Hükümet, kırmızı et fiyatını düşürmek için canlı hayvan ve et ithalatını kesintisiz sürdürürken, 28 Ekim 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan “2018 Yılı Programın”da büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olan ithalat yerine yurt içinde üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

İŞTE ALINACAK ÖNLEMLER

  1. Büyükbaş hayvan varlığının arttırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olan ithalat yerine yurt içinde üretim benimsenmeli.
  2. Hayvancılık işletmelerinin büyütülmesi ve uzmanlaşması yönünde destek modelleri uygulanmalı.
  3. Et arzının artırılmasına yönelik, et verimi yüksek olan ırkların geliştirilmesi ve etçi tip sığır yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı.
  4. Sütçü işletmelerde mümkün olabildiğince kombine verim yönlü ırklara öncelik verilmeli.
  5. Sığır etine ikame olabilecek koyun ve keçi arzının artırılması ve kamu politikalarının bu çerçevede oluşturulması öncelikler arasında olmalı.
  6. Hayvancılık destekleri yıllık değil 5 yıllık belirlenerek açıklanmalı.
  7. Et tüketimindeki çeşitliliğinin artırılması ve beslenme kalitesinin yükseltilmesi açısından toplum kanatlı hayvan eti ve balık tüketimine yönlendirilmeli.

Kırmızı etin reçetesi 2018 Programı’nda

Hükümet, kırmızı et fiyatım düşürmek için canlı hayvan ve et ithalatım kesintisiz sürdürürken, 28 Ekim 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan “2018 Yılı Programı” nda büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olan ithalat yerine yurt içinde üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için 7 maddelik reçete sunuldu.

Hayvancılıkta ithalat politikasının başarısızlığa uğradığı hükümet tarafından da kabul edildi. Resmi Gazete mn 28 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan “2018 Yılı Programı’nda kısavadeli bir çözüm olan ithalat yerine hayvan varlığı artırılarak üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi gerektiği ifade edilerek. kırmızı et fiyatının düşürülmesi için öncelikler sıralandı.

Hayvancılık desteklerinin yıllık değiL en az 5 yıllık belirlenmesi gerektiği belirtilen 2018 Programı’nda kırmızı et fiyatının düşürülmesi için ithalatın çözüm olmadığı, üretimin artırılması ve alternatif olarak toyun, keçi, kanatlı ve balıketi tüketimin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Enflasyon üzerinde önemli baskı oluşturan kırmızı et fiyatmdayaşanan yükselişin Önüne geçilmesinde kırmızı et arzının artırılmasının önemli bir unsur olduğu belirtilen 2018 Programı’nda şu değerlendirmeye yer verildi.

“Büyükbaş hayvan varlığında yeterli seviyeye ve süreklilik arz eden bir artışa ulaşılamamıştır. Bunun yanı sıra, büyükbaş hayvana bir altecnafifkaynak olan küçükbaş hayvan varlığında kırmızı et arz açığım tplafi edecek bir artış yaşanmaması önemli sorun olarak görülmektedir. 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 14 milyon baş olan sığır mevcudunun yüzde 40-9″u kültür melezi sığırdan yüzde 46.8’i ise saf kültür ırkı sığırdan oluşmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 31 milyon baş olan koyun mevcudunun yüzde 93’ünü verimi görece düşük olan yerli koyun ırkları oluşturmakta olup, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta özellikle et verimi yüksek ırkların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

Beş ytta 1.9 milyon baş ağır ithal edildi

Program’da, 2011-2016 döneminde Hamıslılf, besilik ve kasaplık olmak üzere yaklaşık 1.9 milyon büyükbaş hayvan ithal edildiği hatırlatılarak; “Kırmızı et fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir nedeniyle fiyatlarda istikrarın sağlanmasına yönelik olarak, 7/06/2017 tarihli ve 2017/10440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile canlı büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 135’ten yüzde 26’ya düşürülmüş ve karkas et ithalatında ise yüzde 100 ile yüzde 225 arasında bulunan gümrük vergisi oranlan yüzde 40 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 31/12/2016 tarihli ve 2016/9664 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 2017 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere Et ve Süt Kıırumu’na (ESK) 500 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verilmiştir. Hayvancılık sektöründe kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik önemli dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla kısa vadeli çözüm olan ithalat yerine yurt içinde üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi önemli görülmektedir. Aynı zamanda, hayvancılık işletmelerinin büyütülmesi ve uzmanlaşması yönünde destek modellerinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynca, et arzının artırılmasına yönelik, et verimi yüksek olan ırkların geliştirilmesi ve etçi tip sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile sütçü işletmelerde mümkün olabildiğince kombine verim yönlü ırklara öncelik verilmesi önemli görülmektedir” bilgisine yer verildi.

Küçükbaş hayvanahk geliştirilmeli

Sığır etine ikame olabilecek koyun ve keçi arzının artırılması ve kamu politikalanııın bu çerçevede oluşturulması öncelikler arasında görüldüğüne dikkat çekilen programda, et tüketimindeki çeşitliliğinin artırılması ve beslenme kalitesinin yükseltilmesi açısından toplumun kanatlı hayvan eti ve balık tüketimine yönlendirilmesinin önemi vurgulandı. Programda, “Süt üretimi önceki yıllarda izlenen artışların ardından 2016’da bir miktar gerileyerek 18.5 milyon ton düzeyinde gerçekleşti. Hayvansal üretimde verim artışında en önemli unsurlardan olan hayvan ıslahı ve nitelikli damızlık sığır elde edilebilmesi amacıyla, 2016’da suni tohumlama metoduyla 3.6 milyon baş sığır tohumlanmış olup, 2017’de 3.9 milyon adet suni tohumlama yapılması hedeflenmiştir. Suni tohumlama sayısının yeterli seviyede bulunmamasının yanı sıra belirlenen hedeflerin de yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Verim artışının sağlanması için hedef ve gerçekleşmelerin artırılması öncelikli” denildi.

Yem maliyeti düşürülmeli destekler 5 yıllık açıklanmalı

Hayvancılık açısından yemleme maliyetlerinin azaltılması ve kaba yem açığının giderilmesi büyük önem taşıdığı belirtilen programda:”Bu bağlamda, meralann kalite  ve verimliliğinin artırılmasına yönelik ıslah çalışmalarına hız verilmesi, meralann yetiştiriciler tarafından etkin kullanımının sağlanması ile kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapının geliştirilmesi önceliklidir. Yıllık olarak tespit edilen hayvancılık destekleme konu ve tutarlanmn 5 yıl gibi uzun dönemi kapsayacak şekilde belirlenmesi üretim kararlarının istikrarlı şekilde uygulanmasjnı sağlayacaktır” bilgisi yer aldı.

Hayvan hastalıkları ile mücadele

Programda, hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı koruyucu önlemlerin alınmasına yönelik İşletme Odaklı Koruyucu Hekimlik Sisteminin uygulamaya alınması ve ülke şartlarına uygun aşı, ilaç ve serum üretiminin iyileştirilmesi istendi.

Ali Ekber Yıldırım – Dünya