17 Mayıs 2014 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29003

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/16)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, hayvancılık alanında kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmenin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alanüzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 12/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

f) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

g) İcmal – A: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalleçok yıllık yem bitkileri taksitlendirme icmalini,

ğ) İcmal – B: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çok yıllık yem bitkileri taksitlendirme ilçe icmalini,

h) İcmal – C: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan çok yıllık yem bitkileri taksitlendirme il icmalini,

ı) İcmal – 1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalle icmalini,

i) İcmal – 2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe icmalini,

j) İcmal – 3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,

k) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

l) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

m) İl/ilçe Tahkim Komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan komisyonu,

ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 5  (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılanödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Uygulama

MADDE 6  (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Destekleme ödemesinden, ÇKS’ye kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum), ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunanüniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-11) il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

c) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2014 tarihinde başlar ve 15/11/2014 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojikkoşullarına göre belirler.

ç) İstenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1) Müracaat Formu (Ek-1).

2) ÇKS Belgesi.

d) Destekleme şekli ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır meranın destekleme süresi dört yıl, korunganın destekleme süresi ise üç yıldır.

3) Yonca ve korunganın destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatıüzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yem bitkisi ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip eden yılda kabul edilir.

4) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

5) Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

6) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

7) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilereködemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.

8) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylıkontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

9) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

10) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder, yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

11) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

12) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklıtek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

13) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

14) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

15) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilinekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

e) Destekleme ödemesine esas çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

1) 1 Ocak-15 Kasım 2014 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır, İcmal – A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8) aynı tarihte hazırlanır.

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal – A (Ek-5) ve İcmal-1 (Ek-8) ilçe merkezinde, köy/mahalle muhtarlığının İcmal – A ve İcmal-1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş  günü süreyle tutanaklı olarak askıyaçıkarılır. Tutanak muhtar ve/veya azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

f) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi; askı süresince yapılmış itirazlar beş  günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

g) İcmallerin gönderilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal – B (Ek-6) ve İcmal-2 (Ek-9) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal – C (Ek-7) ve İcmal-3 (Ek-10) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Yetki, denetim ve sorunların çözümü

MADDE 7  (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafındançözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 8  (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

a) 6 ncı madde de belirtilen hükümlere uymayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

ç) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler,

d) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,

e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapanlar,

f) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parsellerüzerinde ekiliş yapanlar,

g) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar,

ğ) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,

h) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,

ı) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigortaödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,

yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9  (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasındaödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılanödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 10  (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11  (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2012/48), 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2013/18) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir