SERBEST VETERİNER HEKİMLERİN SALGIN HASTALIKLAR MÜCADELESİNDE İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tesbit edilen hastalıkların çıkışında, ihtiyaç hasıl olduğunda, mücadele amacıyla istihdam edilecek serbest çalışan veteriner hekimler tarafından yapılacak uygulamaların esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, serbest çalışan veteriner hekimlerin hayvan sağlığı ile ilgili hizmetleri yapmak amacı ile istihdamına dair hükümleri kapsar,

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 8/5/1986 tarih ve 3285 sayılı Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

Serbest Veteriner Hekim : 6343 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olmaksızın çalışan Veteriner Hekimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluk

İstihdam

Madde 5 – Hayvan hastalıkları ile mücadele, eradikasyon veya hastalıkların kontrolü amacıyla ve konulan ve süreleri Bakanlıkça tesbit edilmek suretiyle serbest çalışan veteriner hekimler Hükümet Veteriner hekimlerinin kontrolunda çalıştırılabilir.

İlan

Madde 6 – Serbest çalışan veteriner hekim çalıştırılması gerektiğinde işin mahiyeti, ödeme şartları ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Müracaat

Madde 7 – İlan edilen hizmetleri yapmak isteyen serbest çalışan veteriner hekimler bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Dilekçeye, bu Yönetmelikte yazılı hususlara aynen uyulacağını gösterir bir taahhütname eklenir.

Görevlendirme

Madde 8 – Yazılı müracaatın ve taahhütnamenin Bakanlığa intikalini müteakip il müdürlüklerince gerekli inceleme yaptırılır. Bu inceleme sonunda müracaatı uygun görülenlerin salgın hayvan hastalıkları ile mücadele faaliyetlerinde görev almalarına izin verilir. İzne ait belge Bakanlıkça düzenlenir. Bu belge görevlendirmeyi gerektiren durumun sona ermesi ile iptal edilir.

Sorumluluk

Madde 9 – Hayvan hastalıkları ile mücadele faaliyetinde görev verilen serbest veteriner hekimler;

  1. a) Yapacakları hizmet ve sorumlu bulundukları yer için gerekli programı görev alacakları ilin il müdürlüğünden yazılı olarak alırlar,
  2. b) Görev verilen veteriner hekimler 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlık genelgeleri esasları içinde Hükümet Veteriner Hekimi sorumluluğunu taşıyarak hizmet yapar.
  3. c) Serbest çalışan veteriner hekimler görev tarihi, uygulama yapılan yer, mücadelesi yapılan hastalık, uygulanan aşı, biyolojik madde veya ilacın adı; miktarı ve alınan idari kararları kapsayan bir beyannameyi her ay sonu itibariyle il müdürlüğüne verir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret ve Ödeme Şekli

Madde 10 – Salgın hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele ve kontrol hizmetlerinde görev verilen serbest çalışan veteriner hekimlere yapılacak ödemenin esas ve usulü her yıl Bakanlıkça tesbit ve ilan edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve İzin İptali

Denetim

Madde 11 – Serbest çalışan veteriner hekimlerin salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrol faaliyetleri, Bakanlık adına, il müdürlükleri tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında tesbit edilen hususlar, özel bir deftere kaydedilir.

İzin İptali

Madde 12 – Serbest çalışan veteriner hekimler, bu Yönetmelikte kayıtlı teknik ve idari sorumluluklarını yerine getirmedikleri tesbit edildiğinde, birinci defa yazılı olarak ikaz edilir. İhmal veya kusura dayanan eylemin tekerrürü halinde izinleri iptal olunarak iptali gerektiren konuda genel hükümlere göre soruşturma açılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Özel Hüküm Bulunmaması Durumu

Madde 13 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

 

 

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir