İnek sütü: IDF (International Dairy Federation) verilerine göre, dünya toplam inek sütü üretimi 2015 yılında % 2 oranında artmıştır. Asya kıtasında yer alan Hindistan (+ % 10,9) ve Pakistan (+ % 3,8) haricinde, kıta özelindeki tüm ülkelerde inek sütü üretimi oldukça düşük oranlarda artarken, dünyada ithalat kapasitesi en yüksek olan ülkelerden Çin’de üretim artış oranı % 1 olarak hesaplanmıştır. İthalat anlamında ürün arzındaki fazlalık ve hammaddelerin uluslararası fiyatlarındaki düşüklük sebebiyle bahsi geçen ülkeler haricindeki pek çok Asya ülkesinde yılın büyük bir bölümü çiğ süt fiyatları düşük seyretmiş ve sonuç olarak bu bölgedeki ülkelerde süt üretimi düşük oranlarda artmıştır. Diğer taraftan Avrupa Birliği’nde inek sütü üretimi 2015 yılında % 2 oranında artarken, özellikle Birlikte süt üretim kotalarının kaldırıldığı Mart ayından sonra, başta İrlanda ve Hollanda olmak üzere hemen her AB ülkesinde süt üretim miktarı artmıştır. Bu dönemde çiğ süt fiyatlarındaki düşüklük AB süt üretim üzerinde olumsuz etki yaratmamış aksine düşük fiyat, yüksek miktarlarda satışa olanak sağlayacak şekilde üretimi artırmıştır. Amerika kıtası özelinde değerlendirildiğinde ise; her ne kadar Kanada inek süt üretiminde 2015 yılı içerisinde % 4,5 gibi önemli bir artış kaydedilmiş olsa da Kuzey Amerika bölgesindeki üretim artışı % 1,6 oranında kalmıştır. ABD’de ise, Kaliforniya’da yaşanan kuraklık sebebiyle ülke genelindeki inek süt üretimi yalnızca % 1,3 oranında artmıştır. Okyanusya’da çiğ süt fiyatlarının düşmesiyle geliri azalan üretici, üretim maliyet kalemlerini düşürmeye çalışmış ve bu durum da bölgede toplam inek süt üretimini % 1,6 oranında düşmesine sebep olmuştur. Güney Amerika’da ise toplam inek sütü üretimi 2015 yılında % 1,2 oranında düşerken, Afrika kıtasındaki toplam üretim % 3,5 oranında artmış ancak kıta genelindeki uzun vadeli ortalama büyüme oranının altında kalmıştır. Manda sütü: Dünyada manda sütü üretimi önceki yıllarda olduğu gibi 2015’te de inek sütü üretiminde gerçekleşen büyüme oranının üzerinde bir oranla artış göstermiştir. Manda sütü üretimindeki büyüme her ne kadar uzun dönemli büyüme oranı olan % 3’ün altında kalsa da 2015 yılında toplam üretimdeki artış oranı % 2,4 olarak gerçekleşmiştir. Toplam üretimde gerçekleşen büyümeye katkısı olan ülkeler başta % 3 oranında büyüme sergileyen Pakistan ve Hindistan olurken yalnızca Hindistan’daki üretim artışı % 2,3 seviyesindedir. Hindistan’da manda sütü üretiminde 2015 yılı içerisinde görülen % 2,3 oranındaki artışın aksine, aynı yıl ülke genelinde inek sütü üretimi % 10,9 artmıştır. İnek sütü ve manda sütü üretim miktarlarındaki oransal artış farklılığı, Hindistan’daki üreticilerin ağırlıklı olarak inek sütü üretimine ağırlık vermelerinden kaynaklanmaktadır. Kaynak: Gıda2000