12 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29353

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak illerde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Anaç manda: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi mandayı,

ç) Anaç sığır: 1/1/2014 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

d) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

e) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ğ) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) Damızlık koyun-keçi ıslah bilgi sistemi (DAKBİS): Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi kapsamında yer alan kayıtlı yetiştiricilerin projeye kayıtlı koyun ve keçi türü hayvanlarının sahada tutulan verim kayıtlarının kaydedildiği veri tabanını,

ı) Doğu Anadolu Projesi (DAP) illeri: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerini,

i) Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) illeri: Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon illerini,

j) E-ıslah: Bakanlık ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanını,

k) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan pedigrili yetiştiricilik yapılan işletme sürüleri,

l) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

m) Etçi ırk: Et üretim amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Charolais, Brangus, Belçika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

n) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

o) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini,

ö) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

p) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

r) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

s) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

ş) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

t) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

u) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerleri,

ü) İşletme tescil belgesi: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen imzalı belgeyi,

v) Karar: 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

y) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan işletmeleri,

z) Kırmızı et kayıt sistemi (KES): Üreticilerin kestirdiği hayvanın ve sattığı karkasın kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve besilik erkek sığır desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,

aa) Kombine ırk: Hem süt ve hem de et üretimi amacıyla yetiştiriciliği yapılan sığır ırklarını (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental),

bb) Konya Ovası Projesi (KOP) illeri: Aksaray, Karaman, Konya, Niğde illerini,

cc) Koyun-keçi bilgi sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının Koyun-keçi kayıt sisteminden aktarılarak kaydedildiği destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

çç) Koyun keçi kayıt sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

dd) Küçükbaş hayvan: Et, süt, kıl-yapağı-tiftik üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen her yaştaki koyun ve keçileri,

ee) Kültür ırkı: Verim özellikleri bakımından ıslah edilmiş sığır ırklarını,

ff) Mastır plan: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

gg) Nakil belgesi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde örneği verilen imzalı belgeyi,

ğğ) Onaylı Süt Çiftliği: Avrupa Birliği (AB) standartlarında süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

hh) Örtüaltı kayıt sistemi (ÖKS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veri tabanını,

ıı) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

ii) Proje lideri: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen projelerin yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

jj) Proje tabii tohumlama boğası: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, il müdürlüklerince dağıtımı yapılan etçi veya kombine ırk tabii tohumlama boğalarını,

kk) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ll) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konularının görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

mm) Resmi veteriner hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, enstitü/istasyon, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

oo) Serbest veteriner hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

pp) Soğutulmuş çiğ süt: Sabit veya sabitlenmiş süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ sütü,

rr) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

ss) Soy kütüğü-ön soy kütüğü sistemi: Bakanlık ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında e-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemini,

şş) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici/yetiştirici birliği ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına yetiştirici temsilciliği ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

tt) Sözleşmeli besicilik: Yetiştirici/üretici ile Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmesi arasında imzalanan, sözleşme kapsamında yapılan besicilik faaliyetini,

uu) Sürü Yöneticisi: Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığımız birimlerinin düzenlemiş olduğu 120 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinin eşi veya birinci dereceden akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

üü) Sütçü ırk: Süt üretimi amacıyla yetiştirilen sığır ırklarını, (Avrupa Kırmızısı ırkları, Jersey, Kırmızı Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

vv) Süt kayıt sistemi (SKS): Üreticilerin sattığı sütün aylık olarak kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt desteklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

yy) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,

zz) Taban sürü: Ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

aaa) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

bbb) Tiftik kayıt sistemi (TKS): Üreticilerin sattığı tiftiğin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı ve tiftik desteği ödemelerinde Bakanlıkça kullanılan kayıt sistemini,

ccc) Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

ççç) Veteriner sağlık raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

ddd) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yerli hayvan genetik kaynaklarının verim seviyelerinin ve ırk özelliklerinin geliştirilmesini,

eee) Yerinde koruma: Evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren saf hayvanlardan oluşan yeterli büyüklükte bir sürü veya sürüler halinde korunmasını,

fff) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerinin yazılı muvafakatı ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ggg) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri,

ğğğ) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifini,

hhh) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Anaç sığır yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 5 – (1) Anaç sığır yetiştiriciliği yapan, 31/12/2015 tarihi itibarıyla en az beş baş anaç sığıra sahip, yetiştirici/üretici örgüt üyesi yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir ve 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiriciler hariç, tam ödeme yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütüne dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst birlikleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi.

(4) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama veya saf etçi ırklarda Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

ç) Anaç sığırlar Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Desteklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

d) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

e) Soy kütüğü farkından faydalanacak yetiştirici, e-ıslah’ın soy kütüğü bölümüne 1/10/2015 tarihinden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2015 yılında soy kütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soy kütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soy kütüğüne 1/10/2015 tarihinden sonra üye olanlara soy kütüğü için verilen fark ödenmez. Soy kütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Saf etçi ırk anaç sığırlara soy kütüğü farkı ödenmez.

f) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

c) Anaç sığır desteklemesinde, e-ıslah veri tabanında, müracaatı olan yetiştiricinin ve yetiştirici/üretici örgütünün 15/1/2016 tarihine kadar belirtilmesi işlemini yapar. Başvuruların e-ıslaha tanımlanması işlemi, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.

(6) Anaç sığır destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı personelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı yapılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri e-ıslah üzerinden yayınlanır.

(8) Anaç sığır soy kütüğü ilavesi desteği hariç, hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Buzağı desteklemesi

MADDE 6 – (1) Buzağı desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi sığırların aynı kültür ırkı boğanın spermasıyla suni tohumlanma sonucu doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı, yerli ırk ve melezi sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılarda aynı ırktan olma şartı aranmaz.

c) E-ıslah’a kayıtlı, etçi ırk sığırlardan, aynı ırktan suni tohumlama veya Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlanması sonucu doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmesi zorunludur.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) İşletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine 1/10/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Desteklemeye müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2016 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar, gerektiğinde Bakanlıkça 15/2/2016 tarihine kadar uzatılabilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Ödemeler HAYGEM tarafından gerçekleştirilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslahtan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3 deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) Destekleme başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri e-ıslah veri tabanından yayınlanır.

(6) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde Besilik Materyal Üretim Desteği alan buzağılar, bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Besilik materyal üretim (anaç sığır) desteklemesi

MADDE 7 – (1) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde anaç sığır yetiştiriciliği yapan, yetiştirici/üretici örgütü üyesi yetiştiriciler üyesi olduğu örgütü aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise ön soy kütüğü üzerinden il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler. Yetiştiriciler, bu desteklemeden hayvan başına yılda bir kez yararlandırılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesindeki anaç sığır desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir. Ön soy kütüğüne kayıtlı yetiştirici/üretici örgütü üyesi olmayan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine bu destekleme için 1/11/2015- 31/12/2015 tarihleri arasında dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

(3) Desteklenecek anaç sığırlarda aranacak şartlar;

a) Bu desteklemeden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç sığırlar, 1/11/2014 ile 31/12/2015 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama ya da Bakanlıktan izin almış tabii tohumlama boğası veya proje tabii tohumlama boğası ile tohumlama yapılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Ancak, 1/11/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında yapılan suni tohumlama nedeniyle 2014 yılı anaç sığır veya besilik materyal anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2015 yılı Besilik Materyal Üretim (anaç sığır) Desteklemesi kapsamına alınmaz. Sığırlarda on dört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz. Kombine ve etçi ırklar kendi ırkıyla, melezler ile doğum tarihi 1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırklar ve yerli ırklar da kombine veya etçi ırklar ile tohumlama yapılmış olmalıdır. Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası veya proje tabii tohumlama boğası bulunan işletmelerdeki tabii tohumlama kayıtları, diğer şartları da sağlaması ve e-ıslaha kaydedilmiş olması şartıyla bu desteklemede kullanılır.

c) Anaç sığırlar, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla aynı işletmede kayıtlı ve canlı olmalıdır. Anaç sığırların Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır. Desteklemede işletme numarası üzerinden işlem yapılır.

ç) İşletmenin anaç sığır mevcudu ve hayvanların tanımlama bilgileri Türkvet ve e-ıslah, diğer bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

d) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur. Bu tarihe kadar her iki veri tabanında sürü mevcudunu güncelletmeyen ve/veya anaç sığırını kaydettirmeyen yetiştiricilerin, sürü mevcudu itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(4) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(5) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/1/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak, bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda HAYGEM tarafından icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından 20/1/2016 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek e-ıslah’ta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır. Yetiştiricilerin hayvan mevcudu ile ilgili itirazı kabul edilmez. Ancak, yetiştiricilerin bilgisi dışında; Türkvet ve/veya e-ıslah kullanıcı personelleri tarafından veri tabanlarında anaç sığırların sehven hayvan hareketi veya sürü dışı yapılması nedeniyle destekleme kapsamı dışında kalan anaç sığırların listesi ve doğru bilgileri hak edişlerin (icmal-2) yayınlamasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) İcmal-2’ler, Türkvet veri tabanının 31/12/2015 tarihli, e-ıslah veri tabanının ise 31/12/2015 ve 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanında yayınlanır. Yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir. Yetiştirici/üretici örgütü bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere yetiştirici/üretici örgütüne de gönderilir.

(6) Hastalıklardan arî işletme desteği alan işletmeler ve büyükbaş koruma desteği alan anaç sığırlar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(7) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. Proje tabii tohumlama boğası dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (anaç sığır) destekleme ödemesi yapılmaz.

Besilik materyal üretim (buzağı) desteklemesi

MADDE 8 – (1) Bu desteklemeden yararlanacak olanlar;

a) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı kombine ve etçi ırk sığırların, aynı ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya aynı ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

b) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı yerli ırk ve melezi sığırların, kombine veya etçi ırk bir boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya kombine veya etçi ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

c) E-ıslah’a kayıtlı analardan, e-ıslah veri tabanına kayıtlı melezler ile doğum tarihi 1/1/2010 ve öncesi olan saf sütçü ırk sığırların kombine veya etçi ırk boğanın spermasıyla suni tohumlama sonucu veya kombine veya etçi ırk proje tabii tohumlama boğasının tohumlamasından doğmuş olmalıdır.

ç) Tüm buzağılar GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te de kayıtlı olmalıdır.

d) Dişi buzağılara Brusella aşısı yapılmış ve aşı bilgileri Türkvet’e kaydedilmiş olmalıdır.

e) İşletmenin e-ıslah’a kayıt tarihinden önce doğan buzağılar desteklemeden yararlandırılmaz.

f) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

g) İkiz veya üçüz doğan her buzağı için destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Buzağının doğum bilgisi e-ıslah veri tabanından alınır ve destekleme, buzağının doğduğu işletme sahibine ödenir. Doğum bilgileri ve doğduğu işletmesi e-ıslahta belirlenemeyen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Suni veya tabii tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kaydedilmiş olmalıdır.

ı) On dört aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı için destekleme ödemesi yapılmaz.

i) Türkvet ve e-ıslah’a kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan buzağılar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. E-ıslah’a ve Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan buzağılar için destekleme ödemesi yapılır.

j) Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki buzağı desteklemesine başvurusu bulunan yetiştiriciler, bu desteklemeye de başvurmuş kabul edilir.

(3) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlükleri, tohumlama, buzağı ve desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adının, tüzel kişiliklerde ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(4) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/1/2016 tarihli verilerinden, 25/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve il/ilçe müdürlüklerince on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Aksı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar icmal-3’ün hazırlanmasında değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

b) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 15/2/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’ta yayınlanan icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

c) 1/7/2016 tarihli e-ıslah ve Türkvet kayıtlarından 2016 Temmuz ayının ilk haftası Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için icmal-2’deki buzağılar hariç olmak üzere desteklemeye esas icmal-3 (askı listesi) HAYGEM tarafından e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve yayınlanır. İl/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslah’tan alınan listeler, on gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-3’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

ç) Türkvet ve e-ıslah veri tabanlarının 1/8/2016 tarihli verilerinden yararlanılarak e-ıslah’tan yayınlanan icmal-4’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-4 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-4’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Eylül ayı ortasına kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile de alınır.

e) 1/8/2016 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(5) GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde büyükbaş koruma desteği alan buzağılar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

(6) Proje tabii tohumlama boğası kullanılan işletmelerde, bu boğalar dışında hiçbir zaman bir yaşından büyük erkek hayvan bulundurulmaz. İzinli boğa dışında erkek hayvan bulunduran işletmelere besilik materyal üretim (buzağı) destekleme ödemesi yapılmaz.

Islah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesi

MADDE 9 – (1) Islah amaçlı süt kalitesinin belirlenmesi desteği; soy kütüğü sistemine 31/12/2015 tarihinde kayıtlı ve etçi ırklar hariç en az on baş saf ırk ineğe sahip veya bu destekleme kapsamında analiz şartlarını yerine getiren en az on baş saf ırk inek kaydı bulunan, soy kütüğüne üyelik tarihi 1/10/2015 öncesi olan Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeki işletmelere uygulanır.

(2) Anaç sığır desteklemesine Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla başvurusu olan yetiştirici, ıslah amaçlı süt içeriğinin tespiti desteklemesine de müracaat etmiş kabul edilir. Anaç sığır desteklemesi alamadığı için anaç sığır desteklemesi başvurusu bulunmayan hastalıklardan ari işletmeler, 1/12/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

(3) Destekleme kapsamındaki sığır, saf ırk ve 31/12/2015 tarihinde Türkvet ve e-ıslahta kayıtlı olmalıdır.

(4) Desteklenecek işletmedeki sığırların, son buzağılaması 1/7/2015 tarihi ve öncesinde olanlarda en az üç, sonra olanlarda en az 2 olmak üzere süt içerik analizinin (yağ, protein, somatik hücre) yaptırılmış ve 15/2/2016 tarihine kadar e-ıslaha kaydedilmiş olması gerekir. Analizlerde; yağ ve protein için % 2,5-5,5 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 400.000 somatik hücre/ml değeri destekleme kapsamına alınır.

(5) İki analiz arasındaki süre 30 (otuz) günden az olamaz. Süreye uymayan analizler destekleme kapsamında kullanılmaz.

(6) Destekleme amaçlı süt analizleri, ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında kurulan cihazlarda yapılmalıdır.

(7) Süt analizi sonuçları, analiz yapılan cihazdan müdahale olmadan, on-line olarak e-ıslah veri tabanına aktarılmış olmalıdır.

(8) Bir işletmedeki sığırların analiz yapılan tarihteki sonuçlarının (% yağ ve/veya % protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılacaktır.

(9) 2015 yılı içerisinde ölen veya kesilen sığırlar, analiz şartını yerine getirmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(10) Destekleme, her sığır için yılda bir kez yapılır ve son analizinin yapıldığı işletmeye ödenir.

(11) Islah amaçlı süt analizi çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha kaydından, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile merkez birliği sorumludur.

(12) Askı listeleri, e-ıslah üzerinden 15/1/2016 tarihli e-ıslah verilerine dayalı olarak 2016 yılı Ocak ayının ikinci yarısında yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır.

(13) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar değerlendirilerek e-ıslahta eksik olan bilgilerin 15/2/2016 tarihine kadar kaydedilmesi sağlanır.

(14) E-ıslah veri tabanının 15/2/2016 tarihli verileri esas alınarak icmal-2’ler HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslah veri tabanından yayınlanır. İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir.

(15) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2016 Mart ayı sonuna kadar HAYGEM’e gönderilir.

Anaç manda yetiştiriciliği desteklemesi

MADDE 10 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına anaç manda desteklemesinden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde sayı şartı aranmaz.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(3) İstenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(4) Desteklenecek mandalarda aranacak şartlar;

a) Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve anaç mandaları Türkvet veri tabanına 31/12/2015 tarihinde kayıtlı olmalıdır.

b) Anaç mandaların Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletmeye geliş tarihi 1/10/2015 tarihinden önce olmalıdır.

c) Anaç manda desteklemesinde, farklı illerde aynı yetiştiriciye ait işletmeleri bulunanlar için işletmelerin bulunduğu illerde yetiştiricinin müracaatı ile hayvanların Veteriner Sağlık Raporu ile sevki bulunması şartıyla, Türkvet kayıtlarına göre işletmeye geliş tarihi; nakli yapılan hayvanların bulunduğu işletmedeki tarih ile gittiği işletmedeki süre birleştirilerek belirlenir. Mevcut durum, işletme sahibinin dilekçesi dikkate alınarak il müdürlükleri arası yapılacak yazışmalar doğrultusunda karara bağlanır.

ç) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç mandalar ile ilgili desteklemeye esas kayıtlarının 31/12/2015 tarihine kadar Türkvet’te güncellenmesinden ve belirtilen zaman aralıklarında başvuru yapmaktan sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini sağlar.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(6) Anaç manda destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Anaç manda desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

(8) Halk elinde manda ıslahı desteklemesi alan mandalar bu desteklemeden yararlandırılmaz.

Malak desteklemesi

MADDE 11 – (1) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğe üye olma şartıyla birlikler, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerde ise il/ilçe müdürlüğü aracılığıyla başvurusu olan ve hayvanları Türkvet’e kayıtlı yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere malak desteklemesinden yararlandırılır.

(2) Malak desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Tüm malaklar 2015 yılı doğumlu ve Türkvet’te kayıtlı olmalıdır.

b) Her malak için bir kez destekleme ödemesi yapılır.

c) Çoklu doğumlarda doğan her malak için destekleme ödemesi yapılır.

ç) Türkvet’e kaydedilmeden ölen, kesilen veya satılan malaklar ile ölü doğan ve atık yavrular için destekleme ödemesi yapılmaz. Türkvet’e kaydedildikten sonra ölen, kesilen veya satılan malaklar için destekleme ödemesi yapılır.

d) Malakların zamanında küpeletilmesi, Türkvet’e kaydettirilmesi ve destekleme başvurusu yapılmasından yetiştiriciler sorumludur.

(3) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Malak desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olma şartlarını taşımayanlar ile birlik bulunmayan illerdeki yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

b) Müracaatında usule ilişkin eksikleri bulunanlar yazılı olarak uyarılır ve on gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

(4) İstenecek belgeler;

a) Birlik olmayan iller ile birlik olan illerde üye olma şartlarını taşımayan yetiştiricilere ait başvuru dilekçesi,

b) Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği bulunan illerde birliğin başvuru dilekçesi ekinde üye olanların listesi ile merkez birliğine üyelik belgesi istenir.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak Türkvet kayıt sistemine işlenmesini sağlar.

b) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(6) Malak destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Müracaatı olan yetiştiricilerin, Türkvet verilerinden yararlanılarak bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda il/ilçe müdürlüklerince icmal-1 (askı listesi) hazırlanır ve 15/1/2016 tarihinden itibaren on gün süreyle askıya çıkarılır.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek 1/2/2016 tarihine kadar Türkvet’te gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır.

c) İlçe müdürlüklerince icmal-1 ile itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-2 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde icmal-2 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

ç) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, tek icmal (icmal-2) halinde onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 27/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Malak desteklemesinde birlikler aracılığıyla yapılacak ödemelerde birlikler, üyelerine ait hak edişe esas bilgilerini içeren listeleri (icmal-2) il/ilçe müdürlüklerinden alır.

(7) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye listesi tablosu, icmal örnekleri HAYGEM web sitesinde yayınlanır.

Anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 12 – (1) Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1/9/2015 – 27/11/2015 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe verir.

b) Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 27/11/2015 tarihine kadar KKKS ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

c) İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. kimlik numarası vb.) doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

ç) Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2015-27/11/2015 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını KKKS ve KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

d) Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 27/11/2015 tarihli verilere göre; 16/1/2016 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

e) Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

(3) Müracaatta il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

b) Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

(4) Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

a) Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

b) Anaç koyun-keçiler 1/9/2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

(5) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini kulak küpelerini dikkate alarak yapar.

b) Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 27/11/2015 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 27/11/2015 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

c) 16/1/2016 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

ç) İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

d) Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(6) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

a) Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.

b) Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

(7) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

a) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak icmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

b) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

(8) İcmallerin gönderilmesi;

a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip beş gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından yedi gün içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve yedi gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

(9) Göçer yetiştiricilerle ilgili destekleme işlemleri;

a) Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırtırlar.

b) Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

c) İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

ç) İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

d) Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

e) Göçer yetiştiricilerin, 27/11/2015 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;

a) Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 27/11/2015 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

b) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından birlikler sorumludur.

c) Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.

e) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Ürettiği tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve/veya Kooperatiflerine satan ve TKS veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri ve şekli;

a) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açıldığı yerlerde üreticiler, Tiftikbirlik ve/veya kooperatiflere dilekçe ile müracaat ederler.

b) Geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı yerlerde üreticiler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat ederler. İl veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Tiftikbirliğe bildirir.

(3) İcmale esas tablonun düzenlenmesi;

a) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifleri, alınan ürünler için yürürlükteki mevzuata uygun müstahsil makbuzu düzenler ve bir nüshasını üreticiye verir. Bu makbuzda; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, T.C./vergi kimlik numarası, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar gösterilir.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, ekinde dilekçe ve müstahsil makbuzlarının yer aldığı ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenler ve ilgili il/ilçe müdürlüklerine 15/7/2015 tarihine kadar tutanak ile teslim eder.

(4) Ödemeye esas icmallerin hazırlanması, kontrolü ve ödeme;

a) İl/ilçe müdürlükleri icmale esas tabloyu, müstahsil makbuzlarını ve dilekçeleri kontrol ederek başvuruların TKS’ye girişini yapar.

b) İl/ilçe müdürlüklerince, TKS veri tabanına kaydedilen başvurularda satışı gerçekleşen tiftik miktarı ile sistemdeki tiftik keçisi sayısının uyumluluğu kontrol edilir. Uyumsuz miktarlar listeden çıkartılır.

c) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.

e) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır ve icmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan icmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

(5) Diğer hususlar;

a) Tiftikbirlik, kooperatiflerinin bulunmadığı üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açar, tiftik üretiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarını önceden üreticilere duyuracak tedbirleri alır.

b) Tiftikbirlik ve/veya kooperatifler, üreticilerin ürününü, yılı ürünü olması kaydıyla Tiftikbirliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın alır.

c) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri TKS üzerinden yayınlanır.

d) İl/ilçe müdürlükleri tiftik desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.

e) Tiftik desteklemesi ve TKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

Çiğ süt üretiminin desteklenmesi

MADDE 14 – (1) Çiğ süt primi; üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici/üretici örgütü veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, SKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile SKS’ye veri girişi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

b) Satılan çiğ süte ait fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklere diğer yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine tutanak ile teslim ederler.

ç) 1/1/2015 tarihinden bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar satılan çiğ sütlere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş gün içerisinde yetiştirici/üretici örgütlerine teslim edilir.

(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince yetiştirici/üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;

a) Yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin listesi,

b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri,

c) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve yetiştirici/üretici örgütünce düzenlenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo,

ç) Faturalar elektronik ortamda düzenlenmiş ise xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı e-faturalar,

d) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura ve/veya müstahsil makbuzları.

(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;

a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda/e-faturalarda, süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı soyadı, imzası ve süt soğutma tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunmalıdır.

b) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, HAYGEM’in uygun gördüğü birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi verir. HAYGEM, veri giriş yetkisi verilmesini uygun gördüğü bu birlikleri SKS üzerinden yayınlar.

(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.

b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları yetiştirici/üretici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.

c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.

ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-faturalar www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal listesinden çıkartılır. e-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü SKS sorumlu personeli tarafından imzalanır.

c) İnceleme sonrasında işlemi yapılan fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile yetiştirici/üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listelerinin en az % 20’sini hayvan sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol edilen icmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, icmal-2 listeleri yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan icmal-2 listeleri SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri il müdürleri tarafından onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili yetiştirici/üretici örgütlerine gönderilir.

(9) Diğer hususlar;

a) Süt soğutma tanklarının ve süt toplama merkezlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları SKS veri tabanına girilmez. Süt işleme tesislerindeki soğutma tanklarından, SKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif duruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün; yetiştirici/üretici örgütleri veya bunların %50’den fazla paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracılığıyla pazarlanması halinde, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt miktarları aylık toplamıyla bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan üreticilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılacaktır.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.

f) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Süt üretici birlikleri başvuruları zamanında sisteme girmedikleri takdirde veri giriş yetkileri iptal edilir.

g) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve taşra teşkilatı, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve bağlı üretici birlikleri tarafından alınır.

ğ) Birden çok yetiştirici/üretici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura/e-fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği yetiştirici/üretici örgütü üzerinden yapılır.

h) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları HAYGEM tarafından belirlenir.

ı) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar SKS’de yasaklılar listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

i) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri, haklarındaki inceleme tamamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca SKS’de ödeme engelli yetiştirici/üretici örgütü olarak işaretlenir.

j) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt desteklemelerine ait bilgiler SKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 15 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla 1000 adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak için, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 1/6/2015-10/7/2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile veya şahsen başvuruda bulunur;

a) Dilekçe (Ek-1),

b) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyorsa arı konaklama belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kayıtlı olduğu il içinde gezginci arıcı olması durumunda ise Veteriner Sağlık Raporu yerine işletme tescil belgesi.

(3) Desteklemeden faydalanacak arıcının, işletmesinin ikamet ettiği ilde kurulmuş yetiştirici/üretici örgütü üyesi olması zorunludur. Ancak, kayıtlı olduğu ilde kurulmuş herhangi bir yetiştirici/üretici örgütü olmaması durumunda komşu ildeki yetiştirici/üretici örgütüne kayıt olması gerekmektedir.

(4) Arıcı, kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır.

(5) Desteklenecek arılı kovanlar plakalı ve AKS’ye kayıtlı olmalıdır.

(6) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 1/6/2015-9/10/2015 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağını (Ek-2) düzenler. Dilekçede beyan edilen arılı kovan sayısını geçmemek üzere, arılıkta yapılan tespitteki kovan sayısı üzerinden değerlendirme yapılır. Tespit sırasında 30’dan az arılı kovana sahip olan arıcılar desteklemeden yararlanamaz. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi 4/9/2015’tir. İl/ilçe müdürlükleri, gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerinin (Dilekçe, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 2/10/2015 tarihine kadar gönderir.

(7) AKS’de birliklere göre düzenlenen arılı kovan hak ediş icmalleri (icmal-1) (Ek-3), il/ilçe müdürlüğü tarafından alınarak 19/10/2015-30/10/2015 tarihleri arasında on iş günü süre ile arıcının kayıtlı olduğu köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri, muhtarlıklar marifetiyle askıya çıkarılır. Ayrıca icmal-1 bilgi ve kontrol amaçlı olarak birliklere gönderilir. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır.

(8) Askı süresi bitiminde 2/11/2015-6/11/2015 tarihleri arasında 5 iş gününde itirazlar değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(9) İlçe müdürlükleri tarafından askı sonrası onaylanan arılı kovan hak ediş icmali (icmal-2) (Ek-4) 13/11/2015 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

(10) İl müdürlüğünce AKS’den alınan Arılı Kovan Destekleme İcmali’nin (icmal-3) (Ek-5) onaylı bir sureti 20/11/2015 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

Bombus arısı kullanımı desteklemesi

MADDE 16 – (1) Seralarda polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) 2014 yılı içerisinde seralarda bombus arısı kullanan ve 31/12/2015 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-6) ve koloni alımını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunan sera üreticileri desteklemeden faydalandırılır.

c) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

ç) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

d) Desteklemeye esas Bombus arısı koloni veri girişleri, ÖKS il/ilçe veri giriş elemanları tarafından sisteme 29/1/2016 tarihine kadar kaydedilir.

e) ÖKS’den alınan icmal-1 (Ek-7) listeleri 1/2/2016-12/2/2016 tarihlerinde tutanaklı olarak askıya çıkarılır ve itirazlar il/ilçe müdürlüklerince alınıp değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

f) İlçe müdürlükleri ÖKS’den aldıkları Bombus Arısı Destekleme İcmali’ni (icmal-2) (Ek-8) onaylayarak 19/2/2016 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.

g) İcmal-1 listeleri il müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra ÖKS’den alınacak Bombus Arısı Destekleme İcmali (icmal-3) (Ek-9) onaylanarak 29/2/2016 tarihine kadar HAYGEM’e ve elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.

ğ) Yılı içerisinde bir dekar sera alanı için iki koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Ancak birden fazla serası bulunan üreticinin, her bir serasındaki dekar başına kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

h) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi üreticisinin üretim izni iptal edilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 17 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin arttırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri için yapılacak destekleme ödemeleri ve tohum dağıtım esasları:

a) İpekböceği tohumunun temini ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır.

b) Üreticiler ipekböceği tohumu talebini, il/ilçe müdürlükleri veya kooperatiflere bildirir.

c) İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler hazırladıkları talep listelerini Kozabirliğe gönderir.

ç) Kozabirlik; alınan talepleri önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak kendi ürettiği tohum miktarına uygun olmak kaydıyla sıraya koyar, tohum dağıtım listelerini (Ek-10) düzenler ve dağıtımı gerçekleştirir.

d) Kozabirlik, ipekböceği tohumu için üretim yılı içinde, kutu başına destekleme birim fiyatı üzerinden, dağıtım listelerinde yer alan tüm kooperatiflerin ayrı ayrı gösterildiği, İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini (Ek-11) düzenler ve yazı ekinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İl müdürlüğü İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesini onaylar ve HAYGEM’e gönderir.

f) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştiren, Kozabirliğe ödenmek üzere Bankaya gönderilir.

(3) Ürünlerini Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yaş koza üreticilerine yapılacak destekleme ödemeleri uygulama usul ve esasları:

a) Ürününü Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.

b) Yaş koza destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticiler ilgili kooperatif veya işletmelere yazılı olarak başvurur.

c) Kooperatif veya işletmeler, alınacak yaş kozanın dağıtılan tohum kutu adedi ile üretim miktarı uyumunu kontrol eder ve aldıkları ürün için, üretim yılı içinde destekleme birim fiyatı üzerinden, müstahsil makbuzu düzenler, bir nüshasını üreticiye verir.

ç) Kooperatif veya işletmeler, alınan ürün için Ürün Alım Bordrosu (Ek-12) düzenler ve onaylı bir nüshasını, hak ediş düzenlenmek üzere Kooperatif veya işletmelerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderir.

d) İl/ilçe müdürlüğü Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi (Ek-13) icmallerini düzenler ve HAYGEM’e gönderir.

e) İcmallerde bildirilen destekleme tutarı, yaş koza alımını gerçekleştiren kooperatif ve/veya işletmelere ödenmek üzere, Bankaya gönderilir.

f) Kooperatif veya işletmeler destekleme ödemesini hak sahiplerine herhangi bir ad altında kesinti yapmadan yedi gün içerisinde yapar.

(4) Kozabirlik/kooperatifleri ve/veya tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmeler yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler veya işletmeler vasıtasıyla, içinde bulunulan yılın ürünü ve dağıtılan tohumla uyumlu olması kaydıyla ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla ve destekleme ödemelerine esas olacak tüm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, düzenlenmesinden, teyidinden sorumludur ve beş yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

Besilik erkek sığır desteklemesi

MADDE 18 – (1) Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Bakanlık Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet’e) kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay/şartlı onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Müracaat şartları, yeri, şekli ve zamanı;

a) Yıllık altı baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunludur. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.

b) Kesimi yapılan besilik erkek sığırlar 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre Türkvet’e kayıtlı olmalıdır.

c) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre mecburi kesime sevk edilmiş erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenesinde karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

ç) Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat eder.

d) Yılı içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31/1/2016’dır.

(3) Üreticiden istenecek belgeler;

a) Dilekçe,

b) Aşağıdaki belgelerden herhangi biri;

1) Kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu,

2) Kesilecek hayvanın veya karkasının alım satımına ilişkin fatura/müstahsil makbuzu,

c) İşletme Tescil Belgesi,

ç) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre, Veteriner Sağlık Raporu,

d) Kesimi yapılan hayvanların Türkvet’ten düşümünün yapıldığını gösteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince veya yetkilendirilmiş veteriner hekimce onaylanmış kesim cetveli,

f) Sözleşmeli besicilik yapan üreticiler için, ekinde sözleşmeye tabi hayvanlara ait kulak küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği.

(4) İcmal döneminde kırmızı et üreticileri birliği bulunan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Ekinde, adına destekleme müracaatı yapılan yetiştirici ve birlik üye listesi bulunan dilekçe,

b) KES veri tabanından alınan icmal-1,

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine üye olduğuna dair belge,

ç) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında istenilen belgeler.

(5) Başvuruların KES veri tabanına kaydında uyulacak esaslar;

a) Destekleme için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş ve ekinde kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetveli bulunan fatura, müstahsil makbuzu, kesimhane kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu belgelerinden biri esas alınır. Kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, kesimhane yetkilisinin ve resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin imzası ve kaşesi, hayvan kulak numarası, kilogram olarak karkas ağırlığı, üreticinin T.C./vergi kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası, adresi ve kesilen hayvan sayısı bulunmalıdır. Kesim cetvelleri ile fatura/müstahsil makbuzu, kesim ücreti faturası veya alındı makbuzu uyumlu olmalıdır. Sözleşmeli besicilikte, fatura/müstahsil makbuzu taraflar arasında düzenlenmiş olmalıdır.

b) Kesimhanelerle ilgili bilgilerin KES veri tabanına girilmesi ve güncellenmesinden il müdürlükleri sorumludur.

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlıktan uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES veri tabanına veri girişi için yetki verir. Veri girişi yetkisi alan birlikler, KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

(6) Destekleme icmallerinin hazırlanması;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) İcmal-1’e esas tablolar, veri giriş yetkisi almış kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliklerce, bulunmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerince hazırlanır.

c) KES veri tabanına veri girişleri, işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçeden yapılır.

ç) Kuruluşu il genelini kapsayan kırmızı et üretici birlikleri, merkez birliğince yetkilendirildikleri ilçelerde veri girişini yapabilir. Yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin icmale esas olan tablolarını hazırlayarak veri girişi için il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince kontrolü;

a) Hayvan kesimi ile canlı hayvan/karkas alım satımına ilişkin belgeler, hayvan pasaportu ve eğer yapılmışsa besi sözleşmesi aynı isme düzenlenmiş olmalıdır.

b) Fatura ve/veya müstahsil makbuzu usulüne göre düzenlenmeli ve KES veri tabanına kaydedilmelidir.

c) Kesimi yapılan sığırlar en az 12 aylık yaşı tamamlamış ve karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmalıdır.

ç) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre;

1) Türkvet’e ilk tanımlandığı işletmeden kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

2) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümlerine göre idari para cezası sonucunda işletmeye kayıt edilen ve bu işletmeden kesime gönderilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’e kayıt tarihi arasıdır.

3) Satış yoluyla 2 nci, 3 üncü işletmelere nakil edildikten sonra kesime sevk edilen sığırlarda, kesim ile Türkvet’te kayıtlı işletmeye geliş tarihi arasıdır.

4) Hayvan pazarları ile, geçici kurban satış yerlerinde geçen süreler 90 günlük besi süresine dahil edilir.

d) Eksik veya hatalı belgeler ile yapılan girişler ve hayvan sayısı ile karkas miktarında uyumsuzluk olan müracaatlar icmal listesinden çıkartılır.

e) İnceleme sonrasında müracaat dosyaları tutanak ile ilgili birliğe iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;

a) KES veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, gerekli kontroller yapılarak, il/ilçe müdürlüğünce veri tabanından icmal-2 listeleri alınır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen icmal takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(9) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;

a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve KES veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir, onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile KES’ten alınan icmal-3 listelerini kontrol eder.

ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, il/ilçe müdürlüklerince KES’ten alınarak ilgili kırmızı et üretici birliğine gönderilir.

(10) Diğer hususlar;

a) Besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili icmaller ve desteklemeye ilişkin duyurular KES veri tabanı üzerinden yayınlanır.

b) Sözleşmeli ve sözleşmesiz her iki şekilde üretim yapanlarda;

1) 600 baş sınırının, ilk icmal döneminde kesilen toplam hayvan sayısı ile aşıldığı durumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarının hesabında, sözleşmeli kapsamda kesilen hayvan sayısına öncelik tanınır.

2) 600 baş sınırının sonraki icmal dönem veya dönemlerinde kesilen toplam hayvan sayısı ile aşıldığı durumlarda, 600 başa kadarki destekleme ödeme tutarı, önceki icmal dönemi/dönemlerinde kesilen toplam hayvan sayısına sözleşmeli kapsamda kesilen hayvanların öncelikli olarak eklenmesi ile hesaplanır.

c) İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

ç) KES veri tabanıyla ilgili çalışma usul ve esasları HAYGEM’ce belirlenir ve görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.

d) Sunulan tüm belgelerin, aslının veya dip koçanının il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri de kabul edilir.

Sürü yöneticisi istihdam desteği

MADDE 19 – (1) Sürü yöneticisi istihdam desteği 300 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenir.

(2) Müracaat şartları;

a) İşletmede sürü yöneticisi çalışıyor olmalıdır.

b) Desteklemeden faydalanmak isteyen işletme müracaat zamanında en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır.

c) İşletme istihdam ettiği sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerini kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırmış olmalıdır.

