SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletme veya işletmelerindeki hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hayvan satış yeri yetkilileri, satış için getirilen sığır cinsi hayvanların bu Yönetmelik hükümlerine göre tanımlandığını, yanlarında hayvan pasaportlarının bulunduğunu ve veri tabanındaki kayıtlarını kontrol etmek, bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmamış, pasaportu bulunmayan veya hayvan pasaportunda yanlış bilgileri bulunan sığır cinsi hayvanların satış yerine girişlerine izin vermemek, satış yerine girişlerine izin verilen hayvanların hayvan pasaportlarını alıcısına teslim etmek, pasaportun bir nüshasını en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve bu Yönetmeliğin kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekle sorumlu ve yükümlüdürler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “kayıt tarihinden itibaren on dört gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Tanımlanan her bir sığır cinsi hayvan için; Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilerek 32 nci madde gereğince veri tabanına kayıt edilen sığır cinsi hayvanlar için ilgili İl/İlçe Müdürlüğü tarafından bir hayvan pasaportu düzenlenir ve düzenlenen hayvan pasaportu hayvan sahibi tarafından teslim alınır.”
“(3) Tanımlanan sığır cinsi hayvanın her bir işletme değiştirmesinde hayvan pasaportu hayvanın beraberinde bulundurulur. Sığır cinsi hayvanların alım veya satım sonucu işletme değiştirmelerinde alıcı ve satıcılar hayvanlara ait pasaportların kendileri ile ilgili kısımlarını imzalar ve pasaport ile bildirim süresi içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı hayvan pasaportlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kısmının” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) İşletmede zorunlu olarak kesilen hayvanlara ait karkaslar kesimhaneye gönderilecek ise hayvan sahibi tarafından hayvanların zorunlu kesim tarihi, nedeni ve kesimhaneye gönderilme tarihi bildirilerek kesilen hayvanlara ait karkaslar kesimhaneye teslim edilir. Hayvan sahibi, sığır cinsi hayvanın kesiminden sonra bildirim süresi içinde hayvan pasaportunu bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(a),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) İşletme tanımlama plakası üzerinde işletme tanımlama numarası, işletme tanımlama numarasını içeren barkod, karekod veya mikroçip ile Bakanlık logosu bulunur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “on dört gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş hayvan pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların satın alınması durumunda, alıcı satın aldığı hayvana ait alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış pasaport ile İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunduğunda, yeni hayvan pasaportunun düzenlenmesi için müracaatta bulunur ve bu hayvan için ilgili İl/İlçe Müdürlüğünce veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından güncel hayvan pasaportu düzenlenir ve düzenlenen hayvan pasaportu hayvan sahibi tarafından teslim alınır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Düzenlenecek pasaportların üzerinde ayrıca bir barkod veya karekod bulunur.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/12/2011 28130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/5/2013 28647
2- 25/12/2013 28862
3- 21/6/2014 29037
4- 4/4/2017 30028