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları ve hayvan hastalık tazminat desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin tutulduğu sistemi,

bbb) Veteriner Sağlık Raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ccc) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan işletmelerde korunmasını,

ççç) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakatı/taahütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ddd) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

eee) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

fff) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ggg) Yetiştirici Bölgesi:  Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığı ile ödenir.

Buzağı desteklemesi

MADDE 5 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar için uygulanacak şart ve kurallar şunlardır;

 1. a) Buzağıların, TÜRKVET ve E-Islah’a kayıtlı olmaları ile 2017 yılı içerisinde doğmakla birlikte her iki veri tabanında anne ve doğum tarihlerinin aynı olması şartı aranır.
 2. b) Buzağı, doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz. Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri (en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan), il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüz yirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır. Entansif süt işletmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder, yerinde yapılan tespit sonrası, şartları sağlayan işletmelerin listesi, il müdürlüklerince askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanması öncesi HAYGEM’e bildirilir.
 3. c) İşletmede bulunma süresi TÜRKVET ve E-Islah’tan alınır. TÜRKVET veya E-Islah sistemlerinden birisinde 4 (dört) aydan önce sürüden çıktığı tespit edilenler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

ç) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm buzağıların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan buzağılar için desteklemede geçerli olacaktır.

 1. d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 2. e) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için ayrı ayrı destekleme ödemesi yapılır.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, E-Islah’ta buzağı başvuru dosyasında

kayıtlı işletme sahibine yapılır.

 1. g) Buzağının doğum bilgisi E-Islah veri tabanından alınır. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi E-Islah’ta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ğ) Soy kütüğü buzağı desteğinden yararlanacak olanların buzağılarının E-Islah’ta kayıtlı analardan; embriyo transferi sonucu veya saf kültür ırkı veya melezi buzağıların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla, yerli ırk veya melezi buzağıların ise herhangi bir ırktan boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu doğmuş olması gerekir. Saf Etçi ırk buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

 1. h) Soy kütüğü buzağı ve döl kontrolü ilave desteğinde; embriyo transferi veya suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin E-Islah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

ı) Soy kütüğü buzağı desteklemesinden yararlanacak işletmeler; 1/10/2017 tarihinden önce E-Islah’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı durumda, bu desteklemeye müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmış, 2017 yılı itibariyle soy kütüğünde üye olarak geçirdiği sürenin en az üçte ikisi kadar bir süreyle işletmesinde süt ölçümü yapmış ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymuş olmalıdır. Soy kütüğünde kayıtlı işletmelerden bu şartları taşımayanlara, soy kütüğü buzağı desteklemesi ödenmeyip, buzağı desteği ödenir. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü buzağı desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve bu birliğin üyesi olan il birlikleri sorumlu olup bunlar, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmamasından dolayı oluşabilecek haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. E-Islah kayıtlarında, destekleme için yeterli süt ölçümü olmayan işletmeler hariç, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve/veya il birliklerinin denetimleri sonucu, talimat doğrultusunda süt ölçümü yapılmayan işletme veya iller, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından yazılı olarak 15/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e bildirilir. Birinci dönemde ön soy kütüğü işletmesi olarak destekleme alan işletmelerin sonraki dönemde soy kütüğüne geçmesi durumunda; birinci dönemde aldığı desteklere ilave ödeme yapılmaz.

 1. i) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET ve E-Islah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 2. j) Yetiştiriciler, işletme bilgileri ile buzağılarının desteklemeye esas kayıtlarının 1/8/2018 tarihine kadar TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihten sonra söz konusu kayıtlara itiraz edilemez. Güncelleme başvuruları, en geç 15/7/2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

(2) Buzağı desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler; damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise; üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla, herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne üye değilse şahsen il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Yetiştirici/üretici örgütüne üye olduğu halde şahsi başvuru yapılmışsa başvuru geçersizdir.
 2. b) Buzağı desteklemesi, soy kütüğü işletmelerinde 2018 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soy kütüğü işletmelerinde ilki 2017 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak askı ve hak ediş çalışmalarıyla ödenecek olup, bu desteklemeye bir defa başvuru yapmak yeterlidir. İlk destekleme başvurusu 1/10/2017 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır, bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler sonraki destekleme dönemleri için 1/11/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Her iki dönemde de destekleme başvurusu olmayan yetiştiriciler ise 1/4/2018 – 1/6/2018 tarihleri arasında başvuru yapabilir. Başvurular, başvuru tarihinden sonraki dönemde yapılacak desteklemelerde geçerli olur. 1/6/2018 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez, destekleme kapsamına alınmaz.
 3. c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar, yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklikler tamamlanmaz ise başvuru geçersiz sayılır.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır;

 1. a) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.
 2. b) Destekleme ile ilgili buzağı, tohumlama, sürüden çıkış, başvuru ve benzeri verilerin E-Islah ve TÜRKVET kayıt sistemlerine zamanında kaydının yapılması sağlanır.
 3. c) Desteklemeye başvuran yetiştiricinin birinci dönem için 15/10/2017, ikinci dönem için 15/1/2018 ve üçüncü dönem için 1/7/2018 tarihine kadar E-Islah veri tabanında tanımlanması sağlanır. Askı dönemindeki itirazların veya yanlışlıkların düzeltilebilmesi ve eksikliklerin giderilebilmesi için gerektiğinde bu süreler Bakanlıkça en fazla bir ay uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi yapılmasına esas çalışmalar şunlardır;

 1. a) 1/1/2017 –1/4/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/10/2017 tarihli verilerinden, 20/10/2017 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için desteklemeye esas İcmal-1 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer dönemlerinde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. b) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/11/2017 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 10/12/2017 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.
 3. c) 1/1/2017 –1/9/2017 tarihleri arasında doğan buzağılar için TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/1/2018 tarihli verilerinden, 25/1/2018 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-3 (askı listesi) E-Islah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-3’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer döneminde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 15/2/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’ta yayınlanan İcmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/3/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

 1. d) 2/7/2018 tarihli E-Islah ve TÜRKVET kayıtlarından 2018 yılının Temmuz ayının ilk haftası, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda başvurusu olan yetiştiriciler için İcmal-2 ve İcmal-4’teki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas İcmal-5 (askı listesi) HAYGEM tarafından E-Islah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından E-Islahtan alınan listeler, 10 (on) gün süreyle yetiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-5’teki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
 2. e) TÜRKVET ve E-Islah veri tabanlarının 1/8/2018 tarihli verilerinden yararlanılarak E-Islah’tan yayınlanan İcmal-6’lar ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait İcmal-6 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-6’lar il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2018 yılı Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.
 3. f) İcmaller, E-Islah ve TÜRKVET’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. TÜRKVET ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

(5) 1/8/2018 tarihinden sonra E-Islaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(6) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.

(7) Yetiştirici Bölgesi olan illerde buzağılara ilave destek ödenir.

(8) Soy kütüğü ve döl kontrolü desteği hariç olmak üzere, hastalıklardan âri işletme desteği alan işletmeler ile 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Anaç manda desteklemesi

MADDE 6 – (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyan yetiştiriciler, birliğe üye olmaları koşuluyla birlikler aracılığıyla, bu birliklere üye olma şartlarını taşımayan veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurmaları halinde anaç manda desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

 1. a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları TÜRKVET’e 31/12/2017 tarihinde kayıtlı olmalıdır.
 2. b) TÜRKVET’te, anaç mandaların desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2017 tarihinden önce olmalıdır.
 3. c) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2017- 31/12/2017 tarihleri arasında diğer ildeki işletmesine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(3) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinde aranacak şartlar;

 1. a) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı ve bilgileri TÜRKVET kayıtları ile uyumlu olmalıdır.
 2. b) İşletmede 2017 yılında en az 3 kez süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

(4) Anaç manda desteklemesi başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar;

 1. a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar ve birliğe üye olanlar il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler ise il/ilçe müdürlüklerine 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında yazılı olarak başvurur.
 2. b) Soy kütüğü anaç manda desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine başvurur.
 3. c) Başvurusunda usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve 10 (on) gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5)  Anaç manda desteklemesinde istenecek belgeler;

 1. a) Birlik olmayan illerdeki yetiştiricilere veya birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,
 2. b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi.

(6)  Anaç manda desteklemeleri ile ilgili sorumluluk ve yükümlülükler;

 1. a) Anaç mandaların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.
 2. b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.
 3. c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü anaç manda desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü faaliyetleri yürütme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatı olan yetiştiriciler için,  TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.
 2. b) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.
 3. c) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçelerin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesinden faydalanacak olan işletmelerin süt ölçüm verileri HAYGEM tarafından hazırlanarak liste halinde MIS’ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince anaç manda destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü manda destekleme icmali hazırlanır.

(9) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Malak desteklemesi

MADDE 7 – (1) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla birlikler aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan yetiştiriciler malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinin şartları;

 1. a) Çoklu doğumlar dâhil 2017 yılı doğumlu, TÜRKVET’e kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) kalan her malak için, malağın doğduğu işletmenin sahibine bir kez destekleme ödemesi yapılır.
 2. b) Hastalıklardan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere tüm malakların programlı aşıları yapılmış ve aşı bilgileri Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Bu aşılar; dişilerde brusella, şap ve LSD (lumpy skin disease), erkeklerde şap ve LSD aşıları olup, ülke geneli yeni aşıların programlı aşı kapsamına alınması durumunda, bu aşılar da kapsama alınma tarihinden sonra doğan malaklar için desteklemede geçerli olacaktır.

(3) Soy kütüğü malak desteklemesinin şartları;

 1. a) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan malakların, ana ve baba bilgileri MIS’ta yer almalıdır.
 2. b) Doğum tarihi TÜRKVET ve MIS’ta aynı olmalıdır.
 3. c) 1/10/2017 tarihinden önce MIS’ın soy kütüğü bölümüne kaydedilmiş ve 31/12/2017 tarihinde halen kayıtlı olmalıdır.

(4) Müracaat yeri, şekli ve zamanına ilişkin şartlar:

 1. a) Malak desteklemesi 2017 yılında iki dönem halinde yapılacak olup, yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartlarını taşıyanlar, birliğe üye olma koşuluyla il birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.
 2. b) Soy kütüğü malak desteklemesinden yararlanacak olan yetiştiriciler, birlik olan illerde soy kütüğü faaliyetlerini yürütme yetkisi olan il birliğine müracaat ederler.
 3. c) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(5) Malak desteklemesinde istenecek belgeler;

 1. a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,
 2. b) Damızlık manda yetiştiricileri birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ve ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(6) Sorumluluk ve yükümlülükler;

 1. a) Malakların zamanında küpeletilmesi, TÜRKVET’e kaydettirilmesi,  destekleme başvurusu yapılması, programlı aşıların yaptırılmasından yetiştiriciler,
 2. b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar,
 3. c) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak TÜRKVET kayıt sistemine kaydedilmesinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

ç) Soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğü malak desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve soy kütüğü yürüme yetkisi alan il birlikleri sorumlu olup, haksız ödeme veya yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

 1. a) Birinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Müracaatı olan yetiştiricilerin, 31/12/2017 TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

2) Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 2/2/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

3) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

4) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 23/2/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

 1. b) İkinci dönem ödemelerle ilgili işlemler;

1) Birinci dönem ödeme icmalinde yer almayan malaklar için TÜRKVET verilerinden yararlanarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince 2/7/2018 tarihinde İcmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 16/7/2018 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç İcmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 30/7/2018 tarihine kadar TÜRKVET’te gerekli düzeltmeler yapılır.

2) İlçe müdürlüklerince İcmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-2 il müdürlüklerince hazırlanır.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (İcmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 31/8/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

(8) Soy kütüğü desteklemesine yönelik veriler (ana ve baba) HAYGEM  tarafından hazırlanarak liste halinde MIS’ta yayınlanır. Listeler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince malak destekleme icmali ile birlikte soy kütüğü destekleme icmali hazırlanır.

(9) Yetiştirici Bölgesi olan illerde malaklara ilave destek ödenir.

(10) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

MADDE 8 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları TÜRKVET ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Anaç koyun ve keçi desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, TÜRKVET’te işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının küpe numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 24/11/2017 tarihine kadar üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verir.
 2. b) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 24/11/2017 tarihine kadar TÜRKVET ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.
 3. c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce TÜRKVET’te kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası ve benzeri işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 24/11/2017 tarihine kadar yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin başvurusuyla uyumlu olup olmadığını TÜRKVET ve KKBS’den kontrol ederek TÜRKVET’ten KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

 1. d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılmış olan 24/11/2017 tarihli verilere göre; 16/1/2018 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır ve KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine başvurur.
 2. e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, göçer hayvancılık yapanlar hariç olmak üzere işletmelerinin bulunduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı başvurur.

(3) Başvurularda il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

 1. a) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinin üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi gibi bilgilerin kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.
 2. b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun ve keçilerde aranacak şartlar şunlardır:

 1. a) Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz
 2. b) Anaç koyun ve keçiler 1/9/2016 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.
 3. c) Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçilerine (Ankara keçisi) ilave destek verilir ve TÜRKVET kayıtları esas alınır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini, küpelerini dikkate alarak yapar.
 2. b) Destekleme ödemeleri, anaç koyun ve keçinin 24/11/2017 tarihinde TÜRKVET ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların, 24/11/2017 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.
 3. c) 16/1/2018 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları İcmal listelerine aktarır ve listeler yayımlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

 1. d) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri tarafından teslim edilmiş olan müracaat listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

 1. a) Bu Tebliğde yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan İcmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.
 2. b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.
 3. c) Askı süresinde İcmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak İcmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve bu Tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.
 2. e) KKBS’den alınan listeler İcmal-2 şeklinde düzenlenip 5 (beş) gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
 3. f) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından 7 (yedi) gün içinde KKBS’den kontrol edilip İcmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve 7 (yedi) gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(7) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri şunlardır:

 1. a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise Veteriner Sağlık Raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırırlar.
 2. b) Hazırlanan tespit tutanakları, tutanağı hazırlayan il müdürlüğünce işletmenin kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir.
 3. c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde, hayvanlarını Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

 1. d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.
 2. e) Göçer yetiştiricilerin 24/11/2017 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde TÜRKVET’te hayvan sahibinin değişmesi halinde bu yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

(8) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Desteklemeye esas bilgilerde TÜRKVET kayıtları esas olup, bu sistemde ölüm, kesim, satış ve benzeri hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 24/11/2017 tarihinden sonra TÜRKVET’e kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.
 2. b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri sorumludur.
 3. c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

 1. d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.
 2. e) Çanakkale İli Gökçeada İlçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesinin başvuru yeri, şekli ve İcmale esas tablonun düzenlenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Üreticiler, Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine ait geçici alım yeri veya merkezine dilekçe ve TÜRKVET kayıt sisteminden alınan işletme tescil belgesi ile müracaat ederler.
 2. b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi, kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.
 3. c) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, ekinde dilekçe, işletme tescil belgesi ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı İcmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde tutanak ile teslim eder.

(3) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödemeye ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) İl/ilçe müdürlükleri İcmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.
 2. b) İl/ilçe müdürlüklerince, başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ve işletme kontrolünde tespit edilen tiftik keçisi sayısının, TKS’ deki kayıtlı bilgilerle uyumluluğu kontrol edilir.
 3. c) TKS veri tabanından alınan İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Askı süresinde İcmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.
 2. e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
 3. f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan İcmal-2 listesini alır ve İcmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan İcmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.
 2. b) Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla belirledikleri ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.
 3. c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmale esas tablo örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

 1. d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
 2. e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

Çiğ süt desteklemesi

MADDE 10 – (1) Çiğ süt desteklemesi; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilerden üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettirenlere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenir.

(3) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılır.

(4) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini, BSKS’ye kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmaz.

(5) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; BSKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise bu yetiştirici/üretici örgütüne,  BSKS’ye veri girişi yetkisi bulunmayan bir yetiştirici/üretici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
 2. b) Satılan çiğ süte ait fatura/E-Fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüneteslim edilir.
 3. c) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri kendilerine teslim edilen belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2017 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(6) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:

 1. a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi.
 2. b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.
 3. c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları, e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.

 1. d) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(7) Veri girişi yapacak yetiştirici/üretici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:

 1. a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.
 2. b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları. e-Faturalar, excel formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı olmalıdır.
 3. c) Bakanlığın talimatla belirleyeceği tarihten itibaren çiğ süt alım satım sözleşmeleri.

(8) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak ESK’ya satan üreticilerden;

 1. a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.
 2. b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.
 3. c) Üretici örgütünün süt tozu üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt tozuna çevrilmesine ilişkin fatura.

ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ya sattığı süt tozu faturası,

istenir.

(9) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

 1. a) Aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/E-Faturalarda, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunması gerekir.
 2. b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.
 3. c) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üretici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de tanımlanır.

(10) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.
 2. b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin İcmal-1’e esas tabloları, yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
 3. c) BSKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

(11) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.
 2. b) Elektronik ortamda alınan E-Faturalar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan E-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan E-Fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.
 3. c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile İcmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(12) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2 listeleri şeklinde alınır.
 2. b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
 3. c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

 1. d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(13) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:

 1. a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
 2. b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri BSKS veri tabanında ödemeye esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.
 3. c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(14) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:

 1. a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak BSKS veri tabanına girişi sağlanır.
 2. b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları BSKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, BSKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.
 3. c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün, yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50 (yüzde elli)’den fazla paya sahip oldukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılır.

 1. d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
 2. e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri BSKS üzerinden yayınlanır.
 3. f) İl/ilçe müdürlükleri ve yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Başvuruları zamanında sisteme girmeyen üretici/yetiştirici örgütünün veri giriş yetkileri il müdürlüklerinin görüşleri doğrultusunda iptal edilir.
 4. g) BSKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, üretici/yetiştirici örgütleri personelinin şifre tahsisi ise il müdürlüklerince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık, taşra teşkilatı ve üretici/yetiştirici örgütleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/E-Fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

 1. h) Çiğ sütün, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü olarak değerlendirilebilmesi için fatura/müstahsil makbuzlarının üretici örgütü tarafından düzenlenmiş olması esastır.

ı) Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

 1. i) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde destek dışı bırakılan işletmeler listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.
 2. j) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan kooperatif üst/bölge birlikleri, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca BSKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.
 3. k) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

(15) Süt kalitesinin desteklenmesine ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

 1. a) Süt kalitesi desteği; 2017 yılı çiğ süt desteklemesi alan, 31/12/2017 tarihinde E-Islah’ta kayıtlı, en az 10 baş saf ırk ineğe (etçi ırklar hariç) sahip, bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az 10 baş saf ırk inek kaydı bulunan, E-Islah’a 1/10/2017 tarihinden önce kaydedilmiş işletmelere yapılır.
 2. b) İşletme inek varlığında; işletmenin 29/12/2017 tarihinde TÜRKVET ve E-Islah’ta aynı işletmede kayıtlı ve canlı olan inekler esas alınır.
 3. c) Desteklenecek işletmelerde, 2017 yılında en az 2 (iki) defa geçerli analiz yapılmış olmalıdır.

ç) Analizler, işletmedeki her bir inekten alınan süt numunelerinden yapılır. Süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) sonuçları 15/1/2018 tarihine kadar E-Islah’a kaydedilmiş olmalıdır. Numune alımı ve numunenin nakli esnasında olası numune bozulmaları nedeniyle analizlerde; yağ ve protein için % 2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak kabul edilir. Geçerli analizlerden işletme ortalaması hesaplanır. İşletme ortalaması; yağ oranında % 3,2 protein oranında % 3,0’ün üzerinde ve somatik hücre sayısı en fazla 400.000 hücre/ml olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılır.

 1. d) İşletmenin 29/12/2017 tarihindeki inek varlığının en az 3/4’ünde ve bunların da geçerli en az bir analizi yapılmış olmalıdır.
 2. e) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.
 3. f) Destekleme amaçlı süt analizleri; Bakanlık, Bakanlıktan izinli veya Bakanlık-yetiştirici/üretici örgütlerinin ortaklaşa yürüttükleri projeler kapsamında kurulan laboratuvarlarda, süresi içinde kalibrasyonu yaptırılmış, Uluslar Arası Hayvan Kayıt Komitesi (International Committee for Animal Recording (ICAR)) onaylı cihazlarda yapılır.
 4. g) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, online olarak E-Islah veri tabanına aktarılmış olmalıdır. Analiz yapılacak cihazların, Bakanlıktan izin ve ICAR onayının kontrolü il müdürlüklerinin, E-Islahla olan bağlantısından yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütlerinin Merkez Birlikleri sorumludur.

ğ) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

 1. h) Süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının E-Islah’a kaydından, yetiştiricinin üyesi olduğu yetiştirici/ üretici örgütleri ile bunların merkez birlikleri sorumludur.

ı) Süt kalite desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şunlardır:

1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler için Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ön soy kütüğüne kayıtlı olan yetiştiriciler için ise üyesi olduğu süt üreticileri birliği veya kooperatifler bölge veya il üst birlikleri, üyeleri adına 1/11/2017–29/12/2017 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

2) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

 1. i) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

1) Desteklemeye başvuran gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerin ise vergi numarasının E-Islah ve TÜRKVET veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

2) E-Islah veri tabanında, başvurusu olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2018 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların E-Islah’a tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça en fazla bir ay süreyle uzatılabilir.

 1. j) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar şunlardır:

1) E-Islah üzerinden, 15/1/2018 tarihli E-Islah verilerine dayalı olarak 2018 yılı Ocak ayının ikinci yarısında, 2017 yılında süt analizi yapılan işletmeleri belirten askı listeleri (İcmal-1) yayımlanır, yayımı takiben il/ilçe müdürlüklerinde 10 (on) gün süreyle askıya çıkarılır. Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme tarihiyle saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütleri temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç askı listelerindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek E-Islah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2018 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. 29/12/2017 tarihindeki işletme inek mevcudu ile ilgili itirazlarda, yetiştiriciden kaynaklanmayan durumlarda, hak ediş öncesinde HAYGEM’e bildirilir.

2) 2017 yılı çiğ süt üretiminin desteklenmesi çalışmalarının tamamlanmasını takiben; bu destekleme kapsamında askı listesinde destekleme alır görünen işletmelerin, 2017 yılında çiğ süt desteklemesi kapsamında ödeme yapılan toplam süt miktarı (tüm dönemlerin toplamı), BSKS’den alınarak ödeme hesaplanır ve HAYGEM tarafından hazırlanan İcmal-2’ler E-Islah veri tabanından yayımlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

3) İlçelerden gelen onaylanmış İcmal-2’ler ile merkez ilçenin İcmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere İcmal -2’lerin yayımlanmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

 1. k) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri E-Islah veri tabanından yayınlanır.
 2. l) 31/12/2017 tarihinde tarım cezalısı olan işletmeler, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur;

 1. a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,
 2. b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve konaklanan adrese gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 6/10/2017 tarihine kadar arılıkta inceleyerek örneği AKS’de yer alan Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ilin dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 22/9/2017’dir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 6/10/2017 tarihine kadar gönderir.

(7) AKS kayıtlarına göre il/ilçe müdürlüğünce düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri, (İcmal-1), 23/10/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.

(8) Askı süresi bitiminden sonra 30/10/2017-3/11/2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (İcmal-2) 13/11/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali (İcmal-3)’nin onaylı bir sureti 24/11/2017 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(11) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projesi kapsamında, desteklemeden yararlandırılan kovanlar, bu desteklemeden yararlanamaz.

(12) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi

MADDE 12 –  (1) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, damızlık ana arı ve ana arı adedince destekleme ödemesi bu maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Kafkas arısı, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde, diğer ana arılar da, uyumlu oldukları coğrafi bölgeler dışında desteklenmez.

(3) Desteklemeden faydalanmak isteyenler, arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 20/10/2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunur:

 1. a) Arıcılık Kayıt Sisteminden alınarak doldurulan dilekçe,
 2. b) Almış olduğu damızlık ana ve/veya ana arılara ait fatura,
 3. c) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa Arı Konaklama Belgesi ve konaklanan adresine gelmek üzere en son alınmış Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(4) Bakanlığımızca üretim izni verilen, aktif üretim yaptığını beyan eden, damızlık ana arı ve ana arı yetiştiriciliği talimatnamelerine göre kontrolü yapılarak Arıcılık Kayıt Sisteminde destekleme amaçlı aktif hale getirilmiş işletmelerden satın alınan damızlık ana ve ana arılar bu kapsamda desteklenecektir.

(5) Bakanlıkça izole bölgede ana arı üretim izni verilmiş ve internet sitesinde yayınlanmış, ürettiği ana arıların damızlık olarak kullanılabileceği belirtilen ana arı işletmelerinin ürettiği ana arılar, damızlık ana arı olarak desteklenecektir.

(6) Bakanlık tarafından 2016 yılı sonu itibariyle üretim izni verilen damızlık ana ve ana arı üretim işletmelerinin mevcut üretim kapasiteleri desteklemeye esas kabul edilecektir.

(7) Faturalandırma ve tespit tutanağı düzenleme tarihleri bölgelere göre, ana arı ve damızlık ana arı üretim sezonu içerisinde olmak üzere, desteklemeye esas ana arıların 1/4/2017-20/10/2017 tarihleri arasında üretilerek faturalı satışının yapılmış olması gerekmektedir.

(8) Arıcılar, AKS’de kayıtlı aktif kovanlarının en fazla yarısı kadar damızlık ana ve ana arı için desteklemeden yararlandırılacaktır. Bu rakam 200 adedi geçemez.

(9) Kesilecek faturada, ana işletme numarası, satış tarihi, satın alınan ana arı sayısı, ana arıyı alan arıcının adı soyadı, birliğe kayıtlı olduğu il bilgilerinin bulunması zorunludur.

(10) Desteklemeye esas fatura Bakanlıktan üretim izni almış olan işletme tarafından kesilmiş olmalıdır. Bayi olarak nitelendirilen aracılar tarafından kesilen faturalar kabul edilmeyecektir.

(11) Damızlık ana arı desteklemesinden faydalanan arıcı/işletme aynı zamanda ana arı desteklemesinden de faydalanabilir.

(12) Damızlık ana arı üzerinde numara ile yetiştirildiği yılın rengi, ana arıların üzerinde ise yetiştirildiği yılın rengi ve ana arı nakliye kafesleri üzerinde işletme numarası bulunmalıdır.

(13) Destek talebinde bulunan üreticilerin tespitleri 31/10/2017 tarihine kadar yapılır.

(14) Damızlık ana ve ana arı üreticileri satışını yaptıkları arılar için kesilen fatura bilgilerini AKS’de ilgili bölüme kaydetmek zorundadır.

(15) İl/ilçe müdürlüğü teknik personelince; destek talebinde bulunan üreticilerin işletmelerinde, boş ana arı nakliye kafeslerinin ve kovana verilmiş ana arının kovanda görülmesi yoluyla kontrolü yapılarak, örneği AKS’de yer alan Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağı düzenlenir. Dilekçede destek talebi yapılan ana arı sayısı, tespit tutanağı ile belirlenen ve AKS’de kayıtlı aktif kovan sayısı ile uyumlu olmalıdır.

(16) İl/ilçe müdürlüğünce, destekleme talebinde bulunanların Damızlık Ana/Ana Arı Tespit Tutanağındaki bilgiler, AKS’de ilgili bölüme 1/12/2017 tarihine kadar kaydedilir.

(17) AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı hak ediş icmalleri (İcmal-1), 4/12/2017 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkartılır. Ayrıca İcmal-1 bilgi amacıyla birliklere gönderilir. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saatleri tutanağa bağlanarak il/ilçe müdürlüğü tarafından imzalanır.

(18) Askı süresi bitiminden sonra 18/12/2017 tarihinden itibaren yapılan itirazlar 5 (beş) günde değerlendirilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(19) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası AKS’den alınarak onaylanan damızlık ana arı ve ana arı ilçe icmalleri (İcmal-2) 29/12/2017 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(20) İl müdürlüğünce AKS’den alınan damızlık ana arı ve ana arı il icmali (İcmal-3) onaylı bir sureti 5/1/2018 tarihine kadar HAYGEM’e, elektronik ortamda (aricilik@tarim.gov.tr) ve yazılı olarak gönderilir.

(21) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan damızlık ana arı ve ana arı üreticilerinin Bakanlıkça verilmiş üretim izinleri iptal edilir.

(22) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri AKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve yaş koza üretiminin artırılması için üreticilere ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları şunlardır:

 1. a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.
 2. b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.
 3. c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, İKS üzerinden tohum dağıtım listelerini düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

 1. d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini İKS üzerinden düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.
 2. e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.
 3. f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmelere satan üreticilere yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları şunlardır:

 1. a) Ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifleri veya işletmenin bulunduğu il ile sınırlı olmak şartı ile faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalanır.
 2. b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.
 3. c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için İKS üzerinden Ürün Alım Bordrosu düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

 1. d) İl/ilçe müdürlüğü İKS üzerinden Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi düzenler ve ekinde Ürün Alım Bordrosu olmak üzere HAYGEM’e gönderir.
 2. e) HAYGEM ürün alım bordrosunda bildirilen yaş koza destekleme tutarını hak sahiplerine ödenmek üzere Bankaya aktarır.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri veya tüzel kişilik vasıflarını haiz işletmeler, ipekböceği yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve asgari 10 (on) yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

(5) HAYGEM tarafından hazırlanan başvuru ve icmal belgeleri İKS ve HAYGEM internet sitesinde yayımlanır.

Çoban istihdam desteği

MADDE 14 – (1) Çoban İstihdam Desteği 250 (ikiyüzelli) ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Desteklemeye ilişkin başvuru şartları şunlardır:

 1. a) İşletmede çoban çalışıyor olmalıdır.
 2. b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme, başvuru zamanında TÜRKVET’te yapılan kontrollerde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.
 3. c) Çobana ait 2017 yılı SGK primleri, SGK tescili olan işletme üzerinden kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile işletme sahibi ya da çoban tarafından yatırılmış olmalıdır.

ç) SGK prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar, SGK primlerini 30 (otuz) gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Başvurular (evrak bazında) işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle başlar ve 29/12/2017 tarihinde sona erer.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler şunlardır:

 1. a) İşletme sahibinin dilekçesi,
 2. b) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. c) En az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait TÜRKVET’ten alınmış güncel küpe numarası listesi,

ç) Çoban; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifikasının il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname ve çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

 1. d) İstihdam edilen çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmesinin il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 2. e) 2017 yılı sigorta primlerinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) ay süre ile yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,
 3. f) 2017 yılı SGK primleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4/a maddesi kapsamında, işletme ya da işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için ise SGK tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden 4/b maddesi kapsamında yatırılır.
 4. g) Evrak bazında başvuru sırasında Sürü Yöneticisi Sertifikası ve/veya primlerin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olması halinde de başvuru kabul edilecektir. Eksik olan belgeler başvuru yapan işletme sahibi tarafından 19/1/2018 tarihine kadar tamamlanarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilecektir.

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuru şartlarını taşımalıdır.

 1. h) Başvuruda istenen ve HAYGEM tarafından belirlenen formattaki belgeler HİBS’te yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde yayımlanır.

(5) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) İşletmenin, TÜRKVET’ten alınan 24/11/2017 tarihli yedek üzerinden yapılan incelemesinde en az 250 (ikiyüzelli) anaç küçükbaş hayvan varlığı ve çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Tespit işlemi müracaat gününden itibaren 14 (on dört) günde yapılır.
 2. b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahipleri, destekleme başvurularını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar. Ayrıca, çoban ve sürü tespit işlemleri için de sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, tespit tutanağını işletmenin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne tespitin yapıldığı günü takip eden ilk iş gününde gönderir.
 3. c) Hayvanların kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri, kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını TÜRKVET üzerinden kontrol edecek ve 24/11/2017 tarihinde alınan TÜRKVET yedeği üzerinden de en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığını teyit ederek destekleme ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirecektir.

ç) İl/ilçe müdürlüklerince alınan başvuruların HİBS içinde bulunan “Çoban İstihdam Desteği Modülü”ne kayıtları TÜRKVET’ten 24/11/2017 tarihinde yedek alınmasını müteakiben ilk iş gününden itibaren başlar. Başvurulara ait veri girişi, 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar modül içinde “Başvuru Yap” sekmesinden T.C Kimlik No/Vergi No girilerek yapılacaktır. Kayıt işlemi yapılan müracaatlardan belgeleri tam olan işletmelerin “onay” işlemi, yine veri girişi yapan yetkili görevli tarafından en geç 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilecektir.

 1. d) Eksik belgesi olduğu halde müracaatı kabul edilen ve modüle kaydı yapılan başvuruların “onay”ı ise eksik belgelerin tamamlanacağı son tarih olan 19/1/2018 günü saat 23.59’a kadar verilecektir.
 2. e) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen hayvanların tespitleri yapılmaz.
 3. f) Desteklemeye esas bilgilerde, TÜRKVET kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(6) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

 1. a) 29/12/2017 tarihine kadar eksik belgelerin tamamlanmaması halinde eksik belgelerin tamamlanması için 19/1/2018 tarihine kadar ek süre verilir. 19/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar eksik belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme başvurularının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.
 2. b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı 24/11/2017 tarihli TÜRKVET yedeği üzerinden kontrol edilir ve en az 250 (ikiyüzelli) baş anaç koyun keçi varlığı teyit edilir.
 3. c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili Çoban İstihdam Desteği Modülünden 20/1/2018–4/2/2018 tarihleri arasında alınan icmaller 5/2/2018 -16/2/2018 tarihleri arasında askıya çıkarılır. İtirazlar, 19/2/2018-2/3/2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından değerlendirilir. İtiraz döneminde HİBS içinde yer alan Çoban İstihdam Desteği Modülünde onay kaldırma ve onay verme işlemleri yapılabilecektir.

ç) İlçe müdürlüklerince, Çoban İstihdam Desteği Modülü’nde kesinleşen ve onaylanan  “İlçe Çoban İstihdam Desteği Hak Ediş İcmali” 23/3/2018 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

 1. d) İl müdürlükleri, 24/11/2017 tarihi itibariyle alınan yedek TÜRKVET verileri üzerinden işletmelerin anaç koyun keçi varlıklarını veri tabanından tekrar kontrol ederek doğruluğunu teyit eder. Çoban İstihdam Desteği Modülünden alınan “İl Çoban Desteği İcmali” ile “İl Çoban Desteği Hakediş İcmali”ni onaylayarak en geç 13/4/2018 tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.

Düve alım desteği

MADDE 15- (1) Düve alım desteği Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanır. TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilir. Destek kapsamına girecek olan düvelerin teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenir.

(2) Başvuruların alınması, yeri ve zamanı:

 1. a) Başvuruların işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, yetiştiriciler tarafından bizzat yapılması şarttır. Farklı il/ilçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise, ikamet ettiği yerdeki il/ilçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.
 2. b) Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayınlanacak talimatla belirlenir.
 3. c) Başvuru süresi 30 (otuz) gündür. Son günün hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk mesai günü başvurular sona erer.

ç) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya Bakanlık yetkilidir.

 1. d) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(3) Başvuru yapacak yetiştiricilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
 2. b) TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olmak,
 3. c) İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısının uyumlu olması,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

(4) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Başvuru dilekçesi,
 2. b) Başvuru formu,
 3. c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,

 1. d) Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 2. e) Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
 3. f) Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Talimat ekinde, HAYGEM’in  internet sitesinde ve tarim.gov.tr/adresinde  yayınlanacaktır.

(5) Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri ve görevleri şunlardır:

 1. a) İl/İlçe Destekleme Yürütme Birimi (İDYB): İl müdürlüğünde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az 5 (beş) kişilik birimi oluşturur. Tebliğ kapsamında uygulama takvimindeki süreler dahilinde başvuruların alınması, sisteme dahil edilmesi, icmallerin sistemden çekilmesi, askı işlemleri, itirazların yerinde değerlendirilmesi ve yerinde tespit işlemlerini yaparak hazırlanan kesin sonuçları İl Destekleme Değerlendirme Komisyonuna (İDDK) tutanakla teslim eder.
 2. b) İl Destekleme Değerlendirme Komisyonu (İDDK): Valilik Makamının Oluru ile İl Müdürü başkanlığında, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü/Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü, veteriner hekim ve ziraat mühendisinden (zooteknist) oluşan en az 5 (beş) kişilik komisyonu oluşturur. İl/ilçe bazında hibe miktarlarını ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü ve benzeri gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesi, planlanmasını yapar. İDYB tarafından karara bağlanamayan itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. İDYB tarafından teslim edilen icmaller değerlendirilip onaylanır. Hibeye hak kazanan nihai listeler HAYGEM’e gönderilir. Destek kapsamında HAYGEM tarafından verilen görevleri yapar.
 3. c) İl müdürlüğüdesteklemenin idari, mali, çevresel uygulamalar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama talimatları kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını ve koordinasyonunu sağlar; İDDK tarafından uygun bulunan başvuruları ve hak sahiplerinin hak edişlerini HAYGEM’e gönderir.

ç) Merkez Destekleme Değerlendirme Komisyonu (MDDK): Bakan Onayı ile Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve konu uzmanlarından oluşan en az 5 (beş) kişiden oluşur. Desteklemeye esas düve alım bedelinin belirlenmesinde MDDK yetkilidir. İllerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip onaylar. İllere ayrılacak olan hibe miktarlarını; ilçeler bazında ilin/ilçenin hayvan varlığı, yetiştiricilik kültürü, yem bitkisi örtüsü gibi pozisyonlarına göre dağıtımının düzenlenmesine müteakip para aktarımını sağlar. Destek uygulama takvimini belirler. Uygulama takvimi Talimatla belirlenir.

(6) Başvuruların değerlendirilmesi:

 1. a) Müracaat sahibine ait başvuru formundaki bilgiler uygulama takviminde belirlenen süre içinde İDYB tarafından  tarim.gov.tr/adresinden sisteme yüklenir.
 2. b) İDYB tarafından tarim.gov.tr/adresine yüklenen bilgiler dahilinde puanlama ve sıralama oluşur. Puan sıralamasına uygun askı icmalleri millihayvancilik.tarim.gov.tr/adresinden alınır.
 3. c) İDDK tarafından İDYB’den teslim alınan kesin sonuçlar (İcmal-1) uygulama takviminde belirtilen süre içerisinde değerlendirilip onaylanır.

ç) İDDK’nın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

(7) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler:

 1. a) İl/ilçe müdürlüklerince, sisteme yüklenen bilgiler dahilinde puanlama sonucu oluşan askı icmalleri (İcmal-1) sistemden alınır. Sistemden alınan icmaller (İcmal-1) askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki (İcmal-1) bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi ve askı süresinin bitiminde yapılacak itirazlar İDYB tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar İDDK tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz süresi bitimi sonrasında yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 2. b) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki İcmal-1 bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır.
 3. c) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, İDYB tarafından değerlendirilir. İDDK tarafından, İDYB kararlarına yapılan itirazlar ya da İDDK’ya intikal eden şikâyet ve/veya ihbarlar değerlendirilir. İDDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu kesindir.

ç) Askı süresince İcmal-1’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il değerlendirme komisyonlarına intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların İDDK marifeti ile çözümlendikten sonra, MDDK’ya gönderilir.

 1. d) MDDK, illerden gelen nihai listeleri bütçe imkanları ve illerin potansiyellerine göre kesinleştirip asil ve yedek listeleri onaylar ve il müdürlüğüne bildirir.

(8) Düve desteği hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Taahhütname,
 2. b) Hayvancılık işletmesi kapasite raporu.

(9) MDDK tarafından onaylanarak kesinleşmiş listelerde yer alan hak sahibi yetiştiriciler ile düve desteği hibe sözleşmesi imzalanır. Kesinleşmiş listede bulunan müracaat sahiplerinin başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır. Yerinde tespit sonucunda bilgilerinde bu Tebliğe aykırılık tespit edilen kişilerin yerine yedek listedeki kişiler ilk sıradan itibaren değerlendirilir.

(10) Hibe ödeme talebi, ödemeler, geri ödeme ve yaptırımlar:

 1. a) Düve desteği hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yetiştirici düve alımlarını gerçekleştirir. Yetiştirici, müracaatta bildirmiş olduğu işletmesine düvelerin fiili olarak girmesi ve TÜRKVET’e kaydedilmesinden sonra hibe ödeme taleplerini il/ilçe müdürlüğüne yapar.
 2. b) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 3. c) İl/ilçe destekleme yürütme birimi (İDYB), hibeye esas ödeme icmallerini İDDK’ya sunar.

ç) İDDK ödeme icmal listelerini onaylar. Onaylanan listeleri il müdürlüğü aylık olarak her ayın yirmi beşine kadar HAYGEM’e gönderir.

 1. d) HAYGEM, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp ödenmek üzere bankaya gönderir.

(11) Hibe desteği ödemeleri:

 1. a) Hibe ödemesi, hak sahibi yetiştiricinin T.C. Kimlik No/Vergi No’su ile uyumlu olarak Banka aracılığı ile Türk Lirası olarak yapılır.
 2. b) Düve alımları, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Temin ve dağıtımla ilgili diğer hususlar HAYGEM tarafından belirlenir. Düvelerin TİGEM ve TKK’dan satın alınması ve yetiştiricinin muvafakati halinde hibe ödemeleri yetiştirici adına, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifi hesabına aktarılır.

(12) Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(13) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(14) Destekleme kaynaklarından karşılanmayacak giderler:

 1. a) Hibe sözleşmesinde yer almayan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.
 2. b) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
 3. c) Hibeye esas toplam tutarın, Bakanlıkça belirlenmiş üst sınırını aşan kısmı yetiştirici tarafından karşılanır.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 16 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda Sığır Tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve Sığır Tüberkülozu tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvanlar için belirlenen ve T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası Sığır Tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 3. c) Sığır Brusellozu Hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce bakteriyolojik olarak Sığır Brusellozu Hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; Resmi Veteriner Hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. d) Koyun Keçi Brusellozu Hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce bakteriyolojik olarak Koyun Keçi Brusellozu Hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. e) Afrika At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce Afrika At Vebası veya Sığır Vebası Hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

f) Kuş Gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. g) Kuduz hastalığında, Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce Kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile Kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ğ) Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

 1. h) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Ruam, Sığır Vebası, Afrika At Vebası, Kuş Gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 2. b) Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Sığır Brusellozu, Koyun ve Keçi Brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.
 3. c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

 1. d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) tanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı ve Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi tanzim edilir.

(4) Bakanlığımız bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarını değerlendirerek, birinci fıkrada belirtilen tazminatlı hayvan hastalıklarına ilave herhangi bir ihbarı mecburi hayvan hastalığını Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile tazminat kapsamına alınması halinde hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

(5) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Kıymet Takdir Komisyon Kararı çerçevesinde, ilgili sistemden Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-1) üç nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da Kıymet Takdir Komisyon Kararı ile birlikte il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(6) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(7) Resmî kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya Resmi Veteriner Hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Atık desteği

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Bakanlıkça belirlenen ve Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.
 2. b) Atık desteği ödenebilmesi için, atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınmış ve aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ile aşılamanın üzerinden 72 saat geçmemesi ve atığın Resmi Veteriner Hekim tarafından görülmesi gerekir.
 3. c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda Resmi Veteriner Hekim tarafından atık görülür, sadece atık oluştuğuna dair (aşı uygulaması sonrasında oluştuğu ibaresi yazılmadan) tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.

ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır. Alınan numune ilgili Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz hastalığı tespit edildiğinde atık yapan hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır, bruselloz hastalığı tespit edilmez ise atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Atık Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-2) üç nüsha olarak tanzim edilir, (Ek-2)’nin bir nüshası GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(3) Atık desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince hayvan sahibine doğrudan yapılır.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 18 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beşyüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

 1. a) Desteklemeden yararlanmak üzere başvuran işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı (Ek-3) düzenlenir.
 2. b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
 3. c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap ve LSD aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

 1. d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
 2. e) İşletmede bulunan sığırlar, 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
 3. f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların (e) bendinde mezkur yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gerekir.
 4. g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için (e) bendindeki yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz.

 1. h) Destekleme ödemesine esas Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-4) üç nüsha olarak hazırlanır  ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ye gönderilir, birer nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, Tüberkülin Teamül Cetvelleri ve bruselloz laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2017 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31/12/2017 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden alınan iki nüsha Ek Hak Ediş Belgesi (Ek-5) tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı bu fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

 1. i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2017 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2017 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden alınan iki nüsha Ek Hak Ediş Belgesi (Ek-5) tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir.
 2. j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi (Ek-4 ve Ek-5)’e göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince hayvan sahibine doğrudan yapılır.
 3. k) Ariliğin sürdürülebilmesi için en fazla bir yıl aralıkla test yapılması gerektiğinden, bir önceki yılbaşında yapılan testin süresinin geçirilmemesi için ari işletmede aynı yıl içerisinde testlerin tekrarlanması durumu ile karşı karşıya gelinmektedir. Destekleme ödemeleri de her ari işletmeye yılda bir kez yapıldığından, aynı yıl içerisinde yapılan testlerle sertifikalandırılan işletmeler için destekleme ödemesi yapılamamaktadır. Bu durumdaki işletmeler, yıl içerisinde yeni bir test yapılarak sertifikalandırılır ve destekleme ödenmez. Böylece yılbaşında yapılan test tarihi değişeceğinden, bu test tarihinden 1 (bir) yıl sonra yapılacak sertifikalandırma ile destekleme ödenir.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

 1. a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-6) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.
 2. b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-7) üç nüsha olarak hazırlanır ve birer nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ye gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir. (Ek-7) ve Onaylı Süt Çiftliği Sertifikaları ayda bir defa olmak üzere her ayın ilk haftası GKGM’de olacak şekilde kargo ya da acele posta servisi ile toplu olarak gönderilir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

MADDE 19 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle Resmi Veteriner Hekim ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile Veteriner Hekim Odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.
 2. b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden Veteriner Hekimler yararlanır.
 3. c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan Veteriner Hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları ve 3 ay ve üzeri yaştaki sığır cinsi hayvanlara uygulanan Sığırların Nodüler Ekzantemine karşı koruyucu aşılar destekleme kapsamındadır.

 1. d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Desteklemeler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.
 2. e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekim Odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti; araç, benzin, sarf malzemesi ve benzeri tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.
 3. f) Büyükbaş şap/brusella/Sığırların Nodüler Ekzantemi ve küçükbaş şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları program dâhilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.
 4. g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını uygulamadan sonraki 10 (on) gün içerisinde kayıt sistemine işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine başvuracaktır.

 1. h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için; Veteriner Hekim Odası, Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-8) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, Serbest Veteriner Hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir Serbest Veteriner Hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-9) ve Veteriner Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-10) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekim Odası adına Veteriner Bilgi Sisteminden alınan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-11) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-12) ile birlikte GKGM’ye gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Destekleme ödemesi KDV dâhil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce Veteriner Hekim Odalarınca Maliye Bakanlığının ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri aktarılmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

 1. i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili Enstitü Müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.
 2. j) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

(2) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri yararlanır.
 2. b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan Veteriner Hekimler yararlanamaz.
 3. c) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak küpelenen ve kayıt altına alınan sığır ve mandalar ile koyun ve keçiler küpe uygulama desteklemesi kapsamındadır.

ç) İl müdürlüğü, ilin tamamında veya ilçe bazında sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Bölge Veteriner Hekim Odaları veya hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri ile sözleşme yapabilir.

 1. d) Bakanlık tarafından izin verilmesi durumunda, il müdürlüğü, koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla küpeleme yetki devri yapabilir.
 2. e) İlçe bazında ilin bir bölümünün Bölge Veteriner Hekimler Odası, diğer bölümünün hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici ve üretici birlikleri tarafından alınması, diğer bölümünde küpeleme ve kayıt işlemlerinin il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılması durumunda da küpeleme ve kayıt işlemleri devredilebilecektir.
 3. f) İl müdürlükleri tarafından, kimliklendiricilere hayvan kayıt sisteminde kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilir. Her kimliklendirici uyguladığı küpeyi sisteme kendisi kayıt eder.
 4. g) Veteriner Hekim Odaları ve yetiştirici/üretici örgütlerinin uygulayacağı küpe ve uygulama ücretinin miktarı sözleşmede belirtilir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen küpe ve uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

ğ) Küpe uygulama desteği, küpelenen ve veri tabanına kaydedilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.

 1. h) İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında küpelenen hayvanların veri tabanına kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ı) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, küpeleme yetki devri yapılan Veteriner Hekim Odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Küpe Uygulama Desteklemesi Müracaat Formu (Ek-13) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, …Veteriner Hekim Odası/…Birliğinin Düzenlediği Küpe Uygulama İcmal Formu (Ek-14) bulunmalıdır.

 1. i) Destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekim Odası veya hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri adına tek bir Küpe Uygulama Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-15) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir. Küpe Uygulama Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-15), Küpe Uygulama Desteği İçin İl Müdürlüğünce Düzenlenen İcmal Formu (Ek-16) ve sözleşmenin onaylı bir nüshası GKGM’ye gönderilir.
 2. j) Destekleme ödemeleri gerçek ya da tüzel kişilere yapılabilir. Destekleme ödemesinden doğan tüm vergilerin ödenmesi destekleme ödemesini alan gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğundadır. Küpe uygulama desteği ödemesi, bütçe imkânları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.
 3. k) Veteriner Hekim Odaları ve hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri tarafından temin edilen küpeler kalite ve mevzuata uygunluk yönünden il müdürlükleri tarafından kontrol edilecektir.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 20 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (TÜRKVET, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.
 2. b) Koruma desteklemesinden ilk defa yararlanmak için müracaat edecekler, bu Tebliğin yayımından itibaren 30 gün içinde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur. Daha önceki yıllardan projede olup sözleşmesi olanlar, bittiği tarih itibariyle yenilemek için başvurur. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

Irk İl Toplam Desteklenecek

Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

Boz Sığır Irkı Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 2.000
Boz Sığır Irkı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli 500
Yerli Kara Sığırı Ankara, Antalya, Çankırı, Konya, Karaman 2.000
Yerli Kara Sığırı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman 500
Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye 2.000
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin 1.000
Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı Hatay, Şanlıurfa, Mersin 2.000
Zavot Sığırı Ardahan, Kars 1.500
Sakız Koyunu İzmir 500
Kıvırcık Koyunu Kırklareli 1.000
Gökçeada Koyunu Çanakkale 1.000
Karagül Koyunu Tokat 1.000
Çine Çaparı Koyunu Aydın 500
Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum 1.000
Norduz Koyunu Van 1.000
Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya 1.000
Tuj Koyunu Ardahan, Kars 500
Karakaçan Koyunu Balıkesir 500
Kilis Keçisi Kilis, Hatay 1.000
Honamlı Keçisi Antalya, Isparta, Konya 1.000
Abaza Keçisi Artvin 500
Kaçkar Keçisi Artvin 500
Osmanlı (Gürcü) Keçisi Ardahan 500
Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt 1.000
Halep Keçisi Gaziantep, Hatay 1.000
Norduz Keçisi Van 500
İspir Keçisi Rize, Erzurum 500
Mahalli Keçisi Diyarbakır 1.000
Kafkas Arısı Ardahan, Artvin 10.000

ç) Yerinde koruma esasları şunlardır:

1)  Doğal yetiştirme ortamında koruma; (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son 1 (bir) yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulmaması ve sözleşme şartlarının

sağlanması halinde, kültür ırklarının yetiştirildiği işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı, yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar için ödenir. Bu işletmelerden korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işletmede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına düşüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üzerinden bir sonraki yıl için sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

 1. d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin hususlar şunlardır:

1) Enstitü Müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici temsilcisi arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; sözleşmede yer alan mücbir sebepler hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz, mevcut hayvan/kovan sayısı kadar icmal hazırlanır. Destekleme sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitüye devredilebilir.

2) Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek en geç 13/10/2017 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (TÜRKVET, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali, en geç 08/12/2017 tarihine kadar yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.

 1. e) Ekler şunlardır:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-17).

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-18).

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-19).

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Yeni başlatılacak alt projeler için, başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin hususlar şunlardır:

1) Yetiştirici temsilcisinin proje uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu, il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen alt projeler yayımlanır.

2) Proje Uygulama Esasları Talimatında belirtilen süreç başlatılır; Projeye girmek isteyen yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Proje liderince belirlenen, il müdürlüğünce yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde kontrolü yapılan (İl/ilçe müdürlükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür, işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu teyit eder) hayvanlara ait seçim tutanağı proje lideri ve il müdürlüğünce imzalanarak 31/10/2017 tarihine kadar onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanmasından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

3) Projeye ilk kez dahil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 (kırk) baş, diğer ırklar için ise 100 (yüz) baştır.

4) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje, 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırklara ait alt projelerde 5.000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6.000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana tamamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması ve seçilen işletmelerdeki hayvanların büyük çoğunluğunun da projeye dahil edilmesi esastır.

5) Anadolu mandasında her alt proje, manda boğası dahil en az 800 (sekizyüz) baş anaç hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar en kısa sürede, proje kapsamındaki hayvanlardan tamamlanır.

6) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

 1. b) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Irk ve Proje Sayısı İl ve Proje Sayısı Hayvan sayısı (Baş)
Akkaraman Koyunu (32) Aksaray   (2), Ankara  (1), Bingöl   (1) , Çankırı (3), Çorum  (2), Kayseri (3), Karaman  (2), Kırıkkale  (1), Kırşehir  (2), Konya  (3), Malatya  (2), Niğde (5), Osmaniye (1), Tokat (1),Yozgat (3) 201.600
Şavak Akkaraman Koyunu (9) Elazığ (4), Erzincan  (4), Tunceli (1) 56.700
Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1) 37.800
Dağlıç Koyunu  (1) Afyonkarahisar (1) 6.300
Eşme Koyunu  (1) Uşak (1) 6.300
Güney Karaman Koyunu  (3) (Karakoyun) Mersin (3) 18.900
Hemşin Koyunu (4) Artvin (4) 25.200
Honamlı Keçisi  (3) Antalya (2), Burdur (1) 18.900
İvesi Koyunu (11) Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (3) 69.300
Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas (8) 50.400
Karacabey Merinosu Koyunu (5) Balıkesir  (1), Bursa (1), Edirne (1), Tekirdağ (1), Çanakkale (1) 31.500
Karayaka Koyunu (7) Ordu  (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2) 44.100
Karakaş Koyunu   (3) Diyarbakır  (3) 18.900
Karya Koyunu  (3) Aydın (1), Denizli  (2) 18.900
Kıl Keçisi (27) Adana (2), Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale  (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (2), Karaman  (1), Konya (1), Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Yozgat (1) 170.100
Kıvırcık Koyunu (10) Aydın (1), Balıkesir  (1), Bilecik (1), Bursa  (2), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (2), Yalova (1) 63.000
Kilis Keçisi (4) Gaziantep  (2), Kilis (2) 25.200
Koçeri Koyunu  (2) Batman (2) 12.600
Maltız Keçisi  (2) İzmir (1), Kırklareli (1) 12.600
Morkaraman Koyunu (10) Ağrı  (2), Bingöl (4), Erzurum (2), Elazığ (1), Muş (1) 63.000
Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara  (2), Eskişehir  (2), Karaman  (2), Konya (1) 44.100
Ramlıç Koyunu  (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2) 18.900
Pırlak Koyunu (7) Afyonkarahisar  (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya  (2), Uşak (1) 44.100
Pırıt Koyunu (2) Isparta  (2) 12.600
Sakız Koyunu  (3) Çanakkale (1), İzmir  (2) 18.900
Şam Keçisi (1) Hatay (1) 6.300
Zom Koyunu  (2) Diyarbakır (2) 12.600
Türk Saanen Keçisi (3) Çanakkale (2), İzmir (1) 18.900
Tahirova Koyunu  (1) Çanakkale (1) 6.300
TOPLAM 1.134.000
Anadolu Mandası (18) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat 30.000
 1. c) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında destekleme ödemeleri: Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanların proje gereği alınan verileri,  talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından istenen formatta gönderilmesi zorunludur.

1) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteği:

– Yavrularda; 2017 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan kuzu/oğlak başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaralan), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır. Ancak ırklara ve bölgelere göre 2017 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri 2018 yılına sarkan hayvanlar için 2017 yılı bütçesinden ödeme yapılır.

– Koyun/Keçilere; devam eden projelerde, 2017 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç koyun/keçiler, 2017 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç koyun/keçiler için ödeme yapılır.

– Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için kurulca belirlenen tarihe kadar Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

– İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında kontrol eder. Hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

2) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği:

Projeye dahil sürülerde proje liderinin belirlediği koç/teke dışında erkek materyal bulundurulmaz. Bir işletmedeki hayvanların tamamı proje kapsamında olmasa bile, proje lideri projedeki hayvanlar arasından bir sonraki yıl kullanılmak üzere yeterli sayıda koç/teke adayı ayırır. Takip eden yılda bu şekilde seçilen koç/teke dışında erkek hayvan materyali kullanılmaz.

– Proje lideri koç/teke katımından önce damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

–  Projeli işletmelerde yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde ödenir.

– Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50 (yüzde elli)’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak işletme ihtiyacı için ayrılanlara ödenir.

–  Yukarıda yer alan desteklemeler, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte hazırlanır.

– Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan koç/tekeler için ödeme yapılır. Bu kapsamda; bir işletme için desteklenecek hayvan miktarı, işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için, elit sürülerde % 20 (yüzde yirmi)’sini, en az 5 (beş) yıllık bir proje dönemini tamamlamış taban sürülerde ise  % 10 (yüzde on)’unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır. Bu kapsamda, 1/11/2017 tarihine kadar il müdürlüklerine müracaatı yapılan hayvanlar için ödeme yapılır.

3) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç mandalara (damızlık dişi/erkek) ve 2017 yılı içerisinde bir yaşını dolduran  (doğum, altı ay ve bir yaş verileri alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda (düve/tosun) için ödenir. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 (beş yüz) baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ç) Ekler şunlardır:

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-20).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-21).

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme Müracaat Formu (Ek-22).

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Satışı Yapılan (İhtiyaç Fazlası) Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl İcmali (Ek-23).

5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-24).

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-25).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 21 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

Hizmet Bedeline Konu Destek Oran (%)
Koyun- Keçi Desteğinde %8’i il birliklerine, bu bedelin içinden %10’u Merkez Birliğine
Buzağı/Malak/Manda Desteğinde %3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez Birliğine,
Arıcılık Desteğinde %5’i il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden % 60’ı Merkez Birliğine
Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine,
Süt Primi ve Buzağı/Malak/Manda Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i Merkez Birliğine,

(2) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde % 15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde % 20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili Birlik/Yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, Birlik/Yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere ödenir.  Bu projelerden ayrıca, bu Tebliğin 21 nci maddesi birinci fıkrasındaki hizmet bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu olmaz.

(2) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(3) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder. Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dosya bedeli alınır.

(4) ESK tarafından gerçekleştirilen süt tozu alım satımı neticesindeki fark, icmal karşılığında, 2017 destekleme bütçesinin Hayvancılık Desteklemeleri kaleminden ESK’ya aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmaller ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini müteakip ESK’nın hesabına aktarılır.

Yetki ve denetim

MADDE 23 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak duyurur.

(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ve bu Tebliğin uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Genel Müdürlük genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir. Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ile ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(3) Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Çiğ süt desteklemesi için il müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az  %20 (yüzde yirmi)’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Diğer desteklemeler için ise askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmaller ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az %5 (yüzde beş)’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, ilgili desteğin tamamı incelendikten sonra İcmal gönderilir.

(4) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(5) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hak ediş ödemesinden doğrudan sorumludur.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 24 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7//1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler 5 (beş) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 26 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 (beş) yıl süre ile saklanır.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/26) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir