TÜSEDAD

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği

ANA

TÜZÜĞÜ

Madde 1-       Derneğin Adı
Derneğin adı “TÜSEDAD Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği”’dir.

Madde 2-       Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi Ankara’’dadır.

Madde 3-       Derneğin Arması:
Yasal mevzuatın öngördüğü hükümlere aykırı olmamak kayıt ve şartı ile dernek, yönetim kurulunun belirleyeceği şekilde ve gerekli kanuni vecibeler yerine getirilmek suretiyle kendisine TR harflerini de taşıyacak bir arma ya da logo belirleyebilir.

Madde 4-       Derneğin Amacı:
Ülkemizdeki hayvancılık işletmelerinin verimli ve etkin çalışması için gerekli üretici dayanışmasını sağlamayı ve üretilen ürünlerin uluslararası pazarda rekabetini temin etmeyi amaçlar.

Bu amacın gerçekleştirilmesini teminen Dernek;

  1. İşletmeleri yurt içi ve dışında temsil edebilir, çıkarlarını korur, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirebilir, işletmelerin gelişmelerine yardımcı olabilir, gerekli önerilerde bulunabilir,
 
  1. Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının daha verimli olmasını teminen tesisler, çiftlikler kiralayabilir, bunları işletebilir,
 
  1. Yeni yatırımcı işletmelere danışmanlık verebilir, yön gösterebilir, kurumsal sermaye ve yabancı sermaye yatırımlarının hayvancılık alanına yönlendirilmesi ve uygulamalarda başarılı olunması amacıyla danışmanlık hizmetleri verebilir,
 
  1. İşletmelerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilerine iletebilir ve çözümlemek için çaba sarf eder,
 
  1. Amacı ile ilgili olarak bildiriler yayınlayabilir, toplantı, seminer, konferans, sempozyum, panel, tur, sosyal ve kültürel toplantılar ve geziler düzenleyebilir ve yasaların ve ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü şekil ve surette, amacını gerçekleştirmek için sair yasal faaliyetlerde bulunabilir.
 
  1. Yönetim kurulundan alınan yetki ile dernek, birlik ve üst birliklere, kooperatiflere, federasyonlara, uluslararası hayvancılık birlikleri ve enstitülerine üye olabilir, organizasyon, fuar, hayvan sergi ve panayırlarına katılabilir,
 
  1. Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı ile damızlık ithalatı ve ihracatı konularında gerekli girişimlerde bulunabilir,
 
  1. Dış ülkelerdeki hayvancılık ve hayvancılıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını takip edebilir, bu konulardaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm işletmelere iletebilir,
 
  1. Bakanlıklar, müsteşarlıklar, odalar ve borsalar ile diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri faaliyetlere ve yabancı ülkelerdeki benzeri faaliyetlere temsilci gönderebilir, dernek amaçlarına yönelik görüşlerini iletir ve temasların sonuçlarını üyelerine yayabilir,
 
  1. Teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve üyelerinin etkin olarak yararlanması için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği sağlayabilir, ithalat rejimi çerçevesinde iştigal alanına giren ürünlere yönelik uygulamalara yönelik temasları yapabilir,
 
  1. Yasa ve yönetmeliklerde günün şartlarına göre yapılması istenen değişiklikler için her türlü girişim ile hükümet mercileri ile ilişkiler kurabilir, ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulunabilir,
 
  1. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri yapabilir, seminerler düzenleyebilir, iyileştirme ve yetiştirme konularında yayın ve tercümeler çıkarabilir, tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmeyi teminen aktiviteleri projelendirip sponsorlar bulabilir, sponsorların katkılarını kabul edebilir,
 
 1. İşletmelerin tüketim malzemeleri ve ihtiyaçları konusunda pazar araştırması yapabilir, raporlar düzenleyip tavsiye kararları alabilir, aracılık edebilir, bu hizmetlerine karşılık üyelerinden bağış alabilir.
Madde 5-       Derneğin Görevleri:
 1. Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapabilir ve yaptırabilir,
 2. Üretilen bilumum ürünler için teşvik alabilir,
 3. Üyelerinin ürünlerine pazar bulabilir, ürünlerin pazara arzını düzenleyebilir,
 4. Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlayabilir,
 5. Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunabilir,
 6. Her türlü aşı ve sağlık taraması ortamı yaratılmak suretiyle uluslararası normlarda üretimler yapılmasını temin edebilir, bu meyanda süt, kan, toprak ve yem analizleri yapabilir, yaptırabilir, hastalıklı hayvanların imhası, bundan dolayı üyelerin zararlarının tazmini ve telef olan hayvanların yerine yenisinin temini konularında üyelere destek olabilir,
 7. İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlayabilir,
 8. Eğitim ve yayım hizmeti verebilir, danışman, eleman ve insan kaynakları hizmeti sağlayabilir,
 9. Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler alabilir ve ürün standartlarını uygulayabilir,
 10. Üretilen ürünün sağlık, kalite, hijyen, paket ve ambalajlama yönünden uluslararası normlarda olmasını sağlayarak, gerekli olan destekleri verebilir,
 11. Sektöre fayda sağlamak amacıyla her türlü konuda araştırma, aracılık, seminer toplantı yapabilir. AB ve Kamu fonlarından destek ve hibe alabilir.
 12. Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olabilir,
 13. Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunabilir,
 14. Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütebilir,
 15. Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan taahhütlerinin hayvancılık sektörünün gelişme perspektifine uygun biçimde uygulanmasına yönelik ekonomik ve hukuki çalışmaları yapmak suretiyle ilgili bakanlıklar ve müsteşarlıklara görüşler oluşturulması, odalar, borsalar ve sivil toplum örgütlerine ve ayrıca DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve AB (Avrupa Birliği) Komisyonu ve yabancı ülkelerdeki muadil kuruluş ve sivil toplum örgütlerine bu görüşlerin iletilmesi ile lobicilik faaliyetlerinde bulunabilir,
 16. Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenleyebilir ve bununla ilgili faaliyetleri koordine edebilir,
 17. Dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmaktır.
 18. Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda hukuki yollara başvurabilir, çıkarlarını korumak için, hukuki davalar açıp, taraf olabilir. Avukatlık hizmetleri verebilir, alabilir.
Madde 6–       Derneğin Kurucularının Ad ve Soyadları, Meslek ve Sanatları, İkametgah ve Uyrukları aşağıda gösterilmiştir.
  Adı Soyadı Adresi Uyruğu Mesleği
1. Saliha Aysun Sökmen B.Çavuşlu Beldesi Merkez Mah., SİLİVRİ/İST TC İşletmeci
2. Nejat Deveci 19.Mayıs Mah. Teyyareci Cemal Sk. Torunlar Apt. No:15, Da:6 ŞİŞLİ/İST TC İşletmeci
3. Ethem Sancak Levent Mah. Fulyalı Sk. No:3 Da:0, LEVENT/İST TC Yönetici
4. Mehmet Deniz Kirazcı Ispartakule Toros-03 Blk.-2/16, BAHÇEŞEHİR/İST TC Yönetim Kurulu Üyesi
5. Hulusi Necati Kurmel Beykoz Konaklar Sitesi, No:400,Da:B-08, Acarlar Mah. BEYKOZ/İST TC Serbest
6. Nezih Öztürk Atatürk Mah. Ataşehir 41. Ada ATA-4, No:5-A Da:77 KADIKÖY/İST TC Borsacı
7. Tahir Yılmaz Ulus Mah. Kelaynak Sk. Panaroma Konutları 9/7, BEŞİKTAŞ/İST. TC Makine Mühendisi
8. Erol Akçakaya Ertuğrul Mah. Barbaros Cd. Atatürk Bulvarı, Aslıer 1, Da:5, TEKİRDAĞ TC Çiftçi
9. Mehmet Nizam Kağıtçıbaşı Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Maya Apt. No:41-43/8, 34726 FENERBAHÇE/İST TC Yönetici
10. Hasan Seyhan Sağlam Paşabayırı Mah. Ordu Cad. Arkent Yapı Koop. C-Blk. Da:8, BANDIRMA TC
11. Necmettin Adnan Yıldız Demirciköy Mah. Sanatçılar Sitesi No:8, Da:1, SARIYER/İST: TC İnşaat Mühendisi
12. Gürsel Durmuş Umurbey Mah. Yan Sk. 3/11, YILDIRIM/BURSA TC

Madde 7-       Derneğe Üye Olma, Üyeliğe Kabul, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
 1. Derneğin iştigal ettiği ürün ya da ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretim ve işletmelerde, şahsen veya ortağı oldukları şirketler vasıtasıyla, doğrudan ya da bunların bağlı ortaklıkları üzerinden faaliyette bulunmak,
 2. Gerçek kişiler için 18 yaşını doldurmuş bulunmak, tüzel kişiler için esas sözleşmelerinde gerekli hükümler bulunmak kaydıyla yetkili organlarından karar almak,
 3. Dernekler Kanununun 3 maddesindeki hükümlerle dernek kurma ve derneklere üye olma hakkı yasaklanmamış olmak,
 4. Minimum 50 sağmal veya 50 baş besi kapasitesi olmak
 5. Onursal esasına dayalı üyelik için, 50 baş altı hayvan varlığına sahip işletmeler, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olabilirler. Bu işletmeler dernek aidatı ödemezler. Genel kurula katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelerin dernek organlarını seçme ve seçilme hakları yoktur.
Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 1 (bir) ay içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu’nun üyelik müracaatını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hak ve yetkisi olup, sebep gösterilmeden verilen bu kararlar kesindir. Derneğe üye olarak kabulüne karar verilen istekli, kararın kendisine yazı ile bildirmesini izleyen onbeş gün içerisinde kayıt ücretini ödemek zorundadır. Bu süre içerisinde giriş ücretini ödemeyen istekli, başvurusunu geri almış sayılır. Üyelik aidatı, yapılacak ilk genel kurula kadar geçerli olacak şekilde yıllık, Ocak ve Haziran aylarında iki taksitte ödenecektir.

50 – 150  Baş sağmal               1.800,00 TL / Yıllık

151 – 400  Baş sağmal             3.600,00 TL / Yıllık

401 Baş sağmal ve üzeri için   4.800,00  TL / Yıllık

50 – 600 Baş besi                     1.800,00 TL / Yıllık

601 – 1600 Baş besi                 3.600,00 TL / Yıllık

1601 Baş besi ve üzeri için     4.800,00 TL / Yıllık

olarak tespit edilmiştir. Üyelik aidatı, her yıl mevzuatın imkan verdiği sınırlar içinde genel kurulun onaylayacağı bütçe ile saptanır ve her defasında günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek artırılabilir. Yıllık aidatlarını hiç ödememiş olan üyelerin üyelikleri sonlandırılır ve bu kişiler o yıl içinde Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve organlarda görev alamazlar. Dernekler Kanunu’na göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenler ile tüzüğe aykırı hareketleri tespit edilen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yukarıda belirtilen durumlarda üyelikleri düşen ve üyelikten çıkarılmalarına karar verilenlerin üyeliklerine son verilir ve kayıtları silinir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeler, bu karara karşı genel kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulca verilen bu karar kesindir. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez. Her üye, istifa etmek sureti ile üyelikten çıkma hakkına sahiptir Derneğe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı olan kişilere yönetim kurulunun kararı ile fahri ve onursal üyelik verilebilir. Bu kişiler kurulun doğal üyesi sayılırlar ve diledikleri takdirde genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak, oy hakları olmadığı gibi organlarda da görev alamazlar. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen ya da yetkilendireceği kişi ile kullanmak zorundadır.

Madde 8-       Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

Madde 9-        Genel Kurul, Teşekkülü ve Görevleri: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre üyelik vasfı elde etmiş ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin toplanması ile oluşur. Derneğin en yüksek organıdır. Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun bütün yetkilerini taşır. Genel Kurul’un görevleri:
  1. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek saymanını seçmek,
 
  1. Çalışma raporlarını incelemek,
 
  1. Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek,
 
  1. Kesin hesapları kabul veya reddetmek,
 
  1. Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,
 
  1. Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 
  1. Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek,
 
  1. Merkez birliğine temsilci seçmek,
 
  1. Üyelikten çıkarılmayı onaylamak,
 
  1. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 

 1. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ile diğer karar ve tedbirleri almaktır.
Madde 10-     Genel Kurul Toplantıları, Kararlar: Genel Kurul:
  1. Her üç yılda bir, Mart ayı içinde olağan olarak,
 
 1. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamın iki katından az olamaz.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi ile ilgili kararların, toplantıya iştirak eden üyelerin için üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

Genel kurul, denetim kurulunun veya yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul toplantısının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeninden başka bir nedenle ertelenir ise, bu durum, erteleme sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyeler duyurulur. Bu ikinci toplantının, erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya, yukarıda bu maddenin birinci paragrafında belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul, toplantıda yalnız gündeme konulan maddeleri görüşür. Gündemi yönetim kurulu hazırlar. Genel kurul toplantısında mevcut üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme konularak görüşülür.

Mevcudun tayininde esas toplantının başında hazır bulunanların isim ve imzalarını üyelerin isimlerini gösteren zabıttır. Dernek başkanı ve vekili ile yönetim kurulu, denetleme kurulu seçimlerinde oylar gizli, diğer hususlarda açık olarak verilir. Açık oylamada, toplantıyı yöneten şahsın belirleyeceği yöntem uygulanır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Toplantıyı idare eden başkan oyunu kullanır, bunun dışında oyların eşit olması halinde çoğunluğun hangi tarafta olduğunu beyan etmek için ayrıca oy kullanır.

Genel Kurul toplantısı, dernek başkanı ve mazereti halinde vekili ve onun da mazereti halinde yönetim kurulunun bu işe en uygun üyesi tarafından açılır. Yeter sayının bulunup bulunmadığı anlaşılmak üzere yoklama yapıldıktan sonra hemen başkanlık divanı seçilir. Başkanlık divanı bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar kâtipten ibaret olup, görevi toplantı süresince müzakereleri ve seçimleri yönetmektir. Hiç kimse tam olarak üyeliğe kabul edilemeden ve üyelik ücretlerini ödemeden Genel Toplantılara katılamaz.

Genel Kurul müzakereleri ve kararları hakkında zabıt tutulur. Zabıtlar başkanlık divanınca imzalanır, seçim evrakı ile birlikte toplantı sonunda yönetim kuruluna verilir. Genel kurulca alınan kararlar şifaen ya da yazılı olarak üyelere duyurulur.

Madde 11-      Yönetim Kurulu, Teşekkülü ve Görevleri: Yönetim Kurulu, genel kurulun üç yıl için kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtiği yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, sayısı 3 kişiden az olmayan bir alt komite atamaya yetkilidir. Alt Komite, bu komiteye ithaf edilmiş bütün konularda Yönetim Kurulu adına toplanmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Üye kabul etmek,
 
  1. Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
 
  1. Dernek muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak,
 
  1. Dernek personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek,
 
  1. Derneğe hizmet satın almak,
 
  1. Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde derneğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, derneğin mallarını yönetmek ve korumak,
 
  1. Derneğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, pazar araştırması yapmak ve yaptırmak,
 
  1. Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 
  1. Dernek üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 
  1. Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 
  1. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 
  1. Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek,
 
  1. Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu üyeleri, dernek faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar.

Madde 12-     Yönetim Kurulu Toplantıları, Kararlar:

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda kendi arasında iş bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, genel sekreter, seçer. Toplantılarında toplantı yeter sayısı, üye sayısının mutlak çoğunluğu, karar yeter sayısı da toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur. Yönetim Kurulu Başkanı tüm yetkilerini derneğin belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme Yönetim Kurulunun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konur,

bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmez, ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ard arda 3 toplantıda herhangi bir mazeret beyan etmeden bulunmazlarsa Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmek zorundadırlar.

Madde 13-     Denetim Kurulu Teşkili ve Görevleri.

Denetim kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu dilediği zaman ve altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek hesaplarını kontrol eder. Denetleme sırasında istediği her türlü defterin, belge ve işlemli yazıların dernek yetkilileri tarafından kendilerine verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu sonuçları rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma hakkı vardır.

Madde 14-     Derneğin Gelir Kaynakları:

  1. Üyelik aidatları,
 
  1. Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,
 
  1. Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar,
 
  1. Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
 
  1. Reklam, tanıtım, yayın ve sponsorluk gelirleri,
 
  1. Dernek aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı,
 
  1. Dernek tarafından tertip edilen aktivitelerden sağlanacak gelirler,
 
 1. Diğer gelirlerdir.
Dernekler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar

Madde 15-     Derneğin Giderleri: Derneğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

Madde 16-     Derneğin İç Denetim Şekli: Derneğin iç denetimi Dernekler kanununa ve Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılır.

Madde 17-     Derneğin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Tasfiye: Dernek tüzel kişiliği:
  1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 
  1. İlk Genel Kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılamamış ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması,
 
  1. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 
  1. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 
  1. Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamamış olması
  hallerinde kendiliğinden sona erer. Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Dernek, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin vereceği kararla genel kurulca feshedilebilir. Birinci toplantıda bu çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda mevcudun üçte ikisinin kararı ile dernek feshedilebilir. Derneğin feshi halinde dernek mal, para ve haklarının tasfiyesinin esaslarına genel kurulca karar verilir ve seçeceği heyet tarafından bu karar uygulanır. Tasfiye kararı yönetim kurulunca otuz gün içinde mahallin mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Madde 18-     Derneğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar:
  1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihi, aylık veya yıllık taahhütleri bu deftere yazılır.
 
  1. Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararın altı yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile tasdik olunur.
 
  1. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayıları ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakların asılları, giden evrakın da bir kopyası bir dosyada saklanır.
 
  1. Gelir ve Gider Defteri: Dernek kasasına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 
  1. Bütçe ve Kesin Hesap Bilanço Defteri: Kesin hesap ve bilançoyu gösterir.
 
  1. Demirbaş Eşya Defteri: Bu defterde derneğin hali hazır veya yeniden alınan demirbaş eşyaları işlenir.
 
  1. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı ilgili yerlerden alınmış ve tasdik ettirilmiş makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.
  Bu maddelerde yazılı defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

Madde 19-     Derneğin mali işleri genel kurulca tasdik olunan bir bütçe ile uygulanır. Derneğin her türlü tahsilâtı, dernek mührü damgalanmış, numaralı ve tahsil edenin imzasını havi koçanla alındı belgesi mukabili yapılır. Dernek adına tahsilâta yetkili olanlar, Yönetim kurulunca ismen belirlenir.

Madde 20-     Derneğin şubesi yoktur. Genel Kurulunca ihtiyaç hâsıl olduğunda, gerekli izinler alınmak suretiyle Dernek şubeler faaliyete geçirebilir.

Madde 21-     Tüzük Değişikliği: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin kararı ile alınır.

Madde 22-     Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 23-     İşbu tüzük, genel kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.

Madde 24-     Dernek hiçbir surette borçlanamaz.