ç) SGK pirim ödemesini isteğe bağlı sigortalı olarak yapanlar, SGK primlerini ayın 30 günü üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen sürü yöneticiliği yapmayanlar ile muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve 18 yaşından küçükler sürü yöneticisi olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(3) Müracaat zamanı ve il/ilçe müdürlüklerince istenecek belgeler;

a) Müracaatlar işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, bu Tebliğin yayım tarihi itibari ile başlar ve 31/12/2015 tarihinde sona erer,

b) İşletme sahibinin dilekçesi (Ek-14),

c) İşletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) En az 300 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait KKKS’den veya KKBS’den alınmış güncel kulak numarası listesi,

d) Sürü yöneticisi; aynı zamanda işletme sahibi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını veya eşi ise, sertifika/kurs katılım belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış fotokopisi, taahhütname (Ek-15) ve sürü yöneticisine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) İstihdam edilen sürü yöneticisine ait sertifika/kurs katılım belgesinin ve sözleşmesinin (Ek-16) il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

f) Sürü yöneticisine ait 2015 yılı SGK primlerinin (5510 sayılı Kanunun 4/a veya 4/b sigorta kapsamında) kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile toplu ya da dönemler halinde yatırıldığına dair SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan, onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi,

g) Başvuru sırasında sürü yöneticisi sertifikası/katılım belgesi ve/veya SGK primlerinin yatırıldığına dair onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi’nin eksik olması halinde de müracaat kabul edilir. Eksik olan belgeler 15/1/2016 tarihine kadar tamamlanmalıdır,

ğ) Birden fazla işletmesi olup, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştirici, her bir işletmesi için ayrıca müracaat şartlarını taşımalıdır.

(4) İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) İşletmenin KKKS’ne ve/veya KKBS’ne göre beyan etmiş olduğu en az 300 anaç küçükbaş hayvan varlığı ve sürü yöneticisinin fiilen sürünün başında olup olmadığı yerinde tespit edilerek tutanağa (Ek-17) bağlanır. Tespit işlemi müracaatı izleyen 15 iş günü içerisinde yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan işletme sahiplerine ait sürü yöneticisi ve sürü tespit işlemleri, sürünün bulunduğu il/ilçe müdürlüklerince yapılır ve tespit tutanağı (Ek-17) işletmenin kayıtlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine tespitin yapılmasını takip eden ilk iş gününde gönderilir.

c) Hayvanlarının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını KKKS ve/veya KKBS üzerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

ç) Veteriner Sağlık Raporu ve Nakil Belgesi ile nakledilmeyen yetiştiricilere ait hayvanların tespitleri yapılmaz.

d) Desteklemeye esas bilgilerde, KKKS ve/veya KKBS kayıtları geçerli olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.

(5) İcmallerin hazırlanması aşamasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) 31/12/2015 tarihine kadar da eksik belgelerin tamamlanmaması halinde belgelerin tamamlanması için 15/1/2016 tarihine kadar ek süre verilir. 15/1/2016 tarihine kadar belgelerini tamamlamayan yetiştiricilere destekleme müracaatlarının kabul edilmediği gerekçeli olarak bildirilir.

b) İşletmenin sahip olduğu anaç küçükbaş hayvan varlığı KKBS üzerinden kontrol edilir, ayrıca anaç koyun keçi desteklemesine müracaatı olmuş ve bu desteği de hak eden işletmelerin anaç küçükbaş hayvan varlığı kontrol edilerek en az 300 baş anaç koyun keçi varlığı teyit edilir.

c) Desteklemeye hak kazananlar ile ilgili hazırlanan icmaller (Ek-18) 25/1/2016-12/2/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılır. 15/2/2016–22/2/2016 tarihleri arasında il/ilçe müdürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilir.

ç) İlçe Müdürlüklerince, kesinleşen İlçe Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-18) 29/2/2016 tarihine kadar il müdürlüklerine gönderilir.

d) İl müdürlükleri, İl Sürü Yöneticisi Destekleme İcmalini (Ek-20) hazırlar, KKBS üzerinden İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali’nde (Ek-19) yer alan işletmelerin anaç koyun-keçi varlıkları kontrol edilerek doğruluğu teyit edildikten sonra bu icmal (Ek-20) ile İl Sürü Yöneticisi Desteği Hakediş İcmali (Ek-19) ve icmallerin (Ek-19, Ek-20) excel formatında kaydedilmiş olarak içinde bulunduğu CD’yi en geç 18/3/2016 tarihine kadar HAYGEM’e gönderir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 20 – (1) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, mezbahalarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanların bedelleri ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; hastalık tespit edilen hayvanın ait olduğu işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. Tüberkülin Teamül Cetveli 2 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Tüberkülin testi uygulanması sonunda sığır tüberkülozu hastalığına yakalandıkları tespit edilen sığırlar ile test sonucu şüpheli ya da menfi çıkan ve karantina sürecinde ölen ya da ölüm öncesi kesime tabi tutulan ve sığır tüberkülozu tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Mezbahada ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvanlar için belirlenen ve Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası sığır tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Ruam hastalığında; resmi veteriner hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık enstitü müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Koyun keçi brusellozu hastalığında; işletmede bulunan küçükbaş hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce bakteriyolojik olarak koyun keçi brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Afrika at vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık enstitüsü müdürlüğünce Afrika at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Kuş gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık enstitü müdürlüğünce kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ğ) Sığırların nodüler ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

(2) Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Ruam, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Şap, sığır tüberkülozu, sığırların nodüler ekzantemi, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Kuduz hastalığında, imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

d) Tazminatlı hayvan hastalıklarından dolayı mahallinde itlaf ve imhasına karar verilen hayvanların, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde tazminat mazbatası tanzim edilir.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle hayvanlarda oluşan kayıplar için hayvan sahiplerine aşağıdaki esaslara göre hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

a) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Konjuktival brusella aşısı uygulanan gebe küçükbaş hayvanlarda oluşan atıkların, aşı etkisi ile oluştuğu Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından tespit edildiğinde, bu atıkların tespit edildiği epidemiyolojik ünitede bulunan ve aşı uygulanan tüm küçükbaş hayvanlarda görülen atıklar için hayvan sahiplerine atık yapan hayvan başına 100 Türk Lirası hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır. Ödeme yapılacak hayvanların ve yapılan aşılamaların veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması şarttır. Ödemeler için Tazminat Mazbatası ve Hak Ediş Belgesi düzenlenir.

(4) Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde düzenlenen Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-21) iki nüsha olarak tanzim edilir. Hak Ediş Belgesinin bir nüshası ve Tazminat Mazbatası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(6) Resmi kuruluşlara ve belediyelere ait hayvanlar için, sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere göre bildirilmeyen veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın sevk olunan veya resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için, ihbarı zorunlu hastalıklara karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamaları nedeniyle oluşan verim kayıpları için ve ihbarı zorunlu hastalık çıkışının Bakanlık tarafından açıklanması ve aşılama, ilaçlama veya test uygulanmasına karar verildiği halde, hayvanlarına bu uygulamaları yaptırmayan hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 21 – (1) Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-22)

b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.

c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.

ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.

d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.

e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.

f) İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklerde belirtilen zamana göre teste tabi tutulması gereklidir.

g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır. Hastalıktan ari işletmelerden gelen hayvanlar için ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreye dikkat edilerek testler yapılır ve ari işletmeye katılımı sağlanır.

ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.

h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGM’ne, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.

ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2015 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2015 tarihi itibarıyla iki nüsha ek hak ediş belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek hak ediş belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2015 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.

j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesine (Ek-23) göre yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(2) Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır.

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri, Onaylı Süt Çiftliği Destekleme Müracaat Formu (Ek-24) ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.

b) Destekleme ödemesine esas Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip İşletmelerin Hak Ediş Belgesi (Ek-25) iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası onaylı süt çiftliği sertifikası ile birlikte GKGM’ne gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Programlı aşı uygulamaları

MADDE 22 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile veteriner hekimleri odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan veteriner hekimler ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) Bakanlıkça programlanan illerde uygulanan iki ay ve üzeri yaştaki sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, üç aydan yukarı yaştaki ergin ya da genç tüm dişi sığır, manda, koyun ve keçiler ile damızlık olarak ayrılacak erkek koyun ve keçilere uygulanan brusella konjuktival aşıları destekleme kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan veteriner hekimleri odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Destekler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için veteriner hekimleri odaları ile yapılan protokol çerçevesinde serbest veteriner hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti, araç, benzin, sarf malzemesi vb. tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenecektir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

f) Büyükbaş/küçükbaş, şap/brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekimleri Odaları program dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılayacaktır. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmeyecek, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınacaktır. Destekler küpeli ve veri tabanında kayıtlı hayvanlar için ödenecektir.

g) Aşılanan hayvanların küpe numaraları Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzuna yazılacak, uygulayıcılar aşılanan büyükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını TÜRKVET’e, küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını KKKS’ye uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde işleyeceklerdir. İl/ilçe müdürlükleri hak ediş belgesi tanzimi sırasında aşılanan hayvanların veri tabanına aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol edeceklerdir.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış serbest veteriner hekimler, şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekimleri Odası Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-26) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, serbest veteriner hekimlere ait Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslı, her bir serbest veteriner hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-27) ve veteriner hekimleri odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-28) bulunmalıdır.

ı) Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmak üzere Veteriner Hekimleri Odası adına tek bir Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-29) il müdürlüğü tarafından tanzim edilir, protokol ve Programlı Aşılamalarda Uygulayıcılar İçin Düzenlenen İcmal Formu (Ek-30) ile birlikte GKGM’ne gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olmalıdır. Destekleme ödemesi KDV dahil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce Veteriner Hekimleri Odalarınca Maliye Bakanlığı ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri aktarılmalıdır. Programlı aşı uygulamaları desteği ödemesi, bütçe imkanları çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen tarihte ilgili banka şubesince doğrudan yapılır.

i) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili enstitü müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü) bağışıklık kontrolü yaptırılacaktır.

j) Onaylanan protokolün gerekçesiz bir şekilde uygulanmaması durumunda uygulayıcılar hali hazırdaki ve gelecekteki desteklemelerden yararlandırılmaz.

k) Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzunun aslına kırmızı renkli olarak “Destekleme Ödemesinden Yararlanmıştır” kaşesi basılarak imza altına alınır.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

MADDE 23 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (Türkvet, KKKS, AKS) kayıtlı yetiştiricilere destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı ve değerlendirilmesi: Projeye katılmak isteyen yetiştiriciler Temmuz ayı sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvurur. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair, içeriği TAGEM tarafından belirlenen taahhütnameyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

Irk

İl

Toplam Desteklenecek

Hayvan Sayısı (Baş/Koloni)

Boz Sığır Irkı Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

1.500

Boz Sığır Irkı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

500

Yerli Kara Sığırı Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

1.500

Yerli Kara Sığırı

(Pedigrili Koruma Desteği)

Ankara, Çankırı, Konya, Karaman

500

Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin

1.500

Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin

1.500

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı Hatay, Şanlıurfa, Mersin

1.500

Zavot Sığırı Ardahan, Kars

1.500

Anadolu Mandası Balıkesir, Manisa,

500

Kıvırcık Koyunu Kırklareli, Balıkesir

1.000

Sakız Koyunu İzmir,

1.000

Gökçeada Koyunu Çanakkale

1.000

Karagül Koyunu Tokat

1.000

Çine Çaparı Koyunu Aydın

1.000

Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum

1.000

Norduz Koyunu Van

1.000

Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya

1.000

Tuj Koyunu Ardahan, Kars

1.000

Karakaçan Koyunu Çanakkale, İzmir, Balıkesir

1.000

Kilis Keçisi Kilis, Hatay

1.000

Honamlı Keçisi Konya, Antalya, Burdur, Isparta

1.000

Ankara Keçisi Ankara, Konya

1.000

Abaza Keçisi Artvin

1.000

Kaçkar Keçisi Artvin, Rize

1.000

Osmanlı (Gürcü) Keçisi Kars, Ardahan

1.000

Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt

1.000

Halep Keçisi Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa

1.000

İspir Keçisi Rize, Erzurum

1.000

Kafkas Arısı Ardahan, Artvin.

10.000

ç) Yerinde koruma esasları; destekleme, (c) bendinde geçen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmelerde uygulanacaktır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 10 km uzakta olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi hayvan sayısı ise 56 baştan az olamaz. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

Koruma sürüsünde, ayıklama dışında ıslaha yönelik hiçbir uygulama yapılamaz ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan sayısını sözleşmede belirtilen sayının altına düşüremez, sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı eksilen hayvan sayısı proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Yetiştiricinin hayvan sayısında artırım söz konusu ise, güncel sayı üzerinden sözleşme yenilenebilir. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

Pedigrili koruma desteği; koruma sürülerinde ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, 1 yaş ağırlığına ilişkin verileri kayıt altına alınan Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar için ödenir.

d) Sözleşme, hakediş ve ödemeler;

Enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici/yetiştirici birliği arasında bir yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun, kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanların 1 (bir) yaşı aşkın erkek materyalini işletmesinde bulundurmayacağını taahhüt eder. Desteklenecek hayvan miktarı yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalığı, tutukluluğu, arılarda kış kayıpları, yabani hayvan saldırılarından kaynaklanan kayıplar hariç her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek yasal faizi ile geri alınır. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, seçim komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli üzerinden sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet, KKKS, AKS) ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler:

1) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-31).

2) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme Müracaat Formu (Ek-32).

3) Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Projesi Destekleme İl İcmali (Ek-33).

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Desteklemeden yararlanacaklar; Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dahil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödenir. Bu hayvanların proje gereği olan kayıtlarının küçükbaş hayvanlarda DAKBİS’e girilmesi zorunludur.

b) Müracaat yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşme;

1) Yeni programa alınacak alt projelerin uygulanacağı illerde, yetiştirici temsilcisinin uygulama esasları talimatı doğrultusunda istenilen belgelerle yapılan yazılı başvurusu il müdürlüklerince TAGEM’e iletilir. Yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucu uygun görülen projeler için Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır ve destekleme kapsamına alınır.

2) Yeni programa alınacak alt projelere ait müracaatlar ve devam eden projelere dahil olacak yetiştiriciler, Uygulama Esasları Talimatında belirtilen şekilde il/ilçe müdürlüklerine en geç Temmuz ayı sonuna kadar müracaat eder. Proje yürütme kurulunda uygun görülen yetiştiriciler projeye dahil edilir. İl/İlçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

3) Projeye dahil olacak her bir yetiştirici sürüsünde en az bulunması gereken 1 (bir) yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için 40 baş, diğer ırklar için ise 80 baştır.

4) Seçilecek sürülerde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına göre yetiştirme yapılır. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her alt proje en fazla 6.300 baş hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulması hedeflenir. Anadolu mandasında ise, her alt proje, manda boğası dahil en az 800 baş hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz.

c) Proje yürütülen il, ırk, proje ve hayvan sayıları;

 

Irk ve Proje Sayısı

İl ve Proje Sayısı

Hayvan sayısı (Baş)

Akkaraman Koyunu (33) Aksaray   (2), Ankara  (1), Bingöl   (2) , Çankırı (3), Çorum  (2), Kayseri (3), Karaman  (2), Kars (1), Kırıkkale  (2), Kırşehir  (2), Konya  (3), Malatya  (2), Osmaniye (1), Niğde (4), Yozgat (3),

207.900

Şavak Akkaraman Koyunu (7) Elazığ (4), Erzincan  (2), Tunceli (1)

44.100

Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1)

37.800

Dağlıç Koyunu  (1) Afyonkarahisar (1)

6.300

Eşme Koyunu  (1) Uşak (1)

6.300

Güney Karaman Koyunu  (3) (Kara Koyun) Mersin (3)

18.900

Hemşin Koyunu (4) Ardahan (1), Artvin (3)

25.200

Honamlı Keçisi  (3) Antalya (1), Burdur (1), Konya (1)

18.900

İvesi Koyunu (10) Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1), Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (2)

63.000

Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas(8)

50.400

Karacabey Merinosu Koyunu (6) Balıkesir  (2), Bursa (1), Edirne (1), Kocaeli (1), Tekirdağ (1)

37.800

Karayaka Koyunu (9) Amasya  (2), Giresun (1), Ordu  (2), Samsun (1), Sinop (1), Tokat  (2)

56.700

Karakaş Koyunu   (2) Diyarbakır  (2)

12.600

Karya Koyunu  (3) Aydın (1), Denizli  (2)

18.900

Kıl Keçisi (29) Adana (1), Adıyaman (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Bitlis (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale  (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (1), Isparta (1), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Karaman  (2), Konya  (2), Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Rize (1), Tokat (1), Yozgat (1)

182.700

Kıvırcık Koyunu (11) Aydın (1), Balıkesir  (2), Bilecik (1), Bursa  (2), İzmir (1), Kırklareli (1), Manisa (1), Uşak (1), Yalova (1),

69.300

Kilis Keçisi (5) Gaziantep  (2), Kilis (3)

31.500

Koçeri Koyunu  (1) Batman (1)

6.300

Maltız Keçisi  (1) İzmir (1)

6.300

Morkaraman Koyunu (12) Ağrı  (2), Bingöl(5), Erzurum (3), Elazığ (1), Iğdır (1)

75.600

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara  (2), Eskişehir  (2), Karaman  (2), Konya (1)

44.100

Ramlıç Koyunu  (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2)

18.900

Pırlak Koyunu (7) Afyonkarahisar  (2), Antalya (1), Eskişehir (1), Kütahya  (2), Uşak (1),

44.100

Pırıt Koyunu (2) Isparta  (2)

12.600

Sakız Koyunu  (3) Çanakkale (1), İzmir  (2)

18.900

Zom Koyunu  (3) Diyarbakır (3)

18.900

Türk Saanen Keçisi (2) Çanakkale (1), İzmir (1)

12.600

Tahirova Koyunu  (1) Çanakkale (1)

6.300

TOPLAM

1.152.900

Anadolu Mandası (19)

İstanbul, Tokat, Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ

28.000

 

ç) Destekler;

1) Yavru desteği:

Verim ve doğum kaydı tutulan sürülerde; doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan yavru başına ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Proje gereği verileri alınan hayvanlar için ödeme yapılır. Irklara ve bölgelere göre doğumların bir sonraki yıla sarkması durumunda verilerin alınması tamamlandıktan sonra 2015 yılı bütçesinden ödenir.

Projeye 2015 yılı içinde girecek işletmelerde projeye giren anaçlardan doğmuş ve halen işletmede bulunan yavru başına taban sürü yavru desteği ödenir.

2) Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği:

a) Projeli işletmelerde 25 anaç materyale 1 damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yılı içinde yavru desteği ile birlikte ödenir (Ek-36).

b) Halen kullanılan damızlık erkek materyal sayısının % 50’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan koç/teke adayı olarak kendi ihtiyacı için ayrılanlara ödenir. Belgelendirilmesi koşuluyla damızlık olarak başka işletmelere satılan hayvanlar için yapılacak ödemeler, müracaatların 31 Aralık 2015 tarihine kadar il müdürlüklerine yapılması halinde ödenir (Ek-37).

Bu kapsamda; desteklenecek hayvan miktarı, proje lideri tarafından damızlık değerine göre sıralanmış damızlık erkek materyalden işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanlar için elit sürülerde %20’sini, taban sürülerde %10’unu geçemez. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.

3) Manda desteği; Anadolu Mandası ırkında, proje gerekliliklerinin yerine getirmek koşuluyla anaç manda, manda boğası ve 15/8/2015 tarihi itibariyle bir yaşını dolduran ve tüm tartımları alınan manda yavruları için yapılır. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzeri olmalıdır.

d) Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlükleri tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet, KKKS, DAKBİS) ulusal küpe bazında kontrol edilerek hazırlanan proje destekleme il icmali, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

e) Ekler;

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme Müracaat Formu (Ek-34).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme Müracaat Formu (Ek-35).

3) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Taban/Elit Sürü Destekleme İl İcmali (Ek-36).

4) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Damızlık Erkek Materyal Destekleme İl İcmali (Ek-37).

5) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-38).

6) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-39).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar ve Son Hükümler

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 24 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifleri, üyelerine ödenen desteğin %0,1’i oranında merkez birliklerine, %0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam %0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere yapılacak ödemeler, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, desteklemelerin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, 5 iş günü içerisinde sadece banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listeleri 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden yetiştirici/üretici örgüt yönetimi sorumludur.

(3) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üyelerinin hesabı hariç başka bir hesaba aktaramaz.

(4) Yetiştirici/üretici örgütleri, Genel Kurul Kararı ve üyelerinin her bir ödeme için yazılı muvafakatları olmadan destekleme ödemelerinden kesinti yapamaz.

(5) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranmayan destekleme ödemeleri doğrudan yetiştiriciye yapılır.

(6) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

(7) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, (ölüm, vatandaşlıktan çıkarılma) desteklemelerin yürütüldüğü veri tabanları üzerinden, yetiştirici/üretici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi itibarıyla yapılır.

(8) Hayvancılık desteklemelerinden yararlanmak için başvuran yetiştirici/üreticiler kendilerinden istenilen belgelerle birlikte başvuruya ait döner sermaye makbuzunu da ibraz eder. Yılda birden fazla müracaatı yapılan desteklemelerde, müracaat sayısına bakılmaksızın bir dosya bedeli alınır.

Yetki ve denetim

MADDE 26 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak gerekli duyuruları yapar.

(2) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Askı listelerinin yayınlanmasını takiben ödemeye esas icmaller ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 5’e tekabül eden oranda denetim yapar; kamu zararı tespiti durumunda, ilgili desteğin tamamı incelendikten sonra icmal gönderilir.

(4) Tüzel kişilik hesaplarında haciz/temlik işlemi bulunan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden ödeme yapılmaz.

(5) Mutat denetimler hariç olmak üzere, haklarında destekleme konusunda idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden, işlem tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu durumda üretici mağduriyetine ve bir kamu zararına meydan vermeyecek tedbirlerin alınması şartıyla, il müdürlüğünce hazırlanacak icmallere göre doğrudan yetiştirici/üreticilere ödeme yapılır. Ancak, il müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda yetiştirici/üretici örgütleri üzerinden de ödeme yapılabilir ve il müdürlüğü görüşünü icmalle birlikte gönderir.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konusunda ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri, yetiştiricinin hakediş ödemesinden doğrudan sorumludurlar.

Desteklemeden yararlanma

MADDE 27 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 28 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ilgili oda ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(5) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren gecikme faizi uygulanır ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Üyelerinin destekleme ödemelerini, banka hesapları üzerinden 5 iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen yetiştirici/üretici örgütleri hakkında gerekli hukuki işlem il müdürlüğünce başlatılır ve sonucu ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 29 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimlerin arşivlerinde en az 5 yıl süre ile saklanır.

(2) Yetiştirici/üretici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncellenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 30 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/2014 tarihli ve 29051 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/22) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler ilgili tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluşturulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